تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده:

سایت منبع

حسابرسی فرآیند اطمینان بخشی در باره قابلیت اتکاء و مربوط بودن اطلاعات صورت های مالی می باشد.وجود تضاد منافع میان سهامداران و مدیران،اهمیت ویژه ای به حسابرسی برای رفع این تضاد می دهد. گزارش حسابرسان در فرآیند تصمیم گیری بهره گیری کنندگان صورت های مالی به عنوان یکی از اطلاعات سودمند در نظر گرفته می گردد،و یکی از راه های کنترل مدیریت سود،حسابرسی می باشد.بدینصورت یک پل ارتباطی بین یافته های حسابرسان با افراد خارج و داخل شرکت به صورت اظهارنظر حسابرسی به وجودمی آید که تأثیر مهمی در هشدار به بهره گیری کنندگان از صورت های مالی نسبت به شناخت معضلات پیش روی شرکت ها اعمال می کند.از این رو می توان انتظار داشت که بین مدیریت سود و نوع اظهار نظر حسابرسان ارتباط معنی داری وجود داشته باشد.در این راستا 750 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1386-1391 به گونه نمونه ای انتخاب گردید.و به مقصود آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون لجستیک بهره گیری شده می باشد.نتایج بیانگر وجود ارتباط ای مثبت بین مدیریت سود و اظهار نظر های مشروط و ارتباط ی منفی بین مدیریت  سود و اظهارنظر مقبول می باشد.همچنین  بین اقلام تعهدی منفی و اظهار نظر مقبول ارتباط ی مثبتی هست.

کلید واژه ها: مدیریت سود،اظهار نظر حسابرسی ، اقلام تعهدی اختیاری

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید [do_widget id=search-2]

سوال اصلی پژوهش که درصدد پاسخ به آن هستیم به تبیین زیر می باشد:

آیا مدیریت سود بر نوع اظهار نظر حسابرس تاثیر می گذارد؟

بر اساس متغیر های مستقل(قدر مطلق اقلام تعهدی اختیار،اقلام تعهدی اختیاری مثبت و اقلام تعهدی اختیاری منفی) سوال اصلی به سه سوال فرعی زیر تفکیک می گردد:

  • آیا قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط) تاثیر گذار هست؟
  • آیا اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط) تاثیر گذار هست؟
  • آیا اقلام تعهدی اختیاری منفی بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط)تاثیر گذار هست؟