عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری

قسمتی از متن پایان نامه :

– قسمت دوم : پیشینه پژوهش در ایران

2-3-1- تاریخی

کشوریان مقدم (1377) در پایان نامه خود تحت عنوان بررسی خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران (مطالعه موردی) عملکرد شرکت سهامی بیمه البرز طی دو دوره قبل و بعد از ملی شدن را با یکدیگر مقایسه نمود . شرکت سهامی بیمه ایران نیز به عنوان شرکت کنترل در این مطالعه وارد گردیده می باشد . از آجایی که در بیمه البرز بیش از 51% شاخصهای طراحی شده جهت آزمون عملکرد، در دوره دوم ، میانگین بیشتری نسبت به دوره اول را نشان داده اند ، لذا فرضیه کاهش عملکرد در دوره دوم رد گردیده می باشد . بیمه ایران عکس این وضعیت را تجربه نموده می باشد . در ادامه پژوهش خود با بهره گیری از یک مدل اقتصادسنجی، تأثیر شوک های سیاسی – اقتصادی ، همچون آغاز جنگ و آغاز برنامه پنج ساله اول توسعه بر اندازه تولید شرکت سهامی بیمه البرز برآورد شده و بهره وری های نهایی نیروی کار و سرمایه این شرکت نیز محاسبه گردیده می باشد . نتیجه اینکه تغییر وضعیت بنگاه ها از دولتی – انحصاری به خصوصی – رقابتی لزوماً باعث بهبود عملکرد بنگاه ها نخواهد گردید بلکه می تواند تحت تأثیر عوامل محیط نیز قرار گیرد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    سایت منبع

  1. یافتن یک ترکیب بهینه دارایی و سرمایه گذاری در حالت خصوصی شرکت های بیمه
  2. ارائه یک نوع مدیریت سرمایه گذاری در شرکت های بیمه ای که خصوصی شده‌اند

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری با فرمت ورد