پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش:

پژوهش مورد نظر از حیث هدف یک پژوهش کاربردی و از حیث روش شناختی از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی می باشد . این پژوهش از این جهت یک پژوهش توصیفی می باشد که به توصیف جزء به جزء یک جایگاه و تحلیل متغییرها و همچنین به مطالعه اندازه ارتباط میان متغیرها می پردازد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-10-قلمرو پژوهش:

قلمرو موضوعی : پژوهش حاضر که مورد مطالعه قرار گرفته از ابعاد یادگیری سازمانی که شامل تفکر سیستمی،یادگیری تیمی،قابلیت های فردی،چشم انداز مشترک(آرمان مشترک) و الگوهای ذهنی می باشد و همچنین خصوصیات خاص کارآفرینی در سازمان مورد مطالعه قرار خواهد گرفت .

قلمرو زمانی : قلمرو زمانی پژوهش مورد نظر از ابتدای بهار تا ابتدای شهریور تابستان سال 1392 میباشد

قلمرو مکانی : کارخانجات نورد و لوله صفا می باشد که محصولات آن  لوله های فولادی در اندازه های متفاوت و نیز دارای توانایی پوشش آنها میباشد.

 

 

 

 

1-11- تعاریف اصطلاحات و عملیاتی متغیرها :

 

یادگیری سازمانی :

مارکوآد در مورد یادگیری سازمانی اظهار می دارد که یادگیری سازمانی بیانگر قابلیت توسعه فکری و بهره وری می باشد که از طریق تعهد به آن، بهبود مستمر، در سراسر سازمان حاصل می گردد.[3]

گارسیا مورالز1 و همکاران، یادگیری سازمانی را قابلیت سازمانی برای حفظ و بهبود عملکرد سازمان بر اساس تجارب گذشته تعریف می کنند و این قابلیت را توانایی کسب و بهره وری از دانش و بهره گیری از دانش را در سازمان می دانند.[10]

1 Garsyamuralz

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

شناسایی ارتباط بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا.

اهداف فرعی :

  • شناسایی وضعیت قابلیت های فردی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
  • شناسایی وضعیت الگوهای ذهنی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
  • شناسایی وضعیت چشم انداز مشترک و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
  • شناسایی وضعیت تفکر سیستمی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
  • شناسایی وضعیت یادگیری تیمی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.

1-6- سؤالات پژوهش :

سؤال اصلی :

آیا بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟

سایت منبع

سؤالات فرعی :

  • آیا بین قابلیت های فردی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین الگوهای ذهنی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین چشم انداز مشترک و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین تفکر سیستمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
  • آیا بین یادگیری تیمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد  با فرمت ورد