عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری

قسمتی از متن پایان نامه :

مکاتب اقتصادی و جایگاه خصوصی سازی

در این قسمت از پژوهش به مطالعه تحلیل و تحولات فکری، مکاتب و نظامهای اقتصادی در خصوص بخش خصوصی می پردازیم تبیین داده می گردد که بعضی مکاتب صرف حضور بخش خصوصی در اقتصاد را کافی می دانند و بعضی دیگر صرفاً با دولتی کردت فعالیتها موافق هستند، البته گروهی هم این دو بخش دولتی و خصوصی را مکمل یکدیگر می دانند.

بعضی از این مکاتب عبارتند از مکتب کلاسیک، اتریشی، کینزی، نئوکلاسیک، پول گرایان، مکتب ساختار گرایان که در اینجا به تبیین بعضی از آنها می پردازیم:

مکتب کلاسیک:وظیفه اصلی دولت را صرفاً در تأمین امنیت، عدالت و امور عمومی محدود می کند، آدام اسمیت عدم دخالت دولت در اقتصاد را سبب افزایش رقابت و کارایی در اقتصاد می داند. وی معتقد می باشد مکانیزم آزاد و بدون مانع بازار سبب نیل به بالاترین سطح درآمد می گردد و هرگونه سیاست اقتصادی دولت به مقصود تأثیرگذاری بر اندازه و ترکیب سرمایه گذاری ها هدف حداکثر سازی درآمد را مختل می کند. آدام اسمیت خود به بسیاری از کاستیها و نقایص بازار مانند انحصار، تبعیض ها، تبانی در قیمت ها، توزیع نابرابر امتیازها و کاستیها در تضمین و اجرای عدالت اجتماعی متعارف بوده می باشد. او لزوماً به این نتیجه نرسید که دخالت دولت در این موارد بر آزادی طبیعی ارجحیت دارد.

سایت منبع

مکتب اتریشی:حضور دولت در اقتصاد به عنوان یک ابزار جهت فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت خصوصی سازی و رقابت توجه شده می باشد. اگرچه رقابت کامل مورد توجه این مکتب نیست پیروان این مکتب بر اساس اصول ذکر گردیده خود، تفکر مبتنی بر اقتصاد رقابتی و تصمیم گیری فردی را اساس ظهور خلاقیت و پیدایش اختراعات و ابداعات دانسته و در نتیجه اقتصاد متمرکز را بدون انگیزه و علت کاهش دارائی های واحد اقتصادی دولت می داند، از این دیدگاه مطلب بازار رقابتی با بازار مبتنی بر تصمیم گیری های فردی انگیزه لازم برای خلق فعالیتهای نوآورانه و ابتکاری را فراهم می سازد که نتیجه آن شکوفایی اقتصاد و افزایش رفاه ملی خواهد بود؛ البته تمام پیروان مکتب اتریشی چه یک حد لیبرال نبوده اند و انعطاف پذیری نسبت دخالت دولت در امور اقتصادی در بین پیروان این مکتب یکسان نبوده.

با بهره گیری از موقعیتی که بحران مالی سال 1929 میلادی به وجودآورد حضور دولت در اقتصاد عاملی جهت کنترل نظام سرمایه داری و لیبرال معرفی شده و سبب پیدایش مکتب کنزی گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کنز علت اصلی رکود و بیکاری فزاینده در آن مقطع را نارسائی های مکانیزم بازار و نظام سرمایه داری معرفی نمود و اتخاذ سیاستهای بودجه ای و مالی توسط دولت را راه حل این معضل می دانست. در واقع طرفداران این مکتب موافق دخالت بخش عمومی به گونه عمده در فعالیتهای اقتصادی هستند و نظریه های شکست بازار را اظهار می‌دارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. یافتن یک ترکیب بهینه دارایی و سرمایه گذاری در حالت خصوصی شرکت های بیمه
  2. ارائه یک نوع مدیریت سرمایه گذاری در شرکت های بیمه ای که خصوصی شده‌اند

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری با فرمت ورد