عنوان کامل پایان نامه :

سایت منبع

 مطالعه ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

ابعاد وعناصر  سی آر ام

سین، تسه و ییم[1] عناصر  سی آر ام را به تبیین ذیل بر می شمارند.

بعد نخست، تمرکز بر مشتریان کلیدی: شامل تمرکز گسترده بر مشتری اصلی و تحویل مستمر ارزش افزوده و برتر به مشتریان کلیدی منتخب از طریق عرضه های شخصی شده و دلخواه می باشد. این بعد شامل: 1. بازاریابی مشتری اصلی؛ 2. شناخت ارزش دوره ی عمر مشتری کلیدی؛ 3. سفارشی سازی (شخصی سازی)؛ 4 . بازاریابی تعاملی خلق مجدد.

بعد دوم، مدیریت دانش: طبق دیدگاه مبتنی بر دانش شرکت، منطق اصلی برای وجود یک شرکت، ایجاد، انتقال وکاربرد دانش می باشد، از دیدگاه مدیریت ارتباط با مشتری، دانش می تواند به آن چیز که که از تجربه یا مطالعه عملی داده مشتری یادگرفته شده می باشد، اطلاق گردد. این بعد شامل: 1) یادگیری و ایجاد دانش؛2) انتشار و به اشتراک گذاری دانش؛3 ) پاسخگویی دانش.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بعد سوم، سی آر ام مبتنی بر فناوری: داده مشتری دقیق، برای عملکرد موفقیت آمیز سی آر ام حیاتی می باشد(آبوت[2] ، 2001، 24). و در نتیجه، فناوری تأثیر مهمی در  سی آر ام و در افزایش هوشمندی شرکت بازی می کند (بویل[3] ، 2004، 17). قانون پاره تو: 80 درصد درآمد و سود یک شرکت به وسیله 20 درصد مشتریان آن تأمین می گردد، لذا این مشتریان برای شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردارند و برای خدمت رسانی به این مشتریان بایستی سازماندهی شرکت به نحوی باشد که بتواند تمام منابع خود را در برای کسب رضایت آنها بسیج کند و از طرف دیگر این امر مستلزم مدیریت اطلاعات مشتریان و شناخت مطلوب آنهاست (مدیریت دانش) و تمام این فرآیند بدون وجود فناوری عملی نخواهد بود.

 

2 1- 8 ) فرآیند پیاده سازی  سی آر ام

مدیریت ارتباط با مشتری برای تحقق اهداف تعیین شده خود مراحلی دارد که از دیدگاه های مختلف مطرح شده می باشد. یکی از این نظریات مدل چرخه حیات سی آر ام از نظر کالاکوتا می باشد که متشکل از سه مرحله جذب، ارتقاء و حفظ می باشد که هر مرحله از شناخت و درک ارتباط بین بنگاه و مشتریانش پشتیبانی می کند.

این نظریه اظهار می دارد که هر مرحله به روش های متفاوتی بر روی ارتباط با مشتریان تأثیر می گذارد به طوری که استراتژی ها و تمرکز سازمان از هر مرحله ای به مرحله دیگر متفاوت می باشد که در جدول زیر نشان داده شده اس : ) سرفرازی ، 1386، 630)

[1] – Sin , Tse & Yim

[2] – Abbott

[3] – boyle

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

  • 4 1 ) هدف اصلی
  • مطالعه ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری

1 4 2 ) اهداف فرعی

1-  مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان

2- مطالعه ارتباط بین تسهیلات رهبری و تعهد عاطفی کارکنان

3- مطالعه ارتباط بین فرآیندهای سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان

  • مطالعه ارتباط بین تکنولوژی و تعهد عاطفی کارکنان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت  با فرمت ورد