عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

با گذر از اقتصاد سنتی، مشتری به صورت رکن اصلی و محور تمام فعالیتهای شرکت درآمده می باشد؛ به نحوی که از دیدگاه رقابتی، بقا و تداوم حیات سازمانها درگرو شناسایی و جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود می‌باشد. یکی از دغدغه‌های اصلی شرکت‌ها، مطالعه اثر تاکتیک‌های بازاریابی افزایش فروش و ارتباط بلندمدت با مشتری بر رفتار مصرف‌کننده می باشد. بازاریابی ارتباط‌ای به عنوانی رویکردی جدید در اقدام یکی از موفقترین رویکردها نظاره شده می باشد. در بسیاری از پژوهش­های کنونی پیرامون بازاریابی، از بازاریابی ارتباط­ای به عنوان یک تغییر شکل اساسی در زمینه بازاریابی یاد شده می باشد که نیازمند تئوری و زبان جدیدی می­باشد. بازاریابی ارتباط­مند به دنبال برقراری روابطی با مشتریان هدف می باشد که مجدداً در آینده از شرکت خرید کنند و دیگران را نیز به این کار ترغیب نمایند. بهترین رویکرد جهت حفظ و نگهداری مشتریان این می باشد که رضایت­مندی فراوان در مشتری ایجاد کرده و آن چیز که را برای او ارزش تلقی می­گردد مورد توجه قرار داده تا در نتیجه وفاداری او نسبت به شرکت مستحکم گردد. در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه تاثیر سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند بر وفاداری مشتریان در بازار قیر صادراتی بود. به مقصود جمع‌آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه بهره گیری گردید. پرسشنامه پژوهش دارای 46 سوال  می‌باشد که پیوندهای ارتباطی، کیفیت ارتباطات، احساسات و وفاداری مشتریان را مورد سنجش قرار می‌دهد. به مقصود مطالعه روایی سازه ابزار گردآوری پژوهش از تحلیل عاملی تائیدی بهره گیری گردید. نتایج برازش مدل مفهومی پژوهش حاکی از این بود که پیوندهای ارتباطی بر کیفیت ارتباطات و احساسات مشتریان قیرد صاداراتی اثر مستقیم و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان داد که  احساسات مشتری و کیفیت ارتباطات که خود شامل سه متغیر اعتماد، تعهد و رضایت می گردد بر وفاداری  مشتریان تاثیر مستقیم و معناداری دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان در بازار قیر صادراتی می‌باشد، پس اهداف کلی پژوهش را می‌توان موارد زیر عنوان نمود:

1- شناسایی سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

2- تبیین ارتباط بین سازوکارهای بازاریابی ارتباط مند و تاثیر آنها بر وفاداری مشتریان

3- تبیین وضعیت مولفه‌های بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

 

1-5- سوال‌های پژوهش

براساس اهداف پژوهش، سوال‌های پژوهش حاضر عبارتند از:

1- سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور کدامند؟

2- ارتباط بین پیوندهای ارتباطی و کیفیت ارتباطات در بازار قیر صادراتی به چه صورت می باشد؟

3- تاثیر سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند بر وفاداری مشتریان به چه صورت می باشد؟

سایت منبع

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان  با فرمت ورد