پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان صفحه
جدول (2-1): تحلیل و ارزیابی زمینه های یادگیری سازمانی 32
جدول (2-2): ویژگی های یادگیری سطح بالا و سطح پایین 38
جدول(2-3):سیر تکامل رویکرد یادگیری سازمان 84
جدول(3-1):حجم نمونه کارکنان شرکت نورد و لوله صفا 143
جدول(3-2):مهارت های فردی 146
جدول(3-3):مدل های ذهنی 147
جدول(3-4):چشم انداز مشترک 147
جدول(3-5):یادگیری تیمی 148
جدول(3-6):تفکر سیستمی 148
جدول(3-7):مولفه های کارآفرینی سازمانی 149
جدول(3-8):اعتبار ابزارهای اندازه گیری 150
جدول(4-1):توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک جنسیت 155
جدول(4-2):توزیع فراوانی دامنه سنی آزمودنی ها 156
جدول(4-3):توزیع فراوانی سطح تحصیلات آزمودنی ها 157
جدول(4-4):توزیع فراوانی سابقه کار آزمودنی ها 158
جدول(4-5):توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس رده شغلی 159
جدول(4-6):میانگین و انحراف استاندارد مولفه های یادگیری سازمانی 160
جدول(4-7):میانگین و انحراف استاندارد کارآفرینی سازمانی 161
جدول(4-8):اختصار آزمون شاپیرو و ویلکز،جهت مطالعه نرمال بودن داده ها 162
جدول(4-9):ماتریس همبستگی بین قابلیت های فردی و کارآفرینی سازمانی 163
جدول(4-10): ماتریس همبستگی بین مدل های ذهنی و کارآفرینی سازمانی 164
جدول(4-11): ماتریس همبستگی بین چشم انداز مشترک و کارآفرینی سازمانی 165
جدول(4-12): ماتریس همبستگی بین یادگیری تیمی و کارآفرینی سازمانی 166
جدول(4-13): ماتریس همبستگی بین تفکر سیستمی و کارآفرینی سازمانی 167
جدول(4-14):اختصار آزمون رگرسیون چند متغیره،جهت پیش بینی کارآفرینی سازمانی 170
جدول(4-15):ضرایب هر یک از ابعاد یادگیری سازمانی در مدل اندازه گیری 172
جدول(5-1):نتایج حاصل از آزمودنی های آماری 176
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال و نمودار

عنوان صفحه
نمودار (2-1): فرآیند یادگیری سازمانی 28
نمودار( 2-2): یادگیری انطباقی 37
نمودار( 2-3): مقایسه یادگیری تک حلقه ای و دو حلقه ای 39
نمودار (2-4): یادگیری پیش بینی کننده 39
نمودار (2-5): زنجیره ارتباط بین ارزیابی جایگاه  سازمانی 81
نمودار (2-6): عوامل محدود سازی یادگیری سازمانی 91
نمودار (2-7): عوامل سازمانی تاثیر گذار بر کارآفرینی سازمانی 115
نمودار (2-8): مدل تعاملی کوراتکو و همکاران 122
نمودار (2-9): مدل یک پارچه از استراتژی کارآفرینی سازمانی 133
نمودار (2-10): مدل مفهومی پژوش 136
نمودار(4-1):نمودار ستونی آزمودنی ها بر اساس جنسیت 155
نمودار(4-2): نمودار ستونی دامنه سنی آزمودنی ها 156
نمودار(4-3): نمودار ستونی آزمودنی ها بر  اساس سطح تحصیلات 157
نمودار(4-4): نمودار ستونی آزمودنی ها بر  اساس سابقه کار 158
نمودار(4-5): نمودار ستونی رده شغلی آزمودنی ها 159
نمودار(4-6): نمودار ستونی میانگین مولفه های یادگیری سازمانی 161
نمودار(4-7):هیستوگرام مربوط به کارآفرینی سازمانی 162
نمودار(4-8):دیاگرام پراکنش مربوط به متغیرهای پژوهش 168
نمودار(4-9): هیستوگرام مربوط به مطالعه مفروضه های نرمال بودن عبارت خطا 169
شکل(2-1):مهارت های فردی 69
شکل(2-2):تفکر سیستمی 70
شکل(2-3):خلق آرمان مشترک 70
شکل(2-4):مدل های ذهنی 71
شکل(2-5):یادگیری گروهی 71

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

شناسایی ارتباط بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا.

اهداف فرعی :

1-6- سؤالات پژوهش :

سؤال اصلی :

آیا بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟

سؤالات فرعی :

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد  با فرمت ورد