گفتار 1 نظریه فشار
بزهکار اقتصادی از عقده ی حقارت رنج می برد و همین امر عامل محرک و انگیزه اصلی او برای کسب قدرت بشمار می رود. او عقده ی خود را با خرید کالاهای اشرافی نشان می دهد مثلاً استفاده از خودرو های آخرین سیستم. ولی، در عین حال باید توجه داشت که مجرم اقتصادی از چنان قدرت و توانایی فکری برخوردار است که آن دسته علایم بیرونی قدرت را که حساس برانگیز است مخفی می نماید. مثلاً به منظور عدم پرداخت مالیات اموال آنها را به پول نقد تبدیل یا به شخص دیگری در خارج منتقل می کند.1
ایراد این نظریه این است که فرد مجرم را جدای از محیط و موقعیت یا وضعیتی که در آن عمل می کند قضاوت و تحلیل می کند. مثلاً کارمندی که اراده ی ارتکاب جرم دارد ولی کنترل های قانونی و اداری مانع این امر می شود.
بزهکاران اقتصادی وسایل قانونی را، به منظور دست یابی به بالاترین نماد موفقیت دور می زنند. در واقع بین اهداف سطح بالای بزهکاران اقتصادی و وسایل قانونی دست یابی به اهداف شکاف قابل توجهی وجود دارد. درست مثل کسی که می خواهد در مسابقات وزنه برداری مقام نخست را کسب کند ولی به دلیل عدم تمرین به دوپینگ متوسل می شود. خلاقیت بزهکار اقتصادی به واسطه ی شکاف بین هدف های مادی و وسایل و امکانات قانونی ایجاد می گردد. که فرد را در یک حالت خلاء هنجاری و عدم احساس پایبندی قرار می دهد. هر چقدر این شکاف بیشتر باشد بی اعتنایی به هنجارها و دور زدن قانون بیشتر می شود.
مرتن بزهکاری را ناشی از وضعیتی می داند که جامعه به وجود آورده است وی معتقد است که جامعه باید از طریق تبلیغات در این اهداف تجدیدنظر نماید و امکان دستیابی را برای همه فراهم نماید.
این نظریه مختص جوامع دارای اقتصاد غیردولتی است. زیرا، در کشورهای دارای اقتصاد دولتی خود دولت فروشنده و تاجر بزرگ محسوب می شود.
 
 
 
 

  1. 1. قديري اصلي ، باقر ، سيرانديشه اقتصادي انتشارات دانشگاه تهران چاپ نهم 1376 ص126

گفتار 2 نظریه های مربوط به محیط اقتصادی
هر چه فعالیت های اقتصادی بیشتر و متنوع تر باشد زمینه های کسب سود و در عین حال ارتکاب جرم نیز بیشتر است.( نظریه های گایس و نظم اجتماعی و فردی مری دلماس مارتی)
دلایل ارتکاب جرم از دیدگاه این نظریه:1- استفاده ی ناخواسته ی قدرت های بزرگ از شرکتها و صاحبان سرمایه. در واقع نیاز قدرت های بزرگ به پول توسط محیط اقتصادی بزرگ تامین می شود.2- به خاطر ارتباط فعالان اقتصادی با حاکمیت با جرایم آنها با اغماض برخورد می شود.3- محیط اقتصادی محیطی شفاف نیست در نتیجه فعالیت آنها تحریک برانگیز نیست و تقبیح عمومی را به دنبال ندارد.4- رسیدگی به این جرایم به اهل فن واگذار که این امر سبب تضعیف نمود بیرونی کنترل این جرایم می شود. و …
گفتار 3 نظریه های چند عاملی
این نظریه جرم را نتیجه ی تعامل عوامل مختلف می داند.
الف- نظریه ی فونتان: وی انگیزه را دلیل ارتکاب جرم توسط مجرمین اقتصادی معرفی می کند و در انگیزه سه عامل را موثر می داند: 1- عوامل روانی و فردی مثل عدم پختگی اقتصادی یا گذشته ی ناموفق و … 2- عوامل اجتماعی: قضاوت دیگران، محیط پیرامون که بخشی از شخصیت افراد را تشکیل می دهد و فرد تلاش می کند از هر طریق ممکن ثروت اندوزی کند. 3- عوامل مادی: جنون کسب پول و مادیات چنان است که عقلانیت آنها را متوقف می کند در نتیجه دست به ارتکاب جرم میزند.
ب- نظریه ی کوراکیس: وی جرایم اقتصادی را ناشی از سه عامل تاریخی، محیطی و فردی می داند. او عامل تاریخی را در سه فرایند افزایش جمعیت، توسعه ی شهرها و توسعه ی صنعت و فن آوری که مسوولیت اشخاص حقوقی را نشانه می رود بیان می دارد.برای عامل محیطی دو رکن  جامعه در مفهوم کلان که افراد را به مصرف هر چه بیشتر ترغیب می کند و فن آوری نوین که به ابزاری برای جرایم اقتصادی تبدیل شده است  بیان می دارد. در واقع این دو عامل ارزش های جدیدی ایجاد کرده اند.
عامل سوم شخصیت بزهکار یعنی زرنگی  وهوش مرتکبین این جرایم است که او را به سمت سوء استفاده به موقع از سادگی بزه دیدگان سوق می دهد.
ج- نظریه ی بائر: این نظریه بر واکنش اجتماعی نسبت به جرایم تکیه دارد و ضمانت اجراهای جرایم اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد. که این عوامل عبارتند از: 1- ضعف مبارزه با جرم اقتصادی یا سبک بودن ضمانت اجراهای این جرایم. 2- ارتباط محافل سیاسی با محافل قدرت و سیاست،آنها در تدوین لوایح اثرگذارند و با خدماتی که به محافل قدرت می کنند. توقعاتی از این مسوولین دارند.3- موقعیت اجتماعی بزهکاران که موقعیت اعتماد ساز است. و می تواند جرم زا باشد. 4- فن آوری که باعث سهولت ارتکاب این جرایم توسط افراد صاحب فن شده است. 5- جهانی شدن که از دو بعد قابل بررسی است. اول آنکه جهانی شدن اقتصاد در قالب شرکت های چند ملیتی متبلور شده است. و با ورود این شرکت ها به کشورهای ارزش های اقتصادی را به دنبال دارد. دوم جهانی شدن معنوی که از طریق اسناد بین المللی صورت می پذیرد. جهانی شدن اقتصاد زمینه ی سوء استفاده های بین المللی فراهم می شود.1
گفتار 4 نظریه های مرتبط با محیط اجتماعی
نقش نظام اقتصادی و سیاسی بر جرایم اقتصادی. 1- تاثیر شرایط اقتصادی بر بزهکاری اقتصادی: در کشورهای سرمایه داری مالکیت خصوصی محترم و اعمال علیه آن جرم محسوب می شود. در این کشورها با مجرمین یقه سفید روبرو هستیم. اما در کشورهای سوسیالیستی مالکیت عمومی و اشتراکی در چنین نظام هایی سبب می شود که شهروندان درکی از مفهوم دارا شدن نداشته باشند. بنابراین، جرم یقه سفیدی موضوعیت ندارد. و آنچه هست فساد دولتی است.در کشورهای سرمایه داری در دوران رشد و شکوفایی اقتصادی امکان افزایش بزهکاری حرفه ای بالا است. بر خلاف دوران رکود اقتصادی که بزهکاری حرفه ای کاهش می یابد. و جرایمی که ریشه ی آنها غالباً اقتصادی است. چون سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری و … رو به افزایش است.
2- تاثیر شرایط سیاسی بر بزهکاری اقتصادی: نوسانات بزهکاری تا اندازه ی زیادی تحت تاثیر اقدامات قوه ی مقننه است. زیرا، با یک جهت گیری اقتصادی توسط آن ارزش های جدیدی به وجود می آورد. که نقض آنها جرم انگاری می شود. و بر تعداد مجرمین می افزاید. برعکس چنانچه یک سلسله جرایم را نادیده بگیرد نرخ بزهکاری پایین می آید.
در مورد واکنش های حقوقی باید گفت ماهیت جرایم اقتصادی طوری است که به قوانین شکلی بعد خاصی داده است. اگر چه هنوز در خصوص تعریف این جرایم و مصادیق آن جامعیتی وجود ندارد. ولی با تلاش حقوقدانان یک جمع بندی کلی در این زمینه وجود دارد. که آن را ذیل حقوق کیفری اقتصادی مطرح و تعریف می نمایند.
در وادی پیشگیری در خصوص جرایم اقتصادی تدابیر خاص وجود دارد. جرم شناسی اقتصادی یک جرم شناسی اختصاصی است یعنی مطالعه ی یک جرم خاص و علل ارتکاب آن. در خصوص مجرمین اقتصادی روش های خاص در مورد اصلاح و جامعه پذیری آنها وجود دارد. به همین ترتیب در اسناد بین المللی مربوط به جرایم اقتصادی شاهد اختصاص مواد خاص به این جرایم از ابعاد و جنبه هایی همچون پیشگیری از جرم و اصلاح و بازپروری مجرمین هستیم.
 
 

  1. Senturia, J.J.’ Corruption Political’, Encyclopedia of Social Sciences Vol. IV, Pp. 448-452, 1931p 17

بزهکاران اقتصادی از نظر سازگار بودن با جامعه، فردی عادی و همنوا و همگام با مقررات جامعه است. و از خلاء هنجارهای حاکم بر محیط و بستر کاری خود برای ارتکاب جرم استفاده می کنند. یقه سفیدها با وجود داشتن امکانات فراوان و توفیق اجتماعی زیاده خواهند و از آنجا که وسایل قانونی را در اختیار ندارند متوسل به وسایل و روش های غیر قانونی می شوند. برای پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی باید خلاء موجود را رفع کرد. و جامعه را برای ممانعت از ایجاد بستر مناسب برا ارتکاب این جرایم آماده کرد.
 
مبحث 2 نهادهای سیاست گذار در حمایت کیفری و امنیت اقتصادی آمریكا
از آنجا كه شناسایی نهادهای تصمیم گیرنده در عرصه های مختلف سیاستگذاری ملی می تواند به درك و دریافت روشن تر از خاستگاه ها و اهداف سیاست های ملی كشورها بینجامد مطلب ذیل با هدف ترسیم تصویری كلی از نقش و كاركرد نهادها و سازمان های دخیل در تدوین دیپلماسی اقتصادی و سیاست های تجاری ایالات متحده تهیه و ارائه شده است:
1- كمیته هماهنگی توسعه تجارت
این كمیته در واقع یك تیم صادراتی دولت فدرال آمریكاست؛ یك گروه اجرایی بین سازمانی به ریاست وزیر بازرگانی ایالات متحده كه موظف به تفكر و طراحی استراتژیك درخصوص جایگاه رقابتی جهانی آمریكا است. این كمیته بر اساس نقش هدایتی خود در توسعه صادرات و خدمات مالی _ تجاری، برخی اصول استراتژی ملی صادرات ایالات متحده را به شرح ذیل تعیین و ارائه كرده است:
الف)كاهش كمك های مخل امر تجارت به میزان ۵ میلیارد دلار در سال
ب)آزاد سازی قابل توجه كنترل های صادراتی درخصوص محصولات با تكنولوژی پیشرفته از طریق همكاری نزدیك با ” دفتر امنیت صنعتی” با هدف رها ساختن ۴۲ میلیارد دلار صادرات از قید الزامات مجوزی.
ج)ایجاد و پیشبرد فرآیندی برای هماهنگی برنامه های صادراتی بین “اداره تجارت خرد” و بانك ExIm با هدف افزایش ۴۵ درصدی وام های صادراتی اعطایی این نهادها.
د) ارائه یك بودجه توسعه تجارت شفاف و در عین حال مبتنی بر صرفه جویی. بررسی ها نشان می دهد این سازمان با صرف هزینه ۳ میلیارد دلار، به میزان ۶۸ میلیارد دلار به صادرات ایالات متحده كمك كرده است.
۲- وزارت بازرگانی
وزارت بازرگانی ایالات متحده مسئول ایجاد شغل، رشد اقتصادی، توسعه پایدار و بهبود استانداردهای زندگی برای تمام آمریكایی ها از طریق كار و مشاركت با فعالان اقتصادی، دانشگاه ها، اجتماعات و كارگران است. وزارت بازرگانی سیاست های ذیل را در دستور كار خود دارد:
الف) ایجاد و ارتقای توان رقابتی ایالات متحده در بازار جهانی از طریق تقویت زیرساخت های اقتصاد ملی
ب) حفظ موقعیت رقابتی آمریكا از طریق تمركز بر علوم و تكنولوژی های پیشرفته غیر قابل رقابت اطلاعات محور
ج) فراهم ساختن و اعمال یك مدیریت موثر و رو به پیش درخصوص منابع و دارایی های ملی برای تضمین فرصت های پایدار اقتصادی آمریكا.
3- شورای مشاوران اقتصادی
وظیفه این شورا ارائه مشاوره مستقیم به رئیس جمهور و اعضای ارشد هیئت حاكمه آمریكا است. همچنین این شورا می كوشد از طریق یك فرآیند بین سازمانی، درك و تصوری عمومی از مسائل اقتصادی ایجاد و آن را ارتقا ببخشد و از این طریق سیاست های اقتصادی را ارزیابی نموده و توصیه هایی برای تصمیم گیری رئیس جمهور ارائه نماید. شورا از طریق جمع آوری و تدوین اطلاعات اقتصادی آمریكا، رئیس جمهور را در تدوین و ارائه گزارش سالانه اقتصادی این كشور یاری می كند. به علاوه شورای مشاوران، سیاست های اقتصاد ملی برای تقویت و بهبود رقابت آزاد و پرهیز از نوسانات اقتصادی و یا كاهش اثرات آن بر حفظ اشتغال، تولید و قدرت خرید را طراحی و در قالب مطالعات، گزارش ها و توصیه ها، در اختیار رئیس جمهور قرار می دهد.
۴- وزارت دفاع
وزارت دفاع درچارچوب برنامه های منظمی نسبت به صادرات محصولات نظامی و استراتژیك بر اساس “قواعد بین المللی ترافیك تسلیحات” اقدام می كند.
5- وزارت انرژی
وزارت انرژی ایالات متحده یك آژانس قدرتمند با نقش رهبری علوم و تكنولوژی به گونه ای است كه تحقیقاتش از امنیت انرژی و به طریق اولی از امنیت ملی، كیفیت محیط زیست و زندگی بهتر برای شهروندان آمریكایی حمایت كند.
6-شورای ملی اقتصاد
وظایف این شورا عبارتند از:
الف) هماهنگی فرآیند سیاستگذاری ملی با توجه به مسائل اقتصادی داخلی و بین المللی
ب)هماهنگ كردن مشاوره های سیاست اقتصادی به رئیس جمهور
ج) اطمینان از همخوانی تصمیمات و برنامه های سیاست اقتصادی با اهداف اعلامی رئیس جمهور و همچنین اطمینان از تعقیب و اجرای موثر این اهداف
د) نظارت بر اجرای دستور العمل سیاست اقتصادی رئیس جمهور
7- دفتر مدیریت و بودجه
وظیفه اصلی این نهاد كمك به رئیس جمهور در آماده كردن بودجه فدرال و نظارت بر دستگاه های اجرایی است. دفتر مدیریت و بودجه ضمن كمك به رئیس جمهور در فرموله كردن هزینه طرح ها، موثر و كارآمد بودن برنامه ها و سیاست ها را ارزیابی می كند و همچنین اطمینان حاصل می كند كه برنامه های اجرایی و عملكرد هر سازمان با بودجه و سیاست های رئیس جمهور همخوانی داشته باشد.
8- آژانس سرمایه گذاری خصوصی ماورائ بحار
این آژانس دولتی به تمامی فعالان اقتصادی ایالات متحده در تمامی سطوح برای سرمایه گذاری و رقابت در ۱۴۰ بازار در حال ظهور در سراسر جهان كمك می كند. این كمك ها در راستای منافع استراتژیك و اقتصادی آمریكا اعطا می شوند. هزینه كمك های این آژانس بر عهده شركت یا موسسه دریافت كننده كمك است و از این نظر هزینه ای بر مالیات دهندگان ایالات متحده تحمیل نمی شود. ذخایر آژانس در حال حاضر بیش از ۷/۳ میلیارد دلار است.
9- اداره بازرگانی خرد ایالات متحده
این اداره در سال ۱۹۵۳ با هدف ارائه كمك های مالی، تكنیكی و مدیریتی به فعالان اقتصادی آمریكا جهت آغاز، راه اندازی و توسعه فعالیت اقتصادی شان ایجاد شده است و انواع وام های تجاری، حوادث غیر مترقبه و …. را به ارزش ۴۵ میلیارد دلار اعطا نموده است. این اداره بزرگترین حامی مالی فعالیت های اقتصادی خرد در ایالات متحده است و سال گذشته به بیش از یك میلیون فعالیت اقتصادی خرد كمك های مدیریتی و تكنیكی اعطا كرده است.
۱۰- آژانس توسعه و تجارت ایالات متحده
وظیفه این آژانس كمك به ایجاد شغل برای آمریكایی ها از طریق یاری رساندن به شركت های آمریكایی برای تعقیب و كسب فرصت های اقتصادی ماورا بحار است. این آژانس از طریق فراهم كردن زمینه مطالعات امكان سنجی، بازدیدهای اقتصادی، بورس های آموزش تخصصی، كارگاه های آموزشی اقتصادی و انواع كمك های تكنیكی به فعالان اقتصادی آمریكا یاری می رساند تا برای كسب امتیاز پروژه های زیربنایی و صنعتی در كشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط رقابت كنند.
11- وزارت خزانه داری
این وزارت خانه وظایفی نظیر كمك و تقویت یك اقتصاد شكوفا و باثبات در آمریكا و سایر اقتصادهای جهان، مدیریت مالی دولت و حفاظت از نظام مالی ایالات متحده را بر عهده دارد.
12-آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده
یك آژانس دولتی است كه برنامه های كمك های بشردوستانه و اقتصادی خارجی ایالات متحده را طراحی و اجرا می كند. سابقه این آژانس به طرح مارشال در دوره پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد.
13- دفتر نمایندگی تجاری ایالات متحده
این دفتر مسئول توسعه و هماهنگی تجارت بین الملل ایالات متحده، سیاست سرمایه گذاری خارجی و رهبری یا هدایت مذاكرت در این حوزه ها با سایر كشورها است. نماینده تجاری ایالات متحده عضو كابینه و مشاور، مذاكره كننده و سخنگوی اصلی رئیس جمهور در تجارت و سرمایه گذاری است. نمایندگی از طریق یك ساختار بین سازمانی، سیاست تجاری را هماهنگ نموده، اختلافات تجاری بین سازمانی را حل كرده و مسائل تجاری را برای تصمیم گیری رئیس جمهور سازماندهی می كند.
زیان‌ها و کاهش ارزش دفتری دارایی‌ها هم‌اکنون ۳۳۵میلیارد دلار است و بسیاری از بهترین کسب و کار‌های آنها از بین رفته است. در اقتصادهای توسعه‌یافته، تقریبا همه بانک‌ها با بادهای مخالف اقتصادی و قانون‌گذاری روبه‌رو هستند که درآمد و اشتغال را کاهش خواهند داد، اما بزرگ‌ترین خطری که سرمایه غرب با آن روبه‌رو است، کاهش قدرت کسب درآمد نیست بلکه از دست دادن ایمان به چگونگی کارکرد آن است.
دو انتقاد در مورد این صنعت وجود دارد، یکی بر پایه انصاف و دیگر بر پایه بهره‌وری در مورد اولی گفته می‌شود به جای آنکه سرمایه به جیب مشتریان، سهامداران یا اقتصاد برود، برای ثروتمند کردن بانکداران دست به کار می‌شود. برخی در مورد شیوه محاسبه پاداش‌ها نگرانند، دیگران در مورد خطر اخلاقی، بانکداران شرط‌بندی‌های حساب‌نشده خواهند کرد، زیرا می‌دانند توسط مالیات‌دهندگان از ورشکستگی نجات پیدا می‌کنند. همچون بانک بیراسترنز یا نورترن راک.
پرسش عمیق‌تر این است که آیا شیوه مبنی بر بازار برای تامین سرمایه کارآمد است یا خیر. برخی از مقامات چینی ادعا می‌کنند نظام غربی با این بحران آشکار مواجه شده است.رییس‌جمهوری آلمان گفت: «دیو» بازارهای مالی «باید به جای خود برگردد»: مسوولان بانک‌ها موجب «ویرانی گسترده دارایی‌ها» شده‌اند. منتقدان بدون دستاویز نیستند. اشتباه در تامین اعتبار در مورد بازار وام مسکن ساب‌پرایم نشان‌دهنده تخصیص خردمندانه سرمایه نیست. تصویر مبهم نظام بانکی و پیچیدگی محصولاتی که با دارایی پیشتیبانی می‌شوند، تردید در مورد شیوه کار بازار را افزایش داده است.
مراقب باشید. شتاب برای کنترل عاقلانه نیست: گواه این مطلب قانونی است که دولت در پی رسوایی شرکت‌ها در اوایل این دهه تصویب کرد. شتاب کنونی خطرناک است، زیرا تعداد اندکی از حقایق را با تعداد بسیاری از افسانه‌های اغواکننده درهم می‌آمیزد. حقایق، شیوه‌هایی را بررسی می‌کند که در آن سرمایه‌می‌تواند کمی کارآمدتر یا عادلانه‌تر شود، اما تنها با کنار گذاشتن این افسانه که تامین سرمایه تا حدی بخشی از نقص و کمال آن است، می‌توان این تغییرات را به وجود آورد. حباب‌ها، فراوانی و خسارت بخشی از بسته مالی غرب است و هنوز ارزش آن را دارد. 1
برخی تغییرات مطلوب و اجتناب‌ناپذیر است. اغلب این تغییرات توسط خود بازار ایجاد خواهد شد. به خصوص اگر غرق در شفافیت باشد. هم‌اکنون کسب و کار وام مسکن آمریکا دگرگون شده است. صدها وام‌دهنده نامنظم بر فرض آنکه قیمت خانه سقوط نخواهد کرد، ناپدید شده‌اند. تقاضا برای محصولات امنیتی پیچیده کاهش یافته است و پیچیده‌ترین آنها هرگز برنخواهند گشت. ایمن‌ترین پیش‌بینی در زمینه بانک‌داری این است که بحران بعدی در بازار وام مسکن آمریکا ریشه نخواهد داشت.
 
 
 
 
 
 

  1. Senturia, J.J.’ Corruption Political’, Encyclopedia of Social Sciences Vol. IV, Pp. 448-452, 1931p21

 
همچنان که گزارش ویژه در مورد بانکداری بین‌المللی دلایل اصلی ساختاری مشکل را روشن کرد، قضاوت نادرست جمعی از خطر، جست‌و‌جوی پرشور برای محصول و ناکامی نظارت بسیار عمیق ریشه دوانده‌اند. در تاریخ تامین سرمایه این مسائل بارها و بارها ظاهر می‌شوند. کارشناسان امور مالی به درستی برای خطر کردن پاداش می‌گیرند. تمایل برای ایجاد آسودگی خاطر و بی‌احتیاطی همچون دیگر زمینه‌های زندگی با بازارهای مالی عجین شده‌اند. چون بانکداران پول دریافت می‌کنند نمی‌توانند از رونق بازار اعتبار خارج بمانند وباید به جنب و جوش خود ادامه دهند. قانون‌گذاران فاقد آگاهی و قدرت کافی برای کنار آمدن با برنامه ماهرانه بعدی بانک‌ها هستند.
این مثل یک کیفرخواست است، یعنی تا زمانی که جایگزین‌هایی برای آن در نظر گرفته نشود، تکرار می‌شود. نظام تامین سرمایه غرب به گفته چرچیل بدترین روش تقسیم سرمایه است، اما آشکارا بهتر از اسراف و کژکاری در چین است که در آن سرمایه به جیب افراد بانفوذ می‌رود، اما از نظام مالی که غرب در گذشته داشته نیز بهتر است. به لطف نوآوری‌های حیرت‌انگیز چند دهه گذشته، اقتباس از آنها به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند خطر را محدود کنند (بسیاری از تولیدکنندگان چینی برای هر روشی که تاثیر تغییرات نرخ ارز را ملایم‌تر کند، شاکر خواهند بود). ایجاد امنیت دسترسی به سرمایه را برای وام گیرندگان و دسترسی به دارایی‌ها را برای سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد این کار می‌تواند سرمایه هر چیزی را از نیروگاه‌های آب گرفته تا استودیوهای فیلم‌سازی تامین کند. این اهرم شرکت‌های کم تحرک‌تری را در دسترس سرمایه‌گذاران مصمم قرار می‌دهد و خانه‌های بیشتری را در دسترس مصرف‌کنندگان فقیرتر.
درست است که کارشناسان امور مالی سود زیادی کرده‌اند و دستمزدهای کلانی دریافت کرده‌اند (حقوق در بانک‌های سرمایه‌گذاری آمریکا تقریبا ده برابر میانگین ملی بوده است)، اما ترکیدن حباب اعتبار آن را کاهش خواهد داد و به رغم همه این مصیبت‌ها نشانه‌هایی از بهبودپذیری سرمایه وجود دارد. در چند ماه گذشته بانک‌های آمریکا خواستار اطمینان کافی از سوی سرمایه‌گذاران برای ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه جدید شدند. بانک‌‌های بیراسترنز و نورتون راک دچار مصیبت شدند، اما مصیبتی نادر. زیرا زیان کلی بسیار وسیع و گسترده بود. این بار سرمایه‌گذاری دولتی گسترده در زمینه صنعت وجود نداشت. پس از ۲۰سال رشد، نقص‌های سرمایه مدرن بسیار آشکار هستند، اما نباید قدرت آن را فراموش کرد.
هرچند در گذشته‌ی نه چندان دور، توان نظامی و سیاسی هر کشور نقش مهم‌ترین مؤلفه‌ی امنیت ملی آن کشور را ایفا می‌نمود، اما با پایان جنگ سرد و تغییر اولویت‌های امنیتی در جهان، این بُعد اقتصادی مقوله‌ی امنیت بود که در رأس مؤلفه‌های امنیت ملی قرار گرفت و روزبه‌روز تأثیر آن بر دیگر حوزه‌های امنیت ملی، از جمله توان نظامی، ثبات سیاسی و انسجام اجتماعی در کشورها افزایش یافت.
بحران‌های سیاسی متأثر از حوزه‌ی اقتصاد در جنوب شرق آسیا، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشورهای اقتصادی جهان از سال 2008 میلادی و استفاده‌ی ابزاری غرب از تحریم اقتصادی و بهره بردن از این مؤلفه به‌عنوان سلاحی بُرنده علیه کشورهایی از قبیل کره‌ی شمالی، عراق و لیبی در سال‌های اخیر، همه و همه نشان‌دهنده‌ی تأثیر روزافزون این بُعد از مقوله‌ی امنیت در معادلات و مناسبات بین‌المللی است و بی‌شک توجه مضاعف به همین نکته است که امروزه در اولویت قرار دادن استفاده از ابزارهای اقتصادی، از قبیل تحریم، جاسوسی و بحران‌آفرینی اقتصادی از سوی کشورهای جهان برای مواجهه با سیاست‌ها و مخاصمات طرف مقابل، به روشی متداول و معمول بدل گشته است که آخرین نمونه‌ی آن را می‌توان در تحولات اخیر کشور اوکراین و مناقشات سیاسی فی‌مابین کشورهای غربی و روسیه در موضوع شبه‌جزیره‌ی کریمه مشاهده نمود.
در سال‌های اخیر، با بهانه قرار دادن پرونده‌ی هسته‌ای ایران و ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد، این فشارها به جنگی تمام‌عیار در عرصه‌ی اقتصادی بدل گشت و هم‌افزایی این تهدیدات با ناکارآمدی ساختارها و سیاست‌های اقتصادی داخلی افزایش بی‌رویه‌ی نرخ تورم، بیکاری، تبعیض در جامعه و به تبع آن، افزایش نارضایتی عمومی را رقم زد.
با رصد و پایش دقیق تحولات سیاسی و اجتماعی متأثر از حوزه‌ی اقتصاد در سال‌های اخیر، علاوه بر درک اهمیت این موضوع، می‌توان به فلسفه‌ی تغییر نگرش اتاق‌های فکر وابسته به نهادها و سیاست‌گذاران امنیتی در بسیاری از کشورهای جهان پی برد. نگرشی که روزبه‌روز از منتهاالیه طیف فعالیت‌های سلبی در بُعد امنیت ملی فاصله گرفته و به سمت بازسازی و بازمهندسی ساختارها و سیاست‌های امنیت ملی با در اولویت قرار دادن بُعد اقتصادی حرکت می‌کند. به عبارت دیگر، آغاز حرکتی هوشمند در جهت تلاشی همه‌جانبه برای دستیابی به وضعیتی باثبات از شرایط و ساختار فعلی با تأکید مضاعف بر ترسیم افقی معلوم و روشن از آینده، که در آن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر کرده و به‌طور بهینه بتوانند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازند، به‌گونه‌ای که خانوارها و بنگاه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین نهادهای اقتصاد و بازار، قادر به بروز رفتار بهینه‌ی اقتصادی در محیطی رقابتی، سالم و با میزان دسترسی یکسان به اطلاعات باشند.
آنچه اهمیت پرداختن به چنین موضوعاتی را برای ما دوچندان می‌سازد، درک موقعیت حساس و پیچیده‌ی کنونی کشور در مواجهه با تهدیدات بالقوه و بالفعل اقتصادی است. تهدیداتی که با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی آغاز و با پایان یافتن جنگ تحمیلی و ناکامی دشمنان در عرصه‌ی نبرد سخت علیه این انقلاب تشدید گردید؛ تا جایی که در سال‌های اخیر، با بهانه قرار دادن پرونده‌ی هسته‌ای ایران و ارجاع آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد، این فشارها به جنگی تمام‌عیار در عرصه‌ی اقتصادی بدل گشت و هم‌افزایی این تهدیدات با ناکارآمدی ساختارها و سیاست‌های اقتصادی داخلی افزایش بی‌رویه‌ی نرخ تورم، بیکاری، تبعیض در جامعه و به تبع آن، افزایش نارضایتی عمومی را رقم زد.
اگرچه با درک این ضرورت از سوی مسئولین نظام، موضوع اقتصاد در سال‌های اخیر در رأس مسائل امنیت ملی قرار گرفته است؛ اما علی‌رغم تلاش‌های انجام‌شده از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط، چنانچه باید و شاید در عرصه‌ی عمل با نگاهی جامع و سیستمی به این مهم پرداخته نشده است.
با توجه به فرمان اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در راستای درون‌زا نمودن سیستم اقتصادی کشور و مواجهه‌ی کارآمد در برابر جنگ اقتصادی دشمن، مرور تجربیات کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده‌ی آمریکا، می‌تواند از دو منظر برای اندیشمندان این حوزه مهم باشد. بُعد نخست دشمن‌شناسی و کسب معرفت نسبت به چگونگی برنامه‌ریزی حریف در حوزه‌ی اقتصاد برای تقویت پایه‌های امنیت ملی خود و عدم وابستگی به دیگر کشورها و بُعد دوم آن استفاده‌ی بهینه از تجربیات کشوری دیگر در مقاوم نمودن اقتصاد ملی نسبت به تکانه‌های جهانی خواهد بود.
در گزارش حاضر، به‌عنوان مرور تجربه‌ی کشور آمریکا، به‌خوبی موضوع اهمیت تغییر نگرش مسئولان امنیت ملی این کشور به مقوله‌ی اقتصاد تبیین شده است که می‌تواند به‌عنوان درسی مناسب برای وضعیت کنونی ساختار امنیتی ایران قرار گیرد: «حفظ توانمندی اقتصادی کشور با پررنگ نمودن نقش مردم در اقتصاد، تدوین برنامه‌های بلندمدت و پرداختن به راهبردهای کلان اقتصادی، تأمین امنیت انرژی به‌عنوان ستون خیمه‌ی امنیت اقتصادی برای ایالات متحده، اهمیت بهره‌وری در بخش انرژی، توجه به نیروی کار خوب آموزش‌دیده به‌عنوان مؤلفه‌ی حیاتی اقتصاد در سال‌های آتی برای تأمین امنیت اقتصادی در بازارهای رقابت جهانی و همچنین حفظ جایگاه نوآوری و ابتکار به‌عنوان عنصر حیاتی پیشگامی در جهان»، مجموعه‌ی مباحث این گزارش را رقم می‌زند که چینش این موضوعات در کنار یکدیگر می‌تواند تصویری جامع و سیستمی را برای پرداختن به موضوع اقتصاد درون‌زا به نمایش گذارد. در ادامه با توجه به مؤکدات پیشین، بخش‌هایی از گزارش مذکور را مرور خواهیم کرد:
در تاریخ 24 تا 25 آگوست2010، دانشگاه دفاع ملی ایالات متحده کنفرانسی را با عنوان «امنیت اقتصادی؛ بُعد مغفول‌مانده‌ی امنیت ملی» برگزار نمود. این کنفرانس به شاخص اقتصادی امنیت ملی می‌پرداخت. مفهومی به نام اقتصاد که برای سا‌ل‌های متوالی پدیده‌ای بدیهی و خودبه‌خودی به ‌حساب آمده و رابطه‌اش با امنیت ملی غالباً مغفول مانده و بد فهمیده شده است، اما باید دانست که نیرومندی آن، شالوده‌ی امنیت ملی هر کشوری را تثبیت نموده و تشکیل می‌دهد. طی دو روز، سخنرانان و شرکت‌کنندگان در قالب شش کارگاه مباحثه‌ای، پیچیدگی و غنای این موضوع را بررسی کردند و عناصر عمده‌ی آن را، که به‌صورت سیستماتیک به‌صورتی تعاملی (کنش و واکنش) عمل می‌کنند، برشمردند و در نهایت، جنبه‌ها و اجزای اقتصادی امنیت ملی را تعریف کردند.
ارائه‌ی تعریفی جدید از امنیت ملی با توجه ویژه به بُعد اقتصادی پدیده‌ی امنیت و طراحی سؤالاتی اساسی در این کنفرانس، که علاوه بر به تصویر کشیدن وضعیت وخیم اوضاع اقتصادی ایالات متحده، چگونگی نگاه کارشناسان حوزه‌ی اقتصادی این کشور را به بهبود وضعیت پیش رو ترسیم می‌کند. این چارچوب، برای کشف اصل موضوع و مسئله‌ی محوری به‌کار می‌آید؛ چراکه طبق گفته‌ی آلبرت انیشتین، «نمی‌توان با همان شیوه‌ی اندیشیدنی که مسائل را آفریده، کمر به حل آن‌ها بست.» به‌همین ترتیب، مجموعه‌ی پاسخ‌های خطی که روزگاری به ‌کار حل مسائل آسان می‌آمد، کارایی چندانی در سیستم‌های پیچیده‌ی جهانی ندارند.
این کنفرانس به‌منظور ایجاد و توسعه‌ی استراتژی کلانی برگزار شد که اقتصاد کشورها را به‌عنوان زیرسیستم امنیت ملی در بر می‌گیرد. کارگاه‌ها و سخنرانی‌های اصلی از نظرگاه‌های سیستمیِ متفاوتی به شاخص اقتصادی قدرت ملی می‌نگریستند. این نظرگاه‌ها از جمله نقش قرضه، دولت، توانمندی صنعتی، علوم، انرژی، تکنولوژی و سرمایه‌ی انسانی، به پیدایش نگرشی نظام‌مند به همه‌ی کارهایی انجامید که برای رشد درک و آگاهی از شاخص اقتصادی قدرت ملی می‌توان انجام داد.
ژنرال جرج ‌سی ‌مارشال در پایان جنگ جهانی دوم چنین گفت: «ما همه دل‌نگران صلح در تمام جهانیم و صلح فقط با نیرو و قدرت، پایدار می‌ماند.» اما ایالات‌متحده چگونه قوی و نیرومند باقی می‌ماند؟ در دنیای جهانی‌سازی‌شده، این مسئله چه معنایی دارد؟ در چنین جهان پیچیده و به‌هم‌پیوسته‌ای، چطور می‌توانیم امنیت ملی را تعریف کنیم؟ چنانچه مهار و هدایت هیچ‌گونه ابزار تولیدی را در دست نداشته باشیم، ابرقدرت ‌ماندن پیشکش! بگویید چطور می‌توانیم به حیات خود ادامه دهیم؟! با بیشترین بدهی در مقایسه با همه‌ی کشورهای جهان؟ با ادامه‌ی وابستگی به کشورهای بی‌ثبات برای تأمین منابع انرژی خود؟ با منابع ناکافی برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و نیز علوم و تکنولوژی؟ با این تصور که کارآموزی و تحصیل و آموزش افراد، هزینه است و در تقابل با سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد.
تعریف امنیت ملی در معنای گسترده، عناصر و اجزائی از جامعه را در بر می‌گیرد که آن‌را «امن» می‌سازند و این تعریف بسیار فراتر از صِرف تدارکِ نوعی «دفاع مشترک» است. این تعریف، دربرگیرنده‌ی هر چیزی است که به قوت و نیرومندی کشور بیفزاید.
امنیت ملی باید دربرگیرنده‌ی اقتصادی سالم و بازارمحور با توانمندی و پایه‌ای نیرومند از محصولات و خدماتِ رقابت‌پذیر در عرصه‌ی جهانی باشد که بتواند ایجاد شغل کند. این اقتصاد باید همه‌ی این ابزارها را در بر گیرد: سیاست‌های منطقی دولت در گسترش و ترویج گزینه‌های متعهدانه که از بدهی‌های کشور بکاهد و سیاست‌های کلان برای تأمین انرژی و حفظ محیط‌زیست.
«امنیت ملی به‌لحاظ تاریخی بر استحکام زیرساخت‌های کشورها دلالت می‌کند؛ یعنی شالوده‌ای که رشد و بالندگی مستمر کشورها به آن تکیه دارد. این زیرساخت‌ها را می‌توان این‌گونه برشمرد: اصول و ارزش‌های مستحکم اخلاقی و اجتماعی، حاکمیت قانون، دولت باثبات، نهادهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و همچنین رهبری. که به این مقولات، مواردی از این قبیل را نیز باید افزود: مدارس و برنامه‌های تحصیلی به‌منظور تربیت شهروند دانش‌پذیر و یادگیرنده در تمام عمر که از واجبات دمکراسی امروزین است، و همچنین نیرومندی درون‌زای کشور که مستلزم سرمایه‌گذاری در علوم، مهندسی، تحقیق و توسعه و نیز رهبری تکنولوژیکی است. نمی‌توان بدون راهی مترقی برای نیرومندسازی شهرها و پرورش خویش و حرکت از جایی به جای دیگر، قدرتمند بود. از همه مهم‌تر، اقتصاد نیرومند جزء جدایی‌ناپذیر هر ابرقدرت جهانی است؛ به‌گونه‌ای که بدون آن، مقام و موقعیت ایالات متحده به‌‌عنوان ابرقدرت جهانی به‌سرعت از دست خواهد رفت؛ چراکه امنیت اقتصادی از شاخص‌های اصلی امنیت ملی هر کشور به‌‌شمار می‌رود. فارغ از اینکه نگاه ما به امنیت ملی چگونه است، در لزوم کارآمدی اقتصادی برای هر جامعه تردیدی وجود ندارد. بدون سرمایه، کسب‌وکاری در کار نیست. بدون کسب‌وکار، سودی به ‌دست نمی‌آید. بدون سود، شغلی وجود ندارد. بدون مشاغل، مالیاتی نیست و در ‌نهایت، از توانمندی نظامی خبری نخواهد بود.»
امنیت ملی باید دربرگیرنده‌ی اقتصادی سالم و بازارمحور با توانمندی و پایه‌ای نیرومند از محصولات و خدماتِ رقابت‌پذیر در عرصه‌ی جهانی باشد که بتواند ایجاد شغل کند. این اقتصاد باید همه‌ی این ابزارها را در بر گیرد: سیاست‌های منطقی دولت در گسترش و ترویج گزینه‌های متعهدانه که از بدهی‌های کشور بکاهد و سیاست‌های کلان برای تأمین انرژی و حفظ محیط‌زیست، پیشتازی در علوم و تکنولوژی (دست‌کم در برخی عرصه‌های راهبردی)، ظرفیت‌های سرمایه‌ی انسانی، تولید و تقویت پایه‌ی صنعتی کشور.
کارآمدیِ زیرساخت صنعتی هر کشور که برای مردمانش کار فراهم می‌کند و به تولید و توزیع ثروت می‌پردازد و سودها را افزایش می‌دهد، شرطی ضروری است. بدون وجود مشاغل، کیفیت زندگی مردم تا آنجا سقوط می‌کند که ممکن است به ازهم‌گسیختگی جامعه و کشمکش در عرصه‌های مختلف منجر شود. مسئولین در کشور ایالات متحده، در مقام یک ملت و کشور، باید نوعی استراتژی برای مقابله با مشکلاتی نظیر هزینه‌های اعزام نیرو بیابند. با این‌همه، فقر فقط مشکل کشورهای جهان‌سوم نیست و ممکن است گریبان ایالات متحده را هم، به‌ویژه در خلال رکودی عمیق فعلی، بگیرد. هیچ اجتماع محلی یا جهانی، با کل جمعیتی متشکل از «دارا‌ها» و «ندارها» نمی‌تواند تا همیشه به حیات خود ادامه دهد. این خلأ اکنون در ایالات ‌متحده بیش از پیش در حال عمیق‌تر ‌شدن است.
امنیت ملی یعنی نیرومندی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی توأمان. در دنیای امروز، امنیت ملی برای هر ابرقدرت، بدون توانمندی نظامی، بی‌معناست. قدرت و امنیت ایالات‌متحده و محافظت از دارایی‌ها و شهروندانش در سراسر جهان، از ضروریات امنیت ملی است. تحقق استراتژی امنیت ملی ایالات ‌متحده، در فضای جهانی صورت می‌گیرد و شاخصه‌اش را می‌توان در این رویدادها سراغ گرفت: تحولات پی‌درپی در تکنولوژی، دادوستدهای متقابل و نوظهور اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، ایجاد فرصت‌های گسترده برای تقویت اصول دموکراتیک و در نهایت، پیوند‌ها و پیمان‌هایی برپایه‌ی منافع و به‌دور از ملی‌گرایی سنتی.
گزارش مذکور، که در قالب شش فصل به‌صورت مفصل و تحلیلی به بحث و بررسی مفاهیم فوق‌الذکر پرداخته است، با ارائه‌ی راهکارهای عملیاتی از سوی کارشناسان امنیت ملی ایالات متحده، دولت این کشور را در تحقق اهداف مدنظر یاری می‌رساند.
در فصل اول این گزارش، دیوید واکر، کارشناس حوزه‌ی اقتصاد امنیت ملی، این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد که چنانچه از شاخص اقتصادی قدرت ملی غفلت کنیم و آن را بد بفهمیم، خطر اصلی برای کشور، قرضه‌ی ملی و آثار ناخواسته‌ی آن برای نسل‌های آینده است. استدلال‌های این کارشناس برای سیاست‌سازان و شهروندان، هشدارآفرین و حیاتی است. در واقع مقاله‌ی او رهیافتی معقول ارائه می‌دهد تا در مؤسسات مالی و اعتباری کشور به‌موقع اجرا شود.
نقش و جایگاه آمریکا در جهان، مبتنی‌بر خبرگی و توانمندی نظامی و اقتصادی آن است. در فصل دوم، کارشناسی به نام جان مورتون، ردپای ریشه‌های تاریخی اقتصاد و نقش آن در تقویت جایگاه ابرقدرتی ایالات متحده را دنبال می‌کند. پیشنهاد او این است که ایالات‌متحده به استراتژی کلان اقتصادی نیاز دارد. او همچنین راه پیشِ رو را در قالب برنامه‌ای چندمرحله‌ای برای تصمیم‌گیران دولتی به تصویر می‌کشد.
امنیت اقتصادی قرن بیست‌ویکم ممکن است بدون منبع واحدِ پایدار انرژی تأمین شود؛ اما بدون انرژی کافی برای تأمین منابع تمدن معاصر، امنیتی در کار نیست. کیس کولی در فصل سوم این گزارش، رهیافت خود را درباره‌ی برنامه‌ی انرژی توضیح می‌دهد. این برنامه با لحاظ نمودن یک استراتژی کلان و با عملیاتی کردن آن، آینده‌ی کشور آمریکا در موضوع انرژی را تضمین می‌کند.
در فصل چهارم، کارشناسی به نام لوئیس اینفنت، راهکارش درباره‌ی امنیت انرژی را عرضه می‌کند. طرح ابتکاری امنیت ملی انرژی، مدلی ویژه را توصیف می‌کند که کشور با به‌کار‌گیری آن می‌تواند پیچیدگی‌ها و مشکلات کل سامانه‌ی انرژی را مدیریت کند. این طرح ابتکاری، متضمن سازوکارهایی برای پیشبرد تحقیق و توسعه است تا تصمیم‌ها و استراتژی‌های سیاست‌سازان، آن را محقق سازد.
چگونه یک کشور می‌تواند ابرقدرت اقتصادی و نظامی باشد؛ در حالی‌که برای تضمین برخوردار شدنِ تمام جامعه از دانش و بسترهای مناسب و کافی، برنامه‌ای ندارد؟ مایرا شیپلت و گروه همکاران او، در فصل پنجم این گزارش به این مجموعه ‌مسائل پیچیده اشاره می‌کنند و نیز به این نکته می‌پردازند که اگر مدارس و دانشگاه‌های ایالات ‌متحده دانش‌آموختگانی تحویل دهند که در دنیای جهانی‌شده‌ی قرن بیست‌ویکم، توان رقابت داشته باشند، این کشور می‌تواند کارآمدی داشته باشد و به وظایف خود در محیط‌های ملی و فراملی عمل کند.
چنانچه شرکت‌های تجاری ایالات‌متحده توانایی خود در نوآوری را از کف بدهند، این کشور نمی‌تواند از اقتصادی قدرتمند برخوردار باشد. کامرون مدینا، دیگر کارشناس این کنفرانس، در فصل ششم گزارش، نکات متعددی را بررسی می‌کند تا نشان دهد در چنگ ‌گرفتن و تسلط بر نوآوری، به‌عنوان شاخص اصلی اقتصاد کشور، چه معانی و پیامدهایی دارد.
در نهایت می‌توان نتیجه‌گیری بحث را در قالب این سؤال ارائه نمود که دولت ایالات متحده باید از چه سازوکارهایی برای توسعه‌ی توانمندی‌های کشور در زمینه‌ی برنامه‌ریزی، به شیوه‌ی دولت‌گستر و برای آینده‌ی خویش که از گذشته‌اش کاملاً متفاوت خواهد بود، بهره گیرد؟ از الزامات این‌گونه برنامه‌ریزی، رهیافت‌های نظام‌مند غیرخطی به حل مسئله و استفاده از تحلیل و نیز ترکیب هر دو است. موفقیت در راه‌اندازی چنین سیستم پیچید‌ه‌ای، به یکپارچگی عناصر عمده‌ی قدرت ملی نیازمند است: عناصر دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی، اقتصادی و…
زمانی‌که این عناصر با موفقیت متحد شدند، آن‌وقت، هم قدرت و توانمندی ما در مقامِ یک کشور تضمین می‌شود و هم توانایی ما در ایجاد تحول مثبت در تمامی جهان تقویت می‌گردد. سیستم امنیت ملی آینده، به‌مثابه‌ی سیستمی پیچیده و سازگار، باید از ویژگی‌های خاصِ ذاتی برخوردار باشد تا موفق عمل کند. این سیستم باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

  1. اطلاعات را به ‌اشتراک بگذارد و به‌صورت افقی، همکاری و مشارکت کند
  2. نیاز‌ها و مشارکت‌های پیش‌‌بینی‌نشده را هماهنگ سازد
  3. در مواقع تردید و بلاتکلیفی، با چالاکی و سرعت‌عمل رفتار کند
  4. ساختار‌ها و فرآیند‌های منفرد را با هم ترکیب کند
  5. نگرشی بلندمدت را به‌کار بگیرد و استمرار بخشد.

از آنجا که از سیستم‌های پیچیده‌ی سازگار سخن به میان آمد، دشوار می‌توان پدیده‌های ژئوپلیتیکی و اجتماعی و اقتصادی را از هم جدا کرد. گرایش صاحب‌نظران بدان است که تمامی این عناصر را در تعامل با هم به‌عنوان سیستمِ سیستم‌ها در نظر آورد. در عالم واقع هم با سیستم‌های پیچید‌ه‌ای از سیستم‌های پیچیده سروکار داریم و این همان چالش پیش روی سیاست‌گذاران است. جهانی‌سازی به دنیایی به‌هم‌وابسته و باهم‌مرتبط انجامیده است؛ تکنولوژی آسان و در دسترس، پسرفتِ محیط‌زیستی، کسادی جهانی بازار سرمایه، ترور فراملیتی، بیماری‌های جهانی، حملات سایبری و خرواری از مشکلات دیگر که بر پیچیدگی و ابهام چشم‌انداز امنیت ملی می‌افزایند. چنین محیطی به‌کارگیری گستره‌ی وسیعی از تاکتیک‌ها و استراتژی‌های نوآورانه و سنتی را اقتضا می‌کند تا از این طریق، بتوان با تهدید‌ها مواجه گشت و از فرصت‌ها منتفع شد.
وابستگی متقابلِ جهانی، واقعیت است و بر این‌اساس، موضوعات امنیت ملی و اقتصاد ملی باید نگاه و تمرکزی جهانی را پیش‌‌فرض خود قرار دهند که به تبع آن، می‌توان گفت: امنیت اقتصادی نیز تود‌ه‌ای درهم‌فرورفته از مسائل داخلی و خارجی است و این موضوع تبعات بسیاری دارد که به‌همین سبب، تمایز قائل‌شدن میان مسائل خارجی و داخلی مشکل شده است و چه‌بسا اصلاً تمایزی بین آن‌ها وجود نداشته باشد.
شاید مهم‌ترین ویژگی که پیرامون این سیستم‌ها باید به ‌خاطر سپرد، آن است که سیستم‌ها به‌دشواری کنترل‌پذیرند و در بهترین حالت، می‌توان بر آن‌ها نفوذ داشت و اثر گذاشت. البته زمانی می‌توانیم بر آن سیستم‌های پیچیده نفوذ داشته باشیم که آن‌ها را از نزدیک بشناسیم و بفهمیم یا زمانی‌که درباره‌ی آن‌ها به‌قول آماردان بزرگ آمریکایی، ادوارد دمینگ، «دانش ژرف» داشته باشیم.
از یافته‌های «کارگروه بینش» در طرح اصلاح امنیت ملی ایالات متحده در حوزه‌ی اقتصادی، لزوم ترکیب راه‌حل‌های «دولت‌گستر» که تمام بخش‌های تابع دولت را در بر گیرد و گاه حتی ترکیب راه‌حل‌های «جامعه‌گستر» برای مسائل و مشکلات سیستم پیچیده است. تنها راه موفقیت در این کار، آموختن درباره‌ی مسائل سیستم است. آموختن به شیوه‌ی یادگیری حاد که از روند‌های تسریع یادگیری بهره می‌گیرد و ترکیب آن با دیگر ابزار‌های پیش‌بینی مثل تکنیک دلفی. این کار‌ها تهیه و توسعه‌ی سناریو‌های برنامه‌ریزی و در نهایت، بسط و پیشبرد استراتژی‌های کلان را ممکن می‌سازد.
در نهایت به‌زعم نویسنده، ایالات ‌متحده دو نقص استراتژیک دارد که نمی‌گذارد به‌صورتی راهبردی و نظام‌مند به آینده‌ی خود نظر کند و خود را مهیای آن سازد. خود را درگیر بینش استراتژیک یا تمرین پیش‌بینی نمی‌کند و در مقام یک کشور یا ملت هم به‌دنبال نگارش یا اجرای استراتژی‌های کلان نخواهد بود. با این ‌همه، پُرواضح است که به این کار‌ها محتاج است. نخست لازم است ظرفیت‌های برنامه‌ریزی و پیش‌بینی در فرآیند بین‌آژانسی ایجاد شود تا سناریو‌های آینده را پیوسته توسعه ببخشد و به سیاست‌گذاران رده‌بالای دولتی کمک کند که در تمامی طیف دولت و از جمله کنگره، برای آیند‌ه‌ای منسجم برنامه‌ریزی کنند. این موضوع ‌احتمالاً کمیته‌ی اصلاح کنگره را هم شامل می‌شود تا هیئتی بین‌آژانسی را تأمین کند و برای ایجاد سازوکارهایی در روند‌های تصمیم‌سازی بین‌کمیته‌ای در حوزه‌های قانون‌گذاری متعهد شود. متخصصان سیستم‌ها وجوب حذف موانع در تمامی ارکان دولت را متذکر می‌شوند.
دست آخر، باید سیاست‌گذاران رده‌بالای دولتی را در برنامه‌ریزی برای آینده و تعیین جایگاه ایالات ‌متحده یاری نمود. از جمله پرداختن به این پرسش که چگونه به ‌معنای مدنظر جرج مارشال، قدرتمند باقی بمانیم؛ یعنی نیرومند‌بودن برای حفظ صلح. در مقام یک کشور، باید در قوام آینده‌ی جهان و حرکت به‌سوی جهانی با آزادی، رفاه، عدالت و صلحِ فزاینده کوشا بود. بدیهی است که این کار بدون کسب توان و قدرت، ناممکن است و صدالبته نیرومندی هم بدون برنامه‌ریزی و شکل‌دهی به آینده در مقام کشوری با اقتصاد نیرومند محقق نمی‌شود.1