پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیات پژوهش :

فرضیه اصلی :

بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی، ارتباط معناداری هست.

فرضیه های فرعی :

 • بین قابلیت های فرد) توانایی شخصی1)و کارآفرینی سازمانی، ارتباط معناداری هست.
 • بین الگوهای ذهنی(مدل های ذهنی2) و کارآفرینی سازمانی، ارتباط معناداری هست.
 • بین یادگیری جمعی(یادگیری تیمی3) و کارآفرینی سازمانی، ارتباط معناداری هست.
 • بین چشم انداز مشترک(آرمان مشترک4) و کارآفرینی سازمانی، ارتباط معناداری هست.
 • بین تفکر سیستمی1و کارآفرینی سازمانی، ارتباط معناداری هست.

 

1-8- متغیرهای پژوهش :

در این پژوهش از یک متغیر مستقل و چندین متغیر وابسته تشکیل شده می باشد که عبارتند از :

سایت منبع

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

متغیر وابسته :

در این پژوهش با در نظر داشتن کارآفرینی سازمانی، توسعه حدود سازمان از لحاظ صلاحیت و تطبیق فرصت برای تولیدات داخلی از ترکیبات منابع جدید صورت خواهد گرفت که با ابعاد یادگیری سازمانی که شامل، قابلیت های فردی، مدل های ذهنی، بصیرت مشترک و یادگیری تیمی (جمعی) و همچنین تفکر سیستمی می باشند، سنجیده می شوند، پس در نهایت متغیر وابسته ما کارآفرینی سازمانی می باشد.

 

متغیر مستقل :

سازمان از طریق یادگیری سازمانی می آموزد که هرگونه تغییر در مدل های سازمانی، امکان پذیر می باشد و منجر به بهبود و حفظ عملکرد سازمان می گردد. پس متغیرهای مستقل ما با در نظر داشتن یادگیری سازمانی شامل ابعاد زیر خواهد بود خواهد بود.

که این متغیرها متناظر با فرضیات پژوهش می باشند.

قابلیت های فردی : مهارت کشف کردن و نیز تعمق مداوم بینش فردی می باشد.

مدل های ذهنی : توانایی کشف تصاویر درونی، از جهان بیرونی به مقصود مطالعه آنها و ابزار تصاویر، برای تأثیرگذاری بر دیگران.

بصیرت مشترک : اقدام کشف تصاویر مشترک آینده که تعهد واقعی را در افراد تقویت می کند.

یادگیری تیمی (جمعی) : قدرت هم فکری کردن با هم که از طریق کسب مهارت در گفتگو و بحث با یکدیگر بدست می آید.

تفکر سیستمی : روشی می باشد که از تفکر و زبانی برای تشریح و فهم نیروها و اصول دیگر می باشد و روابط متقابل فرامین و اصول مختلف را که رفتار سیستم را می سازند، تبیین می دهد.[9]

1 Ersonal Mastery

2 Mental models

3 Team Learning

4 Sharad vision

1 Systems Thinking

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

شناسایی ارتباط بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا.

اهداف فرعی :

 • شناسایی وضعیت قابلیت های فردی براساس ابعاد سازمان یادگیرنده و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت الگوهای ذهنی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت چشم انداز مشترک و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت تفکر سیستمی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.
 • شناسایی وضعیت یادگیری تیمی و بهبود آن در شرکت لوله صفا.

1-6- سؤالات پژوهش :

سؤال اصلی :

آیا بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟

سؤالات فرعی :

 • آیا بین قابلیت های فردی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین الگوهای ذهنی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین چشم انداز مشترک و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین تفکر سیستمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟
 • آیا بین یادگیری تیمی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد  با فرمت ورد