تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت

سایت منبع

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

ژئوکالچر هرچه باشد دیدگاهی از مبحث گسترده ژئوپلتیک می باشد پس از حیث ماهیت،مفهوم رقابت را در ذهن متبادر می کند و می توان اثر برخوردهای فرهنگی بر شکل گیری های سیاسی را ژئوکالچر نامید.

پژوهش حاضر با هدف مطالعه مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت انجام گردید . روش پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان ناحیه 2 رشت می باشد که با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده به حجم97 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته ژئوکالچر بهره گیری گردید. به مقصود تجریه و تحلیل داده ها از آزمون t با میانگین فرضی و آزمون فریدمن بهره گیری گردید. نتایج پژوهش نشان داد نیروی انسانی متخصص در آموزش و پرورش می تواند در توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت موثر باشد.  همچنین همکاری نهادهای تاثیر گذار فرهنگی،،سیاسی و اقتصادی با آموزش و پرورش می تواند در توسعه زئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه 2 رشت موثر باشد .براساس نتایج پژوهش،  مولفه های تأثیرگذار بر توسعه ژئوکالچر  هریک می تواند  در   در آموزش و پرورش تأثیر مهمی را اعمال نمایند که بایستی در طراحی الگوهای فرهنگی آموزش و پرورش همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند.

 

کلید واژه:  ژئوکالچر، توسعه ژئوکالچر و آموزش و پرورش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید [do_widget id=search-2]

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-  آیا نیروی انسانی متخصص در اموزش و پرورش می تواند در توسعه زئوکالچر اسلامی دانش اموزان ناحیه 2 رشت موثر باشد؟

2- آیا همکاری نهادهای تاثیر گذار فرهنگی،،سیاسی و اقتصادی با آموزش و پرورش می تواند بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان موثر باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه