تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-6 روش های آماری

روش آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها متاثر از روش پژوهش می باشد و از آنجا که روش پژوهش حاضر بر مبنای تحقیقات همبستگی می باشد،لذا از تجزیه و تحلیل های رگرسیونی بهره گیری خواهد گردید که در امر برآورد و پیش بینی روابط بین متغیرها کاربرد گسترده ای دارد.بری انجام یک آزمون آماری با مفاهیم بسیاری روبه رو هستیم که در زیر به اظهار تعدادی از این مفاهیم پرداخته و در ادامه چند آزمون آماری متداول را مورد مطالعه قرار می گیرد.

یک مفهوم مهم در این ارتباط “نمونه” می باشد.یک نمونه مجموعه ای از مشاهدات(که اغلب به شکل تصادفی انتخاب می شوند)می باشد که می تواند در یک مجموعه مرجع یا جامعه از مشاهدات احتمالی انجام گردد.در قیاس یا قرعه کشی،می توان یک جامعه را مانند اعداد فرض نمود که در گردونه قرار دارند و در این حالت اعدادی که انتخاب می شوند به عنوان نمونه در نظر گرفت.نمونه های گرفته شده از یک جامعه ثابت،می توانند از حیث ویژگی های بسیار متفاوت باشند.پس یک نمونه تصادفی الزاما نماینده واقعی از جامعه مرجع نیست و ممکن می باشد ویژگی های بسیار متفاوتی( مانند میانگین و انحراف معیار) از آن داشته باشد.مقادیر مربوط به ویژگی های یک نمونه(میانگین،انحراف معیار و غیره) را آماره و ویژگی های معادل آن ها در جامعه اصلی را پارامتر می نامند.در تحقیقات، ما همیشه به دنبال ویژگی های جامعه اصلی(پارامترها) و نه ویژگی های نمونه (آماره) هستیم.

نرمال بودن توزیع باقیمانده ها: برای مطالعه توزیع باقیمانده ها از آزمون جارکو-برا[1] بهره گیری شده می باشد.فرضیه صفر در این آزمون بیانگر نرمال بودن توزیع متغیر ها و فرضیه مقابل،بیانگر نرمال نبودن توزیع متغیر ها می باشد.در صورتی که احتمال آماره ی جارکو-برا بیش از 5% باشد؛فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع باقیمانده ها تایید می گردد.

ضریب همبستگی پیرسون: برای اظهار ارتباط دو متغیر که با بهره گیری از مقیاس فاصله ای،اندازه گیری شده اند از ضریب همبستگی پیرسون بهره گیری می گردد.علامت ضریب نشان دهنده جهت همبستگی به صورت مثبت یا منفی می باشد.هر چه ضریب همبستگی به یک نزدیک باشد؛اندازه وابستگی دو متغیر بیشتر می گردد.عدم همبستگی میان متغیرهای مستقل به این معنا می باشد که ضریب همبستگی میان هر زوج متغیرهای مستقل،مساوی صفر می باشد.در اقدام به دست آوردن ضریب همبستگی صفر ممکن نیست و به عنوان قاعده کلی می توان ضرایب همبستگی کمتر از 50% بین هر زوج متغیر های مستقل را قابل قبول دانست و نگران وجود هم خطی نبود.

سایت منبع

آزمون اف لیمر[2]: به مقصود انتخاب یکی از روش های داده های تابلویی [3]یا داده های ترکیبی[4] از آماره ی اف لیمر بهره گیری شده می باشد.این آماره تعیین می کند که عرض از مبدا جداگانه برای شرکت ها هست یا خیر.در این آزمون فرضیه صفر بیانگر یکسان بودن عرض از مبدا ها(داده های مقطعی) و فرضیه مقابل بیانگر ناهمسانی عرض از مبداها(داده های تابلویی) می باشد.بدین ترتیب،به عنوان یک قاعده کلی،درصورتی که احتمال آمارهF کمتر از 0.05 باشد؛فرضیه صفر رد و از روش داده های تابلویی بهره گیری می گردد و اگر این طور نباشد از روش داده های مقطعی بهره گرفته خواهد گردید.

آزمون هاسمن [5]: بعد از آزمون لیمر،اگر فرضیه صفر رد گردد؛برای اینکه بتوانیم بین روش های اثرات ثابت و تصادفی از نظر قدرت تبیین دهندگی متغیر وابسته مقایسه ای انجام دهیم؛از این آزمون بهره گیری می گردد.فرضیه صفر در آزمون هاسمن به این معنا می باشد که بین جزء اخلال مربوط به عرض از مبدا و متغیرهای توضیحی ،ارتباطی وجود ندارد و آنها از یکدیگر مستقل هستند و بایستی از روش تصادفی بهره گیری گردد.در حالیکه فرضیه مقابل به این معنا می باشد که میان جزء اخلال و متغیر توضیحی،همبستگی هست و بایستی از روش اثر ثابت بهره گیری نمود.به عنوان یک قاعده کلی،در صورتی که احتمال آماره آزمون هاسمن کمتر از 0.05 باشد؛فرضیه صفر(روش اثر تصادفی) رد و از روش اثر ثابت بهره گیری می گردد.

آزمون خود همبستگی دوربین واتسون: ساده ترین روش تشخیص خود همبستگی،آزمون دوربین واتسون می باشد.این آزمون برای مطالعه و تشخیص همبستگی سریالی بین باقیمانده های مدل بهره گیری می گردد.برای قضاوت در مورد وجود یا عدم وجود همبستگی سریالی مقدار آماره دوربین واتسون را با مقایسه جدول مربوط به آن می توان به کار برد.به عنوان یک قاعده کلی برای تشخیص خود همبستگی سریالی،اگر مقدار دوربین واتسون در محدوده 1.5 تا 2.5 باشد؛ می توان عدم وجود همبستگی سریالی را تایید نمود.

[1] Jarque-bera

[2] F Limer test

[3] Panel data

[4] Pooled data

[5] Hausman test

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سوال اصلی پژوهش که درصدد پاسخ به آن هستیم به تبیین زیر می باشد:

آیا مدیریت سود بر نوع اظهار نظر حسابرس تاثیر می گذارد؟

بر اساس متغیر های مستقل(قدر مطلق اقلام تعهدی اختیار،اقلام تعهدی اختیاری مثبت و اقلام تعهدی اختیاری منفی) سوال اصلی به سه سوال فرعی زیر تفکیک می گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط) تاثیر گذار هست؟
  • آیا اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط) تاثیر گذار هست؟
  • آیا اقلام تعهدی اختیاری منفی بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط)تاثیر گذار هست؟