عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

 

چکیده ………………………………… 1

فصل اول : کلیات پژوهش……………………

1-1- مقدمه ……………………………. 2

1-2- اظهار مسأله ……………………….. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش ……………….. 5

1-4- اهداف پژوهش ………………………. 6

1-5- فرضیه های پژوهش …………………… 6

1-6- روش انجام پژوهش …………………… 6

 

فصل دوم : ادبیاتتحقیق……………………

2-1- مقدمه ……………………………. 9

2-2- قسمت اول : پیشینه پژوهش در جهان …….. 9

2-2-1- تاریخی …………………………. 9

2-2-2- موضوعی …………………………. 9

2-3- قسمت دوم : پیشینه پژوهش در ایران ……. 14

2-3-1- تاریخی …………………………. 14

2-3-2- موضوعی …………………………. 16

2-4- نتیجه گیری ……………………….. 17

2-5- قسمت سوم : مبانی نظری پژوهش ………… 18

سایت منبع

2-5-1- تعریف خصوصی سازی در صنعت بیمه …….. 18

2-6- مکاتب اقتصادی و جایگاه خصوصی سازی …… 20

2-7- اهداف خصوصی سازی ………………….. 22

2-8- مراحل خصوصی سازی و ملاحظات مربوطه به آن . 27

2-9- خصوصی سازی صنعت بیمه ………………. 29

2-10- انواع مقررات نظارت بر شرکت های بیمه ای 33

2-11- ضرورت تأثیر نظارتی بیمه مرکزی در شرایط خصوصی سازی صنعت بیمه   35

2-12- روشهای خصوصی سازی و اظهار معضلات عملیاتی صنعت بیمه کشور 36

2-13- راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه 38

2-14- مشارکت بخش خصوصی خارجی و نحوه فعالیت آنان در داخل کشور 42

2-15- قسمت چهارم : مولفه های مستخرجه از ادبیات پژوهش 44

 

فصل سوم : مواد و روشها…………………..

3-1- مقدمه ……………………………. 53

3-2- روش پژوهش ………………………… 53

3-3- جامعه و نمونه آماری پژوهش ………….. 54

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری …………. 54

3-5- روش گردآوری اطلاعات ………………… 54

3-6- ابزار جمع آوری اطلاعات ……………… 55

3-7- روایی و پایایی ……………………. 55

3-8- روش تحلیل داده ها …………………. 57

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیلدادهها…………..

4-1- مقدمه ……………………………. 58

4-2- تشریح یافته های توصیفی مورد مطالعه ….. 58

4-3- داده های توصیفی سوالات پرسشنامه ……… 63

4-4- یافته های استنباطی ………………… 67

 

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات………….

5-1- جمع بندی …………………………. 72

5-2- اختصار …………………………….. 73

5-3- نتیجه گیری ……………………….. 75

5-4- پیشنهادات ………………………… 77

منابع و مراجع ………………………… 78

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. یافتن یک ترکیب بهینه دارایی و سرمایه گذاری در حالت خصوصی شرکت های بیمه
  2. ارائه یک نوع مدیریت سرمایه گذاری در شرکت های بیمه ای که خصوصی شده‌اند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید [do_widget id=search-2]

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری با فرمت ورد