عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-8نوع موسسه حسابرسی کننده و مدیریت سود

کیفیت کار موسسات حسابرسی کننده از یکدیگر متفاوت می باشد و به گونه مستقیم و با نظاره موسسات نمی توان تشخیص داد که کدام موسسه از کیفیت کاری بالاتری برخوردار می باشد.پس محققان از جانشین هایی برای فرق میان موسسات حسابرسی با کیفیت بالا از موسسات حسابرسی با کیفیت پایین بهره گیری می کنند.اندازه موسسات حسابرسی کننده،قدمت و نام تجاری موسسات نمونه ای از معیارهای متمایز کننده کیفیت موسسات حسابرسی می باشد یعنی موسسات بزرگتر و همچنین موسساتی که دارای نام تجاری مشهورتری نسبت به موسسات دیگر هستند دارای کیفیت کاری بالاتری هستند.از طرفی موسسه حسابرسی با کیفیت تر باعث کاهش مدیریت سود می گردد.همچنین هر قدر اندازه حساب هایی نظیر حساب های دریافتنی ،حساب های پرداختنی و موجودی ها(حساب های مربوط به اقلام تعهدی اختیاری)بیشتر باشد،تقاضا برای نظارت بهتر و حسابرسی با کیفیت تر افزایش می یابد.

بنابرین می توان نتیجه گرفت که نوع موسسه حسابرسی کننده با کیفیت کاری موسسه حسابرسی کننده مرتبط می باشد و کیفیت کاری موسسه حسابرسی کننده با مدیریت سود ارتباط دارد.در ادامه به یکسری از تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته می پردازیم:

کم لای و دیگران(2008) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی که تحت حسابرسی موسسات بزرگ،حسابرسی شده اند اقلام تعهدی کمتری نسبت به بقیه شرکت ها نشان می دهند و این به خاطر شناخته شده تر بودن و معتبر بودن نام تجاری آن می باشد.

مینگ(2007) دریافت که ده شرکت حسابرسی بزرگ در چین باعث کاهش مدیریت سود بطور فزاینده می گردد همچنین دریافت که آوردن شرکت های حسابرسی کوچکتر(نسبت به قبل) ممکن می باشد نشانه ای از کیفیت پایین سود باشد.

جال و دیگران(2007) در مالزی با در نظر داشتن مطالعه اقلام تعهدی اختیاری شرکت های حسابرسی شونده به این نتیجه رسید که موسسات حسابرسی بزرگ نسبت به سایر موسسات حسابرسی کننده کنترل و صلاحیت بیشتری دارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید [do_widget id=search-2]

فاروزانا و راشیده[1](2006) در پژوهش خود تاثیر اندازه­ی موسسه­ی حسابرسی(5 موسسهى بزرگ) و وجود کمیته­ی حسابرسی بر اقلام تعهدی را مطالعه کردند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که اندازه­ی موسسه­ی حسابرسی، اندازه اقلام تعهدی اختیاری را کاهش نمی­دهد. اما، وجود یک کمیته­ی حسابرسی فعال در شرکت اندازه آن­ها را کاهش می­دهد.

آقایی و کوچکی(1374) عقیده دارند، کیفیت کار موسسه­های حسابرسی متفاوت می باشد و بطور مستقیم نمی­توان با نظاره­ی موسسه­ها تشخیص داد که کدام موسسه از کیفیت کاری بالاتری برخوردار می باشد. پژوهش­ها نشان می­دهند اندازه، قدمت، شهرت و نام تجاری موسسه­های حسابرسی می­توانند معیارهای متمایز کننده­ی کیفیت حسابرسی باشند.

جول، جاب و هاگتون[2] (2005) در پژوهش خود برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی علاوه بر اندازه موسسه­ی حسابرسی از تخصص موسسه­ی حسابرسی در صنعت صاحب کار نیز بهره گیری کردند. آنان معتقد بودند موسسه­های حسابرسی که در صنعت صاحب کار تخصص داشته باشند، با کیفیت بیشتری به حسابرسی آن می­پردازند.

[1] – Fairuzana and Rashidah

[2] – Johl, Jubb and Houghton

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سوال اصلی پژوهش که درصدد پاسخ به آن هستیم به تبیین زیر می باشد:

آیا مدیریت سود بر نوع اظهار نظر حسابرس تاثیر می گذارد؟

بر اساس متغیر های مستقل(قدر مطلق اقلام تعهدی اختیار،اقلام تعهدی اختیاری مثبت و اقلام تعهدی اختیاری منفی) سوال اصلی به سه سوال فرعی زیر تفکیک می گردد:

سایت منبع

  • آیا قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط) تاثیر گذار هست؟
  • آیا اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط) تاثیر گذار هست؟
  • آیا اقلام تعهدی اختیاری منفی بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط)تاثیر گذار هست؟