عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول (2-1) تفاوت بازاریابی ارتباط‌‌مند و معامله‌‌ای… 13

جدول (2-2) ویژگی‌‌های مطالعات بازاریابی ارتباط مند در سطح جهانی 31

جدول (2-3) صادرات قیر ایران طی سال‌‌های 1388-1383… 71

جدول (2-4) واردات قیر ایران طی سال‌‌های 1388-1383… 72

جدول (2-5)وضعیت صادرات جهانی قیر…………….. 73

جدول (2-6) بعضی از تحقیقات انجام شده در زمینه بازاریابی ارتباط‌‌مند  89

جدول (2-7) بعضی از تحقیقات انجام شده در زمینه وفاداری مشتری  95

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول (3-1): پایایی پژوهش و مقادیر آلفای کرونباخ. 109

سایت منبع

جدول (3-2): شاخص‌‌های برازندگی……………….. 114

جدول4-1: توزیع فراوانی متغیرهای جمعیت‌شناختی….. 118

جدول4-2: نتایج محاسبه آلفای کرونباخ…………. 119

جدول4-3: توصیف متغیرهای بعد پیوندهای ارتباطی…. 120

جدول4-4: شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری پیوندهای ارتباطی   123

جدول4-5: توصیف متغیرهای بعد کیفیت ارتباطات…… 123

جدول4-6: شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری کیفیت ارتباطات 126

جدول4-7: شاخص‌های برازندگی مدل نهایی اندازه گیری کیفیت ارتباطات………………………………………… 127

جدول4-8: توصیف متغیرهای بعد احساسات…………. 128

جدول4-9: شاخص‌های برازندگی مدل نهایی اندازه گیری احساسات  132

جدول4-10: توصیف متغیرهای بعد وفاداری………… 132

جدول4-11: شاخص‌های برازندگی مدل وفادارای……… 134

جدول4-12: ضرایب رگرسیون در مدل برآورد شده……. 136

جدول4-13: شاخص‌های برازندگی مدل پژوهش………… 137

جدول4-14: ضرایب رگرسیون در مدل برآورد شده اصلاح شده 138

جدول4-15: شاخص‌های برازندگی مدل اصلاح شده پژوهش… 138

جدول 4-16: یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش 139

جدول4-17: تجزیه و تحلیل وضعیت متغیرهای پژوهش…. 140

جدول5-1: تحلیل وضعیت متغیرهای آزمون…………. 147

 

 

 

فهرست اَشکال

عنوان                                                                                                         صفحه

شکل (2-1) آخرین مدل ارائه شده از بازارهای ششگانه. 32

شکل (2-3) مدل تعهد – اعتماد بازاریابی مورگان و هانت 34

شکل (2-4) مدل جامع بازاریابی ارتباط مند……….. 36

شکل (2-5) مدل بازاریابی ارتباط‌‌مند پنج سطحی کاتلر.. 37

شکل (2-6) مدل اجزای بازاریابی ارتباط مند………. 38

شکل (2-7) مدل زنجیره مدیریت روابط بازاریابی ارتباط‌‌مند 39

شکل 2-8) مدل بازاریابی ارتباط‌‌مند……………… 42

شکل (2-9) انواع جایگاه وفاداری………………. 48

شکل (2-10) تأثیر وفاداری نظری بر افزایش وفاداری رفتاری  49

شکل (2-11) پیوستار وفاداری………………….. 51

شکل (2-12) حالت‌‌های ششگانه وفاداری……………. 53

شکل (2-13) مدل عوامل اثرگذار بر وفاداری مشتریان.. 55

شکل (2-14) مدل وفاداری مشتری………………… 56

شکل (2-15) مدل FRO………………………….. 58

شکل (2-16) مدل شاخص رضایت و وفاداری مشتری اروپا.. 59

شکل (2-17) مدل ارتباط بین کیفیت خدمات، رضایت و وفاداری مشتری 60

شکل (2-18) اختصار نظریه بوردیو………………… 61

شکل (2-19) مدل وفاداری جان الستر…………….. 61

شکل (2-20) مدل وفاداری الکترونیک…………….. 63

شکل (2-21) مدل وفاداری مبتنی بر کیفیت خدمات…… 64

شکل (2-22) مدلی پویا از رضایت و وفاداری مشتری…. 64

شکل (2-23) مدل وفاداری مشتری………………… 65

شکل (2-24) مدل وفاداری مشتری………………… 66

شکل (2-25) مدل وفاداری مشتری………………… 67

شکل (2-26) نمودار درصد صادرات قیر ایران به کشورهای واردکننده‌‌ی قیر ایران…………………………………….. 72

شکل (2-27) ارتباط بین بازاریابی ارتباط مند و وفاداری 74

شکل (2-28)، مدل مفهومی……………………… 75

شکل (2-29) مدل مفهومی پژوهش…………………. 77

شکل (2-30) استراتژی ایجاد وفاداری……………. 78

شکل (2-31) تأثیر بازاریابی ارتباط مند بر وفاداری مشتری    79

شکل (2-32) مدل مفهومی پژوهش…………………. 80

شکل (2-33) ارتباطات بین ابعاد بازاریابی ارتباط مند و رضایت مشتری   81

شکل (2-34) ارتباط بین ویژگی های نوآوری، کیفیت ارتباط و قصد پذیرش نوآوری……………………………………. 82

شکل (2-35) تآثیر بازاریابی ارتباط مند بر تبلیغات.. 85

شکل (2-36) مدل مفهومی پژوهش…………………. 86

شکل (2-37) بهبود و توسعه رضایت مشتری از طریق بازاریابی ارتباط مند  87

شکل (2-38) مدل مفهومی همپوشانی فرهنگ شرکت و بازاریابی ارتباط مند   88

شکل (2-39) ارتباط بین و وفاداری مشتری…………. 91

شکل3-1: مدل مفهومی…………………………. 99

شکل4-1: مدل مفهومی پژوهش…………………… 118

شکل4-2 : ضرایب استاندارد مدل اندازه گیری پیوندهای ارتباطی    121

شکل4-3: آماره t استیونت و معنی‌داری روابط مدل اندازه‌گیری پیوندهای ارتباطی………………………………….. 122

شکل4-4 : ضرایب استاندارد مدل اندازه گیری کیفیت ارتباطات  124

شکل4-5: آماره t استیونت و معنی‌داری روابط مدل اندازه‌گیری کیفیت ارتباطات…………………………………. 125

شکل4-6: ضرایب استاندارد در مدل نهایی اندازه‌گیری کیفیت ارتباطات………………………………………… 126

شکل4-7: آماره t استیونت و معنی‌داری روابط مدل نهایی اندازه‌گیری کیفیت ارتباطات…………………………………. 126

شکل4-8 : ضرایب استاندارد مدل اندازه گیری احساسات 129

شکل4-9: آماره t استیونت و معنی‌داری روابط مدل اندازه‌گیری احساسات………………………………………… 129

شکل4-10: اصلاحات پیشنهادی مدل اندازه‌گیری احساسات. 130

شکل4-11 : ضرایب استاندارد مدل نهایی اندازه گیری احساسات  131

شکل4-12: آماره t استیونت و معنی‌داری روابط مدل نهایی اندازه‌گیری احساسات………………………………….. 131

شکل4-13 : ضرایب استاندارد مدل اندازه گیری وفاداری 133

شکل4-14: آماره t استیونت و معنی‌داری روابط مدل اندازه‌گیری وفاداری………………………………………… 134

شکل 4-15: ضرایب استاندارد مدل پژوهش…………. 135

شکل 4-16: ضرایب استاندارد مدل نهایی…………. 137

شکل5-1: ضرایب مسیر در مدل برازش شده…………. 142

شکل5-2: مدل عملیاتی پژوهش………………….. 143

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان در بازار قیر صادراتی می‌باشد، پس اهداف کلی پژوهش را می‌توان موارد زیر عنوان نمود:

1- شناسایی سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

2- تبیین ارتباط بین سازوکارهای بازاریابی ارتباط مند و تاثیر آنها بر وفاداری مشتریان

3- تبیین وضعیت مولفه‌های بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

1-5- سوال‌های پژوهش

براساس اهداف پژوهش، سوال‌های پژوهش حاضر عبارتند از:

1- سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور کدامند؟

2- ارتباط بین پیوندهای ارتباطی و کیفیت ارتباطات در بازار قیر صادراتی به چه صورت می باشد؟

3- تاثیر سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند بر وفاداری مشتریان به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان  با فرمت ورد