عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

محدودیت‌های پژوهش

مهمترین محدودیت‌هایی که در پژوهش حاضر، محقق با آنها مواجه شده می باشد را می‌توان موارد زیر برشمرد:

  • عدم دسترسی به پایگاه‌های علمی معتبر خارجی
  • محدود بودن تحقیقات انجام شده به زبان فارسی در خصوص زمینه موضوع پژوهش
  • جمع‌آوری داده‌های پژوهش از طریق کار میدانی

 

1-8- روش پژوهش

تحقیقات علمی بر اساس هدف پژوهش به سه دسته بنیادی، کاربردی و پژوهش و توسعه تقسیم می شوند. در تحقیقات بنیادی هدف اساسی آزمون نظریه‌ها، تبیین روابط بین پدیده‌ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص می باشد. تحقیقات بنیادی نظریه‌ها را مطالعه کرده آنها را تأیید، تعدیل یا رد می کند. در تحقیقات کاربردی هدف توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. نوع این پژوهش حاضر براساس هدف، به شکل کاربردی می باشد. همچنین روش پژوهش حاضر از نظرگردآوری داده‌ها یک روش پیمایشی محسوب می‌‌گردد. در این روش پس از مطالعه ادبیات پژوهش، مدل مفهومی را تببین و براساس مولفه‌های تشکیل دهنده آن ابزار گردآوری داده‌ها را تنظیم خواهد نمود. سپس از طریق کار میدانی و جمع‌آوری نظرات جامعه مورد مطالعه(بازار قیر صادراتی) نسبت به برازش مدل اقدام خواهد گردید.

1-9- قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش را مباحث نظری بازاریابی ارتباط‌مند و وفاداری مشتریان تشکیل می‌دهد. محدوده زمانی پژوهش به صورت مقطعی بوده و سال 1392-91می‌باشد.

 

1-10-جنبه نوآوری پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش حاضر در سطح شرکت‌های خارجی و مشتریان بین المللی انجام می گیرد. مشابه چنین تحقیقی در حوزه صنعت قیر و بازارهای صادراتی انجام نگرفته می باشد که این موضوع جنبه نوآوری پژوهش حاضر به شمار می رود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان در بازار قیر صادراتی می‌باشد، پس اهداف کلی پژوهش را می‌توان موارد زیر عنوان نمود:

1- شناسایی سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

2- تبیین ارتباط بین سازوکارهای بازاریابی ارتباط مند و تاثیر آنها بر وفاداری مشتریان

سایت منبع

3- تبیین وضعیت مولفه‌های بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

1-5- سوال‌های پژوهش

براساس اهداف پژوهش، سوال‌های پژوهش حاضر عبارتند از:

1- سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور کدامند؟

2- ارتباط بین پیوندهای ارتباطی و کیفیت ارتباطات در بازار قیر صادراتی به چه صورت می باشد؟

3- تاثیر سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند بر وفاداری مشتریان به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان  با فرمت ورد