عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

اعتبار و روایی پرسشنامه

روایی پرسشنامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مقصود از روایی این می باشد که مقیاس و محتوای ابزار یا سؤالات مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ یعنی اینکه هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار ، مازاد برنیاز پژوهش نباشد و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در ارتباط با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به بیانی دیگر، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد (حافظ نیا، 1385، 155).

اگر مقیاس­های بکار رفته و نوع سؤالات در پرسشنامه  نتوانند اطلاعات مورد نیاز درمورد متغیرها و صفات موضوع مورد مطالعه را در خود جای دهند، روایی نخواهند داشت. طبعاً، بکارگیری ابزار ناروا باعث گردآوری اطلاعات نامربوط و به هم خوردن انضباط و نظم مراحل پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها می گردد و نیز به هدر رفتن نیرو و امکانات و منابع مالی و همچنین عدم امکان نتیجه گیری درست را بدنبال دارد.

پایایی پرسشنامه

پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می گردد ، عبارت می باشد از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد بهره گیری قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل گردد؛ به بیانی دیگر ، ابزار پایا یا معتبر ابزاری می باشد که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظ نیا، 1385، 155). در این پژوهش اندازه آلفای کرونباخ بر طبق مطالعه مقدماتی و توزیع 30 پرسشنامه برابر 92/0 می باشد که نشان دهنده سطح پایایی بالایی می باشد .

در جدول 1 – 3 تعداد سؤالات پرسشنامه و پایایی هر سؤال به تفکیک نشان داده شده می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

  • 4 1 ) هدف اصلی
  • مطالعه ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری

1 4 2 ) اهداف فرعی

1-  مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان

2- مطالعه ارتباط بین تسهیلات رهبری و تعهد عاطفی کارکنان

سایت منبع

3- مطالعه ارتباط بین فرآیندهای سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان

  • مطالعه ارتباط بین تکنولوژی و تعهد عاطفی کارکنان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت  با فرمت ورد