تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

پیشینه خارجی:

چنگ و‎ها‎لی (2013) اجزای جریان وجوه نقد را با بهره گیری از یک مدل پیش بینی جریان وجوه نقد مطالعه کردند و نتایج تحقیقاتشان نشان داد که جریان‎ها‎ی نقدی اصلی و غیر اصلی همیشه در پیش بینی جریان‎ها‎ی نقدی تأثیر دارند و توانایی مدل پیش بینی را افزایش می دهند.

بروچت و همکاران (2012) دریافتند که بطور متوسط قدر مطلق خطاهای پیش بینی برای جریان‎ها‎ی نقدی آتی، زمانی که اقلام تعهدی به عنوان یک پیش بینی کننده به جریان‎ها‎ی نقدی عملیاتی اضافه می شوند کوچکتر از زمانی می باشد که جریان وجوه نقد حاصل ازعملیات به تنهایی به عنوان یک پیش بینی کننده بهره گیری گردد.

لیو و همکاران (2011) توان مقایسه‌ای جریان‌های نقدی عملیاتی و سود حسابداری هر سهم را در تشریح ارزشیابی‌های سهام شرکت مورد واکاوی قرار دادند. در تمامی‎موارد مورد مطالعه ایشان پیش‌بینی‌های سود هر سهم معیار مناسب‌تری برای ارزش شرکت‌ها بود. مطالعه‌ ایشان یکی از مبانی مهم و کلیدی در اجرای پژوهش حاضر بود؛ به این شکل که توان مقایسه‌ای جریان‌های نقدی پیش روی سود حسابداری را می‌توان در تشریح اندازه سود تقسیمی‎شرکت‌ها نیز مطرح نمود.

لی ژانگ ( 2009)، پژوهش درمورد «تأثیر تبادلی دیون و پاداش‎ها‎ی انگیزشی در کنترل معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد» انجام داده می باشد. وی در پژوهش خود به ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی ساختار سرمایه و پاداش‎ها‎ی انگیزشی مدیرانه در کنترل معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد

می‎پردازد. وی به این نتیجه رسیده می باشد که دیون و حق اختیار سهام هیأت مدیره تأثیر مؤثری در کاهش معضلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد دارند.

روزالین (2008)، در بورس اوراق بهادار کشور استرالیا  تحقیقی  تحت عنوان ثبات سود، اقلام تعهدی و مالکیت سهام مدیرانه انجام داده اند. آنها به مطالعه ارتباط بین ثبات سود و مقیاس کلی اقلام تعهدی کل پرداختند.

آنها به این نتیجه رسیدند که اقلام تعهدی کل از ثبات کمتری نسبت به جریانات نقدی بر خوردارند. همچنین مطرح نمودند که ثبات مؤلفه‎ها‎ی تعهدی به گونه مثبتی با قابلیت اتکای آن مؤلفه‎ها‎ بستگی دارد. آنها دریافتند که غیر قابل اتکا ترین مؤلفه اقلام تعهدی از بیشترین ثبات برخوردار می باشد. و دلایلی

برا‍ی این نتیجه نیز ارایه نموده اند. آنها سرانجام به آزمون ارتباط بین ثبات سودو مالکیت سهام مدیرانه پرداخته اند اما شواهدی دال بر تأثیر این مکانیزم حاکمیت شرکتی(مالکیت سهام مدیرانه) بر ثبات سود نیافته‎اند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چیونگ و همکاران ( 2005 )، در پژوهش خود تحت عنوان «مدیریت سود، جریان وجوه نقد آزاد، نظارت‎ها‎ی برون سازمانی» ذکر می‎کند که مدیران شرکت‎ها‎ی دارای رشد اندک و جریان وجوه نقد آزاد بالا برای جبران سود کم و یا منفی خود، که به ناچار همراه با پروژه‎ها‎ی منفی دارای خالص ارزش فعلی منفی می باشد، از اقلام تعهدی اختیاری افزاینده سود بهره گیری می‎کنند. وی در این پژوهش تأثیر حسابرسان مستقل با کیفیت بالا و سهامداران نهادی را در کم کردن ارتباط جریان وجوه نقد آزاد مازاد و اقلام تعهدی اختیار مورد آزمون داده می باشد. وی به این نتیجه رسیده می باشد که حسابرسان با کیفیت بالا و سرمایه گذاران نهادی، که دارای سهام قابل توجهی می‎باشند ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد و اقلام تعهدی را تعدیل می‎کنند. وی می‎گوید که جریان وجوه نقد آزاد، همراه با فرصت‎ها‎ی سرمایه گذاری پائین به عنوان یکی از معضلات نمایندگی اصلی مطرح می‎گردد و مدیران در این حالت هزینه‎ها‎یی را برای سهامداران ایجاد می‎کنند که ثروت سهامداران را کاهش می‎دهد، و اگر نظارت برون سازمانی و خارجی سهامداران برون سازمانی مؤثر و کارا باشد، این رفتار فرصت  طلبانه محدود خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

1-ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می‎رود بستگی دارد و هدف علمی‎این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می‎باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمــومی‎مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد. وهمچنین به آن‎ها‎ در درک بهتر عناصر صورتهای مالی کمک کند.

2- تحقیات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه‎ها‎، قانونمندیها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‎شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی‎گیرند، این نوع تحقیقــات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی‎دهند. پژوهش حاظربه مطالعه تاثیر ساختــار مالکیت (نوع مالکیت) بر رابطـــه بین جــریان نقد آزاد و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎ پردازد که نتایج حاصله ازایـــن پژوهش می‎تواند مورد بهره گیری سرمایه گذارن، مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این پژوهش می‎تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد. به گونه کلی می‎توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

«تبیین ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود و  تعدیل نوع مالکیت بر این ارتباط به عنوان  راه حلی برای کاستن معضلات نمایندگی جریان نقد آزاد و جلوگیری از دستکاری سود توسط مدیریت می‎باشد».

سایت منبع


دیدگاهتان را بنویسید