عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-8 روش شناسی پژوهش

روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد.توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط پدیده های مورد مطالعه می باشد و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد و همبستگی به دلیل اینکه در این پژوهش ارتباط بین متغیرها مورد نظر می باشد.پژوهش حاضر به مطالعه روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این ارتباط در شرایط کنونی و بر اساس داده های تاریخی می باشد.پس می توان آن را از نوع پس رویدادی طبقه بندی نمود.در اینگونه تحقیقات،محقق به مطالعه علت و معلول(متغیر وابسته و متغیر توضیحی)پس از وقوع می پردازد.در این تحقیقات بین متغیرها یک ارتباط آماری هست که هدف مطالعه این ارتباط می باشد.

1-8-1 روش گردآوری اطلاعات

با در نظر داشتن ماهیت این پژوهش از دو روش میدانی و کتابخانه ای بهره گیری می گردد.

روش کتابخانه ای: بهره گیری از منابع کتابخانه ای که شامل کتاب،مجلات،پایان نامه ها،مقالات و اینترنت می باشد.این روش برای انجام مطالعات مقدماتی،تدوین فصل ادبیات پژوهش و چهار چوب نظری پژوهش به کار می رود.

روش میدانی: برای جمع آوری داده های مربوط به فرضیات پژوهش به گروه شرکت های پذیرفته شده در بورس مراجعه خواهیم نمود و پس از استخراج اطلاعات مورد نیاز از طریق نرم افزار راه آورد جدید و بانک های اطلاعاتی سازمان بورس و تجمیع داده ها در ستون های excel به محاسبه متغیر های پژوهش می پردازیم و با بهره گیری از نرم افزار های spss و eviews فرضیات پژوهش را مورد آزمون قرار می دهیم.

1-8-2 قلمرو پژوهش

تعیین قلمرو پژوهش، یکی از نکات مهم هر پژوهش می باشد.تعیین دقیق چهارچوب موضوعی،زمانی و مکانی پژوهش باعث افزایش کارایی و اثربخشی پژوهش می گردد و از اتلاف زمان ،هزینه و نیروی انسانی جلوگیری می کند.

1-8-2-1 قلمرو موضوعی پژوهش

در این پژوهش تنها تاثیر مدیریت سود بر نوع اظهار نظر حسابرس مورد مطالعه قرار می گیرد و سایر عوامل موثر بر نوع اظهار نظر حسابرس موضوع مطالعه این پژوهش نمی باشد. پس به گونه کلی می توان گفت که قلمرو موضوعی در حیطه حسابداری مالی می باشد.

سایت منبع

1-8-2-2 قلمرو زمانی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قلمرو زمانی پژوهش یک دوره‌ی 7ساله شامل صورت‌های مالی سال‌های 1386الی 1391 می‌باشد.

1-8-2-3 قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش ، بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

1-8-3 جامعه آماری پژوهش

کلیه‌ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر را شکل می‌دهند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سوال اصلی پژوهش که درصدد پاسخ به آن هستیم به تبیین زیر می باشد:

آیا مدیریت سود بر نوع اظهار نظر حسابرس تاثیر می گذارد؟

بر اساس متغیر های مستقل(قدر مطلق اقلام تعهدی اختیار،اقلام تعهدی اختیاری مثبت و اقلام تعهدی اختیاری منفی) سوال اصلی به سه سوال فرعی زیر تفکیک می گردد:

  • آیا قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط) تاثیر گذار هست؟
  • آیا اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط) تاثیر گذار هست؟
  • آیا اقلام تعهدی اختیاری منفی بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط)تاثیر گذار هست؟


دیدگاهتان را بنویسید