عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

بازاریابی ارتباط­مند

2-3-1- تعاریف و مفاهیم بازاریابی ارتباط­مند

بازاریابی ارتباط­مند یکی از گسترده­ترین مفاهیمی می باشد که می­توان آن­را از تمام دیدگاههای بازاریابی که روی ارتباط مندی بحث می­کند، نتیجه گرفت. اساس و پایه این شاخه بازاریابی که ارتباط تنگاتنگی هم با رفتار مصرف­کننده دارد از دل تحقیقات مربوط به روابط بین خریدار و فروشنده در کسب و کارهای متوسط و نسبتاً بزرگ بیرون آمده می باشد (صادقی و همکاران، 1388). مشتریان و طرف­های معامله در دو دهه گذشته در زمینه بازاریابی پیشرفت چشمگیری داشته و ظهور توجه­های بازاریابی ارتباط­مند سبب پدیدآمدن تغییرات قابل ملاحظه­ای در روش بازاریابی شده که چشمگیر و قابل اجرا می­باشند. پایه های اصلی جهان بینی بازاریابی ارتباط­مند بر مفهومی قرار دارد که اولین بار توسط لئونارد بری[1] با عنوان نظریه ساختار ارتباط­ها مطرح گردید و توسط دیگر صاحبنظران گسترش پیدا نمود. بازاریابی ارتباط­مند مرهون کوشش­های کریستوفر[2]، پاینی و بالانتین[3] می باشد که در گسترش قلمرو و حوزه مبانی تئوریک آن کوشش چشم­گیری داشتند. دیدگاه آنها مبنی بر نکات ذیل می باشد:

سایت منبع

t تأکید بر ارتباط بین مشتریان و عرضه کنندگان که ایجاد ارتباط را به جای معامله مورد توجه قرار می­دهد.

t دیدگاه بازاریابی ارتباط مند به توسعه و تقویت ارتباط قوی با مشتریان و عرضه کنندگان، بازارهای حاصل از مشتریان توصیه شده، بازارهای حاصل از تأثیر افرا با نفوذ و بازارهای جذب نیروی انسانی داخلی که درون سازمان می باشد معطوف می­باشد.

t کیفیت، ارائه خدمات به مشتری و بازاریابی، هر چند که غالباً به گونه مجزا مدیریت می­شوند ارتباط نزدیکی با هم دارند دیدگاه بازاریابی ارتباط مند بین این دو عنصر انسجام و یکپارچگی مستقر می­کند (Kasabov, 2007).

تعاریف مختلفی توسط محققان و تئوری­پردازان برای اظهار معنی و مفهوم بازاریابی ارتباط­مند مطرح شده می باشد که در ادامه بعضی از پرکاربردترین آنها ذکر خواهد گردید.

t تعریف انجمن بازاریابی آمریکا از بازاریابی ارتباط­ای: بازاریابی ارتباط­ای، بازاریابی با هدف آگاهانه برای توسعه و اداره روابط بلندمدت و قابل اعتماد با مشتری­ها، عرضه­کنندگان و توزیع کنندگان و سایر عوامل موجود در محیط بازاریابی می باشد (Izquierdo et al, 2005).

[1] – Leonard Berry

[2] – Christopher

[3] -Payne & Ballantin

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان در بازار قیر صادراتی می‌باشد، پس اهداف کلی پژوهش را می‌توان موارد زیر عنوان نمود:

1- شناسایی سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

2- تبیین ارتباط بین سازوکارهای بازاریابی ارتباط مند و تاثیر آنها بر وفاداری مشتریان

3- تبیین وضعیت مولفه‌های بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

1-5- سوال‌های پژوهش

براساس اهداف پژوهش، سوال‌های پژوهش حاضر عبارتند از:

1- سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور کدامند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- ارتباط بین پیوندهای ارتباطی و کیفیت ارتباطات در بازار قیر صادراتی به چه صورت می باشد؟

3- تاثیر سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند بر وفاداری مشتریان به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان  با فرمت ورد