عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

سایت منبع

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده……………………………………… 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه………………………………….. 3

1-2 اظهار مسأله……………………………… 3

1-3- ضرورت ایجاد  پژوهش……………………… 4

1-4- اهداف پژوهش……………………………. 5

1-5- سوال‌های پژوهش………………………….. 5

1-6- فرضیه‌های پژوهش…………………………. 5

1-7-محدودیت‌های پژوهش………………………… 6

1-8- روش پژوهش……………………………… 6

1-9- قلمرو پژوهش……………………………. 6

1-10-جنبه نوآوری پژوهش………………………. 7

1-11- فصل بندی پژوهش………………………… 7

1-12- متغیرها و واژه‌های کلید…………………. 8

 

 

فصل دوم: چارچوب نظری

2-1- مقدمه………………………………… 10

2-2- بازاریابی…………………………….. 11

2-2-1- تعاریف و مفاهیم بازاریابی…………….. 11

2-2-2- انواع بازاریابی……………………… 12

2-2-2-1- مفهوم بازاریابی معامله‌‌ای……………. 12

2-3- بازاریابی ارتباط‌‌مند…………………….. 14

2-3-1- تعاریف و مفاهیم بازاریابی ارتباط‌‌مند…….. 14

2-3-2- ضرورت در نظر داشتن بازاریابی ارتباط‌‌مند………. 16

2-3-3- اهداف بازاریابی ارتباط مند…………….. 18

2-3-4- عوامل مؤثر در رشد بازاریابی ارتباط‌‌ای……. 18

2-3-5- ملزومات بازاریابی ارتباط مند…………… 19

2-3-6- انواع بازاریابی ارتباط‌‌مند……………… 20

2-3-7- مزایای بازاریابی ارتباط مند……………. 20

2-3-8- عوامل بازاریابی ارتباط مند…………….. 21

2-3-9- ابعاد بازاریابی ارتباط‌‌مند……………… 23

2-3-10- راهبردهای بازاریابی ارتباط‌‌ مند………… 27

2-3-10-1- مزایایی مدیریت ارتباط با مشتری برای بازاریابی ارتباط‌‌مند  28

2-3-11- بازاریابی ارتباط مند در سطح جهانی……… 30

2-3-12- مدل‌های بازاریابی ارتباط‌‌مند……………. 31

2-3-12-1- مدل بازارهای ششگانه……………….. 31

2-3-12-2- مدل بازاریابی ارتباط مند میان سازمانهای صنعتی   33

2-3-12-3- مدل بازاریابی ارتباط‌‌مند مورگان و هانت… 33

2-3-12-4- مدل جامع بازاریابی ارتباط‌‌مند………… 35

2-3-12-5- مدل پنج سطحی بازاریابی ارتباط ای کاتلر.. 37

2-3-12-6- مدل اجزای بازاریابی ارتباط مند هاو…… 38

2-3-12-7- مدل زنجیره مدیریت روابط بازاریابی ارتباط‌‌مند تزکاس و سارن 39

2-3-12-8- مدل بازاریابی ارتباط‌‌مند صمدی………… 40

2-4- وفاداری مشتری…………………………. 42

2-4-1- تعاریف و مفاهیم وفاداری مشتری…………. 42

2-4-2- انواع وفاداری و رویکردهای موجود وفاداری مشتری 44

2-4-2-1- جایگاه‌‌های وفاداری………………….. 47

2-4-3- مشتری وفادار………………………… 49

2-4-3-1- علت های وفاداری مشتریان……………….. 50

2-4-4- پیوستار وفاداری……………………… 51

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-4-5- برداشت های موجود از مفهوم وفاداری……… 52

2-4-6- شاخص های سنجش وفاداری مشتریان…………. 53

2-4-6-1- ارتباط بین رضایت و وفاداری…………… 53

2-4-6-2- آزمون اسید………………………… 54

2-4- 7- عوامل مؤثر بر وفاداری مشتری و مدل‌‌های وفاداری 54

2-4-7-1- مدل زی اوها……………………….. 55

2-4-7-2- مدل سید جوادین…………………….. 56

2-4-7-3- مدل سازمانهای پاسخگوی سریع (FRO)……… 57

2-4-7-4- مدل شاخص رضایت و وفاداری مشتری اروپا…. 58

2-4-7-5- مدل تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان 59

2-4-7-6- مدل پیر بوردیو…………………….. 60

2-4-7-7- مدل نظریه جان الستر………………… 61

2-4-7-8- مدل وفاداری الکترونیک………………. 61

2-4-7-9- مدل وفاداری مبتنی بر کیفیت خدمات…….. 63

2-4-7-10 – مدل وفاداری مشتری………………… 64

2-4-7-11- مدل وفاداری سویینی و سوات………….. 65

2-4-7-12- مدل وفاداری نلسون…………………. 66

2-4-7-13- مدل وفاداری چن و مائو……………… 66

2-5- آشنایی با قیر و بازارهای قیر صادراتی…….. 67

2-5-1- تعاریف و مفاهیم قیر………………….. 67

2-5-2- موارد کاربرد قیر…………………….. 68

2-5-3- تاریخچه صنعت قیر…………………….. 69

2-5-4- وضعیت تولید قیر و جغرافیای تولید آن در ایران 70

2-5-4-1- معضلات موجود در تولید قیر در کشور…….. 70

2-5-5- وضعیت صادرات قیر در ایران…………….. 71

2-5-5-1- وضعیت تولید جهانی قیر………………. 72

2-5-5-2- موانع و معضلات صادرات قیر ایران………. 73

2-6- پیشینه پژوهش………………………….. 74

2-6-1- پیشینه پژوهش بازاریابی ارتباط مند و وفاداری مشتری  74

2-6-2- پیشینه پژوهش بازاریابی ارتباط مند………. 80

2-6-3- پیشینه پژوهش وفاداری مشتری……………. 90

 

فصل سوم: روش پژوهش

3ـ1ـ مقدمه………………………………… 99

3ـ2ـ روش پژوهش:……………………………. 99

3-3- روش‌شناسی پژوهش……………………….. 102

3-3-1- فرضیه‌های پژوهشی…………………….. 102

3-3-2- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش……………. 106

3-3-3- ابزارهای مورد بهره گیری در گردآوری اطلاعات.. 106

3ـ4ـ جامعه آماری، ‌نمونه   و روش نمونه گیری…… 107

3-3-1- جامعه آماری………………………… 107

3-4-2- نمونه آماری………………………… 108

3-5- پایایی  و روایی  پژوهش………………… 108

3-6- ابزارها، رو‌‌ش‌‌ها و تکنیک‌‌های آماری مورد بهره گیری برای تجزیه و تحلیل داده‌‌ها…………………………………… 110

3-6-1- ضریب آلفای کرونباخ………………….. 111

3-6-2- ضریب همبستگی پیرسون…………………. 111

3-6-3- مدل یابی معادلات ساختاری  (SEM)، روابط ساختار یافته خطی 111

3-7- جمع‌بندی……………………………… 116

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1 مقدمه………………………………… 118

4-2- چارچوب مفهومی پژوهش…………………… 118

4-3- پایایی ابزار پژوهش……………………. 119

4-4- نتایج معادلات ساختاری………………….. 120

4-4-1- پیوندهای ارتباطی:…………………… 120

4-4-2- کیفیت ارتباطات:…………………….. 124

4-4-3- احساسات……………………………. 128

4-4-4- وفاداری……………………………. 132

4-5- تبیین مدل ساختاری براساس چارچوب نظری پژوهش. 135

4-6- تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش…………… 139

4-7- جمع‌بندی……………………………… 140

 

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه………………………………… 142

5-2- نتایج پژوهش………………………….. 142

5-3-  پیشنهادات کاربردی……………………. 148

5-4- پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده…………. 150

5-5- جمع‌بندی……………………………… 150

پرسشنامه…………………………………. 052

منابع…………………………………….. 212

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان در بازار قیر صادراتی می‌باشد، پس اهداف کلی پژوهش را می‌توان موارد زیر عنوان نمود:

1- شناسایی سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

2- تبیین ارتباط بین سازوکارهای بازاریابی ارتباط مند و تاثیر آنها بر وفاداری مشتریان

3- تبیین وضعیت مولفه‌های بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

1-5- سوال‌های پژوهش

براساس اهداف پژوهش، سوال‌های پژوهش حاضر عبارتند از:

1- سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور کدامند؟

2- ارتباط بین پیوندهای ارتباطی و کیفیت ارتباطات در بازار قیر صادراتی به چه صورت می باشد؟

3- تاثیر سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند بر وفاداری مشتریان به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان  با فرمت ورد