سایت منبع

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

– مدل‌های بازاریابی ارتباط­مند

با مرور مطالعات و تحقیقات انجام شده در زمینه بازاریابی ارتباط­مند مهمترین مدل­های این رویکرد جدید در بازاریابی در ادامه تبیین داده خواهد گردید.

 

2-3-12-1- مدل بازارهای ششگانه[1]

این مدل شش بازار را نشان می­دهد که هر یک ابعادی از بازارهای ارتباط­مند را در برمی­گیرد که روابط با آن گروه­ها و بخش­ها، بطور بالقوه یا غیرمستقیم بر اثربخشی سازمان در بازار تأثیر می­گذارند. در این مدل، بازارهای داخلی که در درون سازمان قرار گرفته، در مرکز واقع شده می باشد. این چارچوب به بازاریابی داخلی به عنوان تسهیل کننده، هماهنگی کننده و طرفداری مدیریت از روابط با گروه­های سایر بازارها می­نگرد. البته این مدل با اوج گرفتن تحقیقات و مطالعات بازاریابی ارتباط­مند چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته می باشد. قرار دادن مشتری در مرکز مدل بازارهای ششگانه، منعکس کننده هدف باراریابی ارتباط مند، یعنی ایجاد ارزش برای مشتری و رضایت و وفاداری وی می باشد که بهبود سودآوری در بلندمدت را برای شرکت به همراه خواهد داشت.

در جدیدترین مدل بازارهای ششگانه، بازار مشتریان به دو دسته: 1. مصرف کننده، 2. واسطه، تقسیم می­شوند به طوری که عرضه­کنندگان و هم پیمانان از هم جدا شده و دو بازار اصلی مراجعان و جذب نیروی انسانی از مدل حذف می­گردد که البته این به آن معنی نیست که دو بازار مذکور، اهمیت خود را از دست داده­اند، بلکه براساس مطالعات و پژوهش­های صورت گرفته، روشن گردید که تبلیغات دهان به دهان ناشی از رضایت مشتریان می­باشد (Whyatt & Koschek, 2010).

[1] – The Six market model

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان در بازار قیر صادراتی می‌باشد، پس اهداف کلی پژوهش را می‌توان موارد زیر عنوان نمود:

1- شناسایی سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

2- تبیین ارتباط بین سازوکارهای بازاریابی ارتباط مند و تاثیر آنها بر وفاداری مشتریان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- تبیین وضعیت مولفه‌های بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

1-5- سوال‌های پژوهش

براساس اهداف پژوهش، سوال‌های پژوهش حاضر عبارتند از:

1- سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور کدامند؟

2- ارتباط بین پیوندهای ارتباطی و کیفیت ارتباطات در بازار قیر صادراتی به چه صورت می باشد؟

3- تاثیر سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند بر وفاداری مشتریان به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان  با فرمت ورد