عنوان کامل پایان نامه :

سایت منبع

 مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

– فصل بندی پژوهش

در فصل اول پژوهش حاضر، به طرح مساله و اهمیت آن، اهداف پژوهش، دامنه پژوهش، روش پژوهش و محدودیت‌های پژوهش پرداخته شده می باشد. در فصل دوم، ادبیات پژوهش شامل مفاهیم نظری در ارتباط با  موضوع پژوهش مطالعه قرار گرفته می باشد. همچنین به پژوهش‌های صورت گرفته در گذشته نیز تصریح گردیده می باشد. در فصل سوم، فرآیند انجام پژوهش، مدل پژوهش تشریح شده می باشد. در فصل چهارم، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها ارائه گردیده می باشد. در فصل پنجم، به بحث و نتیجه‌گیری از پژوهش پرداخته شده و در نهایت پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی حاصل از پژوهش اظهار گردیده می باشد.

1-12- متغیرها و واژه­های کلید

 

  • بازاریابی‌ ارتباط‌ای:

بازاریابی‌ ارتباط‌ای شناسایی‌، ایجاد و نگهداری‌ و ارتقای‌ روابط با مشتریان و دی‌نفعان می باشد که این امر از طریق ایجاد اعتماد و در نتیجه اقدام به تعهدات محقق می‌‌گردد (Cobbs, 2011).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

  • ارتباطات:

این بعد به عنوان فرآیند مبادله و تسهیم اطلاعات معتبر و به موقع به صورت رسمی‌ و یا غیررسمی‌ بین طرفین یک ارتباط تعریف شده می باشد (Cobbs, 2011).

 

  • وفاداری‌:

وفاداری‌ عبارت می باشد از ایجاد تعهد در مشتری‌ برای‌ انجام معامله با سازمان خاص و خرید کالا و خدمات بصورت مکرر (پیرکوهی‌، 1385).

 

  • احساسات:

واکنش‌های‌ غیرمستقیم به درخواست‌های‌ ترغیبی‌ تشویقی‌، اندازه‌گیری‌ اثرات محرک‌های‌ بازار‌ابی‌، ظهور رفتارهای‌ هدف – محور، و ارزیابی‌ رفاه مصرف‌کننده می‌‌باشد (Ball et al, 2004).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان در بازار قیر صادراتی می‌باشد، پس اهداف کلی پژوهش را می‌توان موارد زیر عنوان نمود:

1- شناسایی سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

2- تبیین ارتباط بین سازوکارهای بازاریابی ارتباط مند و تاثیر آنها بر وفاداری مشتریان

3- تبیین وضعیت مولفه‌های بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

1-5- سوال‌های پژوهش

براساس اهداف پژوهش، سوال‌های پژوهش حاضر عبارتند از:

1- سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور کدامند؟

2- ارتباط بین پیوندهای ارتباطی و کیفیت ارتباطات در بازار قیر صادراتی به چه صورت می باشد؟

3- تاثیر سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند بر وفاداری مشتریان به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان  با فرمت ورد