عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-6-1 نظریه های مدیریت سود

سایت منبع

همانند اکثر عرصه های پژوهش حسابداری،نظریه های مدیریت سود نیز از پژوهش های عرصه های دیگر حسابدرای،یا حوزه های دیگر دانش ،مثل تامین مالی،اقتصاد،روانشناسی و مانند این ها وام گرفته شده اند.در این بین نظریه پذیرایی و نظریه ی حساب شویی نسبتا جدید هستند:اولی از مطالعات سیاست گذاری سود تقسیمی در حوزه تامین مالی گرفته شده می باشد و دومی مستقیما از دل مطالعات دانشگاهی مدیریت سود گرفته شده می باشد.فهرست پر بسامدترین نظریه های مدیریت سود عبارتند از:

 1. نظریه چشم داشت
 2. نظریه نمایندگی
 3. نظریه پذیرایی[1]
 4. نظریه حساب شویی[2]
 5. نظریه علامت دهی
 6. نظریه رفتاری
 7. نظریه بازی ها
 8. نظریه ذی نفعان
 9. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 10. نظریه ی قرارداد ها

به نظر می رسد تمام نظریه های مدیریت سود در سه چیز اشتراک دارند:

 • تمام آنها می کوشند ارتباط ی بین مدیران شرکت ها و گروه یا گروه های بهره گیری کنندگان یا ذی نفعان را نسبت به مدیریت سود تبیین کنند،2) به این دلیل و به دلیل بهره گیری از دو مقدمه ی منطقی”بشر عقلایی” و ” نفع شخصی” و محصول این دو،یعنی “بیشینه سازی مطلوبیت”،همه ی این نظریه ها می کوشند ارتباط ی مدیریت سود و ارزش را تبیین کنند،و 3) تمام این نظریه ها در عصر یکه تازی حسابداری اثباتی پرداخته شده اند و پس طبیعت اثباتی و استقرایی دارند و از مشاهد و تجربه بر گرفته شده اند.در زیر به بعضی از این نظریه های مهم پرداخته می گردد و در نهایت نظریه هایی که به موضوع پژوهش مربوط می شوند به گونه خاص مورد مطالعه قرار می گیرند:

نظریه چشم داشت

دو رویکرد به این نظریه هست:نظریه ی چشم داشت اطلاعاتی و نظریه چشم داشت ارزشی.هر دو رویکرد ریشه در نظریه چشم داشت ورانشناسی دارند .برای اولین بار نظریه ی چشم داشت در حوزه ی حسابداری با رویکرد چشم داشت اطلاعاتی وام گرفته گردید سپس رویکرد ارزشی به این نظریه در کانون پژوهش های مدیریت سود قرار گرفت.

اسکیپر(1989) چشم انداز اطلاعاتی را در مقام عنصر کلیدی زیربنای مطالعه ی پدیده ی مدیریت سود قرار می دهد.بر این اساس چشم داشت اطلاعاتی در اثر عدم تقارن اطلاعاتی که در ساختارهای شرکت های سهامی پیچیده بین مدیریت مسلط و گروه ذی نفعان درو افتاده تر هست، ایجاد می گردد.وی معتقد می باشد چشم داشت اطلاعاتی فرض می کند که افشاهای حسابداری دارای یک درونه یا بار اطلاعاتی می باشد که علائم فایده مندی را به ذی نفعان مخابره می کند.

نظریه ی حساب شویی

جوردن و کلارک(2001) می گویند: نظریه ی حساب شویی قائل به این می باشد که اگر شرکتی در یک سال سود پایین را تجربه کند ممکن می باشد سود آن سال را شستن یا استحمام دارایی ها(تبدیل آنها به هزینه) کاهش دهد.بر این اساس اگر حساب شویی در چارچوب اصول پذیرفته شده ی حسابداری باشد،مدیران بعدا از بابت حساب شویی هایی که قبلا انجام داده اند جریمه و توبیخ نمی شوند.بعضی دیگر مانند زاروین عقیده دارند،حساب شویی زمانی رخ می دهد که مدیران جدید جایگزین مدیران قبلی می شوند و برای این که بعدا عملکرد خوبی از خود نشان دهند حساب شویی اساسی راه می اندازند.مهم ترین ضعف این نظریه این می باشد که نگاه بخشی به مدیریت سود دارد.به بیانی دیگر فقط بخشی از فعالیت های مدیریت سود را تبیین می کند.

نظریه پذیرایی

نظریه پذیرایی را برای تبیین مدیریت سود از ادبیات تامین مالی گرفته اند.مدیران با متورم کردن اقلام تعهدی از خوش بینی سرمایه گذاران نسبت به سود پذیرایی می کنند.بر اساس این نظریه سرمایه گذاران اشتهای بسیار زیادی برای سود غیر منتظره نشان می دهند و مدیران با متورم کردن اقلام تعهدی از این اشتها پذیرایی می کنند.

اما در این پژوهش، تنها از دو تئوری که بیشترین قرابت را با موضوع موردمطالعه دارند ،

بهره گیری می کنیم.1) تئوری قرارداد و 2) تئوری نمایندگی  که به عنوان مبانی نظری اظهار می شوند.

[1] catering theory

[2] big bath theory

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سوال اصلی پژوهش که درصدد پاسخ به آن هستیم به تبیین زیر می باشد:

آیا مدیریت سود بر نوع اظهار نظر حسابرس تاثیر می گذارد؟

بر اساس متغیر های مستقل(قدر مطلق اقلام تعهدی اختیار،اقلام تعهدی اختیاری مثبت و اقلام تعهدی اختیاری منفی) سوال اصلی به سه سوال فرعی زیر تفکیک می گردد:

 • آیا قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط) تاثیر گذار هست؟
 • آیا اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط) تاثیر گذار هست؟
 • آیا اقلام تعهدی اختیاری منفی بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط)تاثیر گذار هست؟


دیدگاهتان را بنویسید