تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-1- مقدمه  

این مطالعه کوشش در فراهم آوردن آگاهی و شناخت مناسبی از متغیر­های بسیار اساسی و تعیین کننده­ای مدیریت سود، جریان نقد آزاد وساختار مالکیت داشته می باشد. نتایج بدست آمده از این کار پژوهشی، در تصمیم گیری‎ها‎، کاربرد بسیار فراوانی خواهد داشت.

این مطالعه باعث ایجاد شفاف سازی و علمی تر شدن نحوه­ی در نظر داشتن این متغیر­های تعیین­کننده شده می باشد. در این فصل آغاز به تبیین مختصری از کل فصول پایان نامه پرداخته وسپس، نتیجه گیری و پیشنهادات اظهار می گردد.

فصل اول رساله حاضر که به کلیات پژوهش مانند هدف از پژوهش و روش انجام آن پرداخته می باشد حاوی این فرضیه‎ها‎ی اساسی می باشد که :

فرضیه اصلی اول:

بین جریان وجه نقد آزاد ومدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس واوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست.

فرضیه اصلی دوم:

ساختار مالکیت بر ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس واوراق بهادار تهران تاثیرگذار می باشد.

فرضیه فرعی اول:

مالکیت نهادی بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود تاثیر گذار می باشد.

فرضیه فرعی دوم:

مالکیت مدیریتی بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود تاثیر گذار می باشد.

در فصل دوم تحت عنوان ادبیات موضوع، به ذکر ادبیات موضوع مرتبط با مدیریت سود، جریان نقد آزاد و ساختار مالکیت پرداختیم وسپس تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوع پژوهش در داخل و خارج از کشوربیان گردید.

سایت منبع

روش پژوهش در فصل سوم اظهار گردید. بدین ترتیب که روش‎ها‎ی آماری مورد بهره گیری، تبیین داده گردید.

در فصل چهارم تحت عنوان تخمین مدل، با بهره گیری از مطالب فصل سوم، به برآورد مدل پرداختیم. نتایج حاصل از برآورد، حاکی از وجود شواهد کافی برای قبول ویا ردفرضیه‎ها‎ می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

1-ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می‎رود بستگی دارد و هدف علمی‎این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می‎باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمــومی‎مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد. وهمچنین به آن‎ها‎ در درک بهتر عناصر صورتهای مالی کمک کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- تحقیات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه‎ها‎، قانونمندیها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‎شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی‎گیرند، این نوع تحقیقــات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی‎دهند. پژوهش حاظربه مطالعه تاثیر ساختــار مالکیت (نوع مالکیت) بر رابطـــه بین جــریان نقد آزاد و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎ پردازد که نتایج حاصله ازایـــن پژوهش می‎تواند مورد بهره گیری سرمایه گذارن، مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این پژوهش می‎تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد. به گونه کلی می‎توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

«تبیین ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود و  تعدیل نوع مالکیت بر این ارتباط به عنوان  راه حلی برای کاستن معضلات نمایندگی جریان نقد آزاد و جلوگیری از دستکاری سود توسط مدیریت می‎باشد».