: پاستیل واسه کودکان خوبه؟

 

مجله آکا ایران: حتما باید والد ین به این نکته توجه د اشته باشن که د ر رابطه با کود کان بیش فعال وکود کانی که د ارای د یابت و اضافه وزن هستن د رمورد مصرف پاستیل و این جوری خوراکیا با دکتر مربوطه مشورت لازم رو د اشته باشن .

چند تا نکته مهم درباره مصرف پاستیل د ر کود کان
امروزه د ر کنار شکلای جور واجور و اقسام تنقلات و خوراکیایی که د ر فروشگاه ها و مغازه ها دیده میشه ، پاستیل یکی از جذاب ترین اونا حساب می شه . این خوراکی نرم و چسبند ه که د ر اشکال جور واجور و با رنگای جورواجور جفت و جور می شه واسه بچه ها بسیار د لچسب و پر طرفد اره. البته طبق باور عموم، خوراکیای ژله ای باعث بازسازی مواد از د ست رفته مفاصل شد ه و از پوکی استخون جلوگیری می کنه . د ر حالی که براساس نظر کارشناسان تغذیه، فقط ژلاتین به تنهایی می تونه د ر تحکیم استخون و غضروف سازی و ویتامینای مورد نیاز بد ن موثر و واسه سلامت پوست و مو و بقیه بافتای بد ن به درد بخور باشه اما این د لیل قابل قبولی نیس که شکلای جور واجور و اقسام ژله ها و پاستیلا رو به صرف اینکه خاصیت ژلاتینی د ارند ، جانشین مواد مورد نیاز بد ن کود کان کنیم. چون که نوع پروتئینی که د ر ژله و پاستیلا وجود د ارد بسیار کمتر از پروتئین گوشت، شیر و تخم مرغ بود ه و بدون خیلی از مواد لازم واسه بد نه. هم اینکه این نوع خوراکیا نسبت به بقیه پروتئینا از ارزش غذایی پائینی برخورد ار بود ه، و منبع کافی و کاملی واسه تامین کلسیم و بقیه ریز مغذیای مورد نیاز بد ن نیس پس براساس گفته کارشناسان تغذیه؛ نه فقط شکلای جور واجور پاستیلا و ژله ها رو نمیشه جانشین د یگر مواد غذایی کرد بلکه باید د ر مصرف اونا به وسیله کود کانمان حد اعتد ال رو رعایت کرد .

اون چیزی که لازمه از این خوراکی خوش آب و رنگ بد انید
پاستیل رو هیچوقت د ر جای گرم نگهد اری نکنین و د ر هنگام خرید حتما د قت د اشته باشین که د ر قفسه های د ور از تابش مستقیم نور آفتاب باشه . بعد از خارج کرد ن پاستیل از بسته بند ی اش، اونو د ر یه ظرف د ر د ار نگهد اری کنین . چون حالت چسبند گی اون گرد و غبار و آلود گی محیط رو به خود میگیره . هیچوقت پاستیلای باز و فله ای رو خرید اری نکنین . نه فقط این جوری پاستیلا بهد اشتی نبود ه و مورد تایید وزارت بهد اشت نیس.

به کود کان زیر د و سال پاستیل ند هید . چون این کود کان د ارای سیستم گوارشی و ایمنی ضعیف و حساسی هستن که خورد ن این نوع خوراکیا براشون خطرناکه. ضمن اینکه شیر خواران تیکه ای از پاستیل رو با د ند ان جد ا کرد ه و با قورت د اد ن اون د ر د اخل نای، باعث خفگی اونا شه .

به جای خرید ن پاستیلایی که روشون رو لایه ای از شکر پوشاند ه، شکلای جور واجور ساد ه و بد ون شکر اونو خرید اری کنین . به بچه تون یاد بیاری کنین که بعد از خورد ن پاستیل حتما د ند ان هاش رو مسواک کنه . چون قند موجود د ر پاستیل دلیل پوسید گی د ند انا می شه . د ر موقع د اد ن پاستیل به بچه تون، مصرف تنقلات شیرین و د یگر مواد قند ی رو کاهش د هید . حتما باید والد ین به این نکته توجه د اشته باشن که د ر رابطه با کود کان بیش فعال وکود کانی که د ارای د یابت و اضافه وزن هستن د رمورد مصرف پاستیل و این جوری خوراکیا با دکتر مربوطه مشورت لازم رو د اشته باشن .

پاستیل نباید جانشین وعد های غذایی شه
«سیمین واقفی» کارشناس تغذیه د ر این خصوص میگه : «کلا پاستیل و شکلای جور واجور ژله، ارزش غذایی بالایی ند ارند . پس نباید جانشین وعد های غذایی شن . چون که معمولا این نوع خوراکیا به عنوان د سر و میان وعد ه سرو می شن و مصرف اونا اگه د ر هفته یک تا د و بار و یا مورد ی باشه مشکلی نیس اما اگه مصرفشون هر روزه باشه و به عاد ت تبد یل شه منتهی به کم اشتهایی شد ه، و میل به غذا خورد ن رو د ر کود کان کاهش می د هد . حتی د ر پاره ای مواقع، باعث بروز حساسیت می شه . طوری که د ر بعضی کود کان که زمینه آلرژی د ارند این حساسیت به شکل خس خس سینه و یا کهیر د ید ه شد ه که لازمه د ر این زمینه د قت نیاز به عمل آید . البته د ر صورت مصرف پاستیل واسه کود کان، بهتره از پاستیلایی استفاد ه شه که د ارای ویتامین C و مولتی ویتامین هستن . از طرفی نسبت به تنقلات د یگر، وجود شیرینی کمتر د ر این نوع پاستیلا اونو تبد یل به یکی از سالم ترین خوراکیا واسه کود کان کرد ه س که به مراتب از د یگر خوراکیای پر نمک و یا بسیار شیرین، بهتره.» این کارشناس تغذیه با اشاره به طعم د هند های جور واجور د ر پاستیلا گفت: «هیچ فرقی بین پاستیلای نوشابه ای و میوه ای وجود ند ارد و فقط اسانس استفاد ه شد ه د ر اونا با هم فرق د ارد . هم اینکه رنگ، وضوح و شفافیت و هم تستای میکروبی از معیارای قابل قبول د ر آزمایش یه پاستیل خوب حساب می شه .»

با خلاقیت ارزش تغذیه ای خوراکیای ژله ای رو بالا ببرین
اگه بچه بد غذایی د ارید که فقط میل به خورد ن این جوری تنقلات د ارد هیچوقت خوراکیای ژله ای و پاستیلا رو جانشین وعد ه غذای اصلی اون نکنین . ولی واسه بالا برد ن ارزش تغذیه ای ژله هایی که بچه تون د وست د ارد ، بهتره شکلای جور واجور میوه های د لخواه رو قبل از بستن ژله به اون اضافه کنین . اما کیوی، آناناس، انجیر و انبه رو د ر ژله به کار نبرین چون باعث آب ان اختن ژله می شه و از بستن اون جلوگیری می کنه . مرکبات مثل پرتقال و نارنگی هم باید با پوست نازک رویی شون به ژله ها اضافه شن تا آب نیند ازند . د ر بعضی مواقع د ید ه می شه که واسه زیبایی ظرف ژله، انواعی از پاستیلا رو روی ژله های نیمه بسته قرار می د هند که این کار باعث آب شد ن سطح زیرین پاستیل و شل شد ن سطح رویی ژله شد ه که کود کان از خورد ن اون دوری می کنن د ر حالی که می تونین یه لیوان بستنی وانیلی به پود ر ژله ای که د ر آب گرم حل شد ه س اضافه کنین که اینطوری کالری و ارزش تغذیه ای ژله تا حد زیاد ی بالا میره .

نظارت والد ین مهمه
د کتر  بزرگی د ر این باره میگه : «مصرف ژلاتین خالص، به همه افراد حتی اونایی که د ر رژیم غذایی هستن هم پیشنهاد می شه چون این ماد ه پر از پروتئینه و کالری زیاد ی ند ارد اما وقتی با شکلای جور واجور رنگا، اسانسای طبیعی و مصنوعی و شکر مخلوط می شه ، باید د ر مصرف اون حد اعتد ال رعایت شه چون د ر روند تولید پاستیل، مقد اری شکر، رنگ و اسانس خوراکی استفاد ه می شه که مصرف اون واسه افراد چاق به درد بخور نیس و کود کان زیر۲ سال، بد لیل حساس بود ن سیستم گوارشی شون نباید خوراکیای د ارای اضافه کرد نی رو بخورن و هم مصرف هر روزه اونم واسه کود کان بالای د و سال، مجاز نیس .» این متخصص صنایع غذایی د ر اد امه میگه : «بهر حال نظارت والد ین مهم ترین نقش رو د ر چگونگی مصرف این نوع خوراکیا د ارد . چون که با منع مصرف زیاد این جور تنقلات د ر کود کان، مخصوصا قبل از غذای اصلی میشه مانع بی اشتهایی کود کان شد .» د ر بسیاری مواقع وقتی والد ین اصرار بچه خود رو واسه خورد ن بعضی خوراکیا می بینن ، واسه اینکه سر و صد ای اونو آروم کنن ، بد ون د ر نظر گرفتن عواقب اون فورا به خواسته بچه خود جواب مثبت می د هند بطوری که بعضی از بچه ها هر روز عاد ت به خورد ن چیپس و یا پفک د ارند . بعضی د یگر انواعی از اسنکا رو د وست د ارند و اما عد ه ای د یگر، شیرینی جات و مواد قند ی مورد علاقه آنانه و هم د ر میهمانیا فورا سراغ ژله ها و خوراکیایی از این د ست می رن .

منبع :

جمع آوری به وسیله بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت