پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول : کلیات پژوهش 2
مقدمه 3
1-1-اظهار مسئله پژوهش 4
1-2-اهمیت وضرورت پژوهش 9
1-3-پیشینه پژوهش 11
1-4-اختصار چارچوب نظری پژوهش 11
1-5-اهداف پژوهش 12
1-6-سوالات پژوهش 13
1-7-فرضیات پژوهش 13
1-8-متغیرهای پژوهش 14
1-9-روش پژوهش 15
1-10-قلمرو پژوهش 15
1-11-تعاریف اصطلاحات وعملیاتی متغیرها 16
فصل دوم :مبانی نظری پژوهش(مروری بر ادبیات پژوهش) 18
مقدمه 19
بخش اول،ادبیات مرتبط با یادگیری سازمانی 21
2-1- مروری بر یادگیری سازمانی 21
2-2-فرآیند و ساختارهای یادگیری از نظر هابر 22
2-3-تظریه های یادگیری 28
2-3-1-نظریه های رفتاری 29
2-3-2-نظریه های شناختی 29
2-3-3-نظریه های شرطی کردن اقدام 30
2-3-4-نظریه های یادگیری اجتماعی 30
2-4-تحلیل وضعیت یادگیری در سازمان 31
2-5-ممیزی یادگیری 33
2-6-ایجاد یادگیری سازمانی 34
2-7-انواع یادگیری سازمانی 35
2-7-1-یادگیری انطباقی 37
2-7-2-یادگیری پیش بینی کننده 39
2-7-3-یادگیری ثانویه 39
2-7-4-یادگیری عملی 40
2-8-سطوح یادگیری سازمانی 41
2-8-1-یادگیری فردی 41
2-8-2یادگیری تیمی و گروهی 42
2-8-3-یادگیری فرابخشی 43
2-8-4-یادگیری سازمانی 43
2-9-مدل های سازمانی به عنوان یک سیستم یادگیری 44
2-9-1-هفت بعد جهت یابی آموزشی 44
2-9-2-ده فاکتور تسهیلاتی 45
2-10-برنامه های یادگیری در سازمان ها 45
2-11-تشکیل گروه های یادگیری 47
2-12-ابعاد زیر سیستم سازمانی برای یادگیری 48
2-12-1-دیدگاه 48
2-12-2فرهنگ 48
1-12-3-ساختار 49
2-13-استراتژی های برتر 49
2-14-مدیریت زمان برای یادگیری سازمانی 51
1-15-نمایان ساختن و آزمون مدل های ذهنی 52
2-16-تفکرسیستمی 57
2-17-یادگیری تیمی 59
2-18-تسلط یا توانایی شخصی 60
2-19-ساختن دیدگاه یا آرمان  مشترک 63
2-20-حوزه های شناخت یادگیری در سازمان 66
2-21-تاثیر ساختار،محیط و فن آوری روی یادگیری سازمانی 72
2-21-1ساختار 72
2-21-2-محیط 73
2-21-3-فن آوری 74
2-22-ارتباط استراتژی با یادگیری سازمانی 79
2-23-رویکردهای یادگیری سازمانی 81
2-23-1-رویکردفنی 81
2-23-2-رویکرداجتماعی 82
2-24-روش های یادگیری سازمانی در جایگاه های متلاطم 85
2-24-1-تمامیت 85
2-24-2-تنوع 85
2-24-3-مناظره منطقی 86
2-24-4-فضای باز و آزاد 86
2-24-5-همه جا و همه وقت 86
2-24-6-جاذبه های شگفت 86
2-24-7-بازخورد 86
2-24-8-ویژگی های خود ایجادی 87
2-24-9-مدل سازی داخلی 87
2-24-10-عناصر اصلی 87
2-25-ویژگی های یادگیری سازمانی 87
2-26-تهدید فناوری اطلاعات در یادگیری سازمانی 88
2-27-موانع به کارگیری یادگیری سازمانی 90
2-28-عوامل کلیدی موفقیت یادگیری سازمانی 92
2-28-1-استراتژی ها و سیاست ها 92
2-28-2-رهبری 92
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-28-3-کارکردهای منابع انسانی

92 2-28-4- کشف، ایجاد و انتشار دانش

92 2-28-5-ارزش ها و باورها

92 2-28-6-زبان

93 2-28-7-گفتار و رفتار افراد سطح بالا

93 2-28-8-زمان و سرمایه

93 2-28-9-قدرت و مالکیت

93 2-28-10-غرور و تعصب

93 2-29- یادگیری سازمانی و نوآوری

93 2-30-یادگیری سازمانی،کیفیت و رقابت پذیری

94 2-31-سطوح یادگیری کارآفرینانه

96 2-31-1-یادگیری کارآفرینانه فردی

96 2-31-2-یادگیری کارآفرینانه سازمانی

96 2-31-2-1-یادگیری کارآفرینی درون سازمانی

96 2-31-2-2-یادگیری کارآفرینی بین سازمانی

97 2-32-منابع یادگیری کارآفرینانه

97 2-32-1-یادگیری عملی فعال

97 2-32-2-یادگیری تئوریک رسمی

98 2-32-3-یادگیری اجتماعی

98 2-33-تأثیر اتماد در یادگیری سازمانی

98 2-34-سازمان یادگیرنده

99 2-35-تفاوت سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی

100 بخش دوم:ادبیات مرتبط با کارآفرینی سازمانی                                                                                       

101 2-36-معرفی کارآفرینی سازمانی

101 3-37-تعریف واژه کارآفرینی

102 2-38-انواع کارآفرینی

104 2-38-1-کارآفرینی فردی

104 2-38-2-کارآفرینی سازمانی

105 2-39-ایجاد کارآفرینی سازمانی

106 2-40-فرآیندکارآفرینی سازمانی

107 2-41-فرآیند چهارگانه کارآفرینی سازمانی کانتر

108 2-42-تفاوت کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی

109 2-43-ضرورت کارآفرینی برای تحول سازمان های امروزی

110 2-44-عوامل موثر بر کارآفرینی در سازمان

112 2-45-تاثیر فرهنگ و کارآفرینی

115 2-46-ویژگی های سازمان کارآفرین

116 2-46-1-ویژگی های سازمان کارآفرین

116 2-46-2-صمیمیت با مشتریان

116 2-46-3-آزادی اقدام و کارآفرینی

116 2-46-4-تاکید بر ارزش های سازمان

117 2-46-5-فعالیت های تخصصی

117 2-46-6-ساختار ساده و نیروی کار اندک

117 2-46-7-افزایش بهره وری از مجرای کارکنان

117 2-46-8-اعمال کنترل بر ارزش ها و تامین مالی

118 2-47-گام های موثر در مسیر کارآفرین کردن سازمان

118 2-47-1-اعتقاد به سازمان

118 2-47-2-ترسیم چشم انداز

118 2-47-3-شناخت کافی از مشتری

119 2-47-4-تجزیه وتحلیل محیط

119 2-47-5-درک سازمان

119 2-47-6-محاسبه ریسک

119 2-47-7-تحمل شکست و آموختن درس های جدید از آن

120 2-47-8-ارزش قائل شدن برای افراد و شادنمودن محیط کار

120 2-47-9-اهمیت کالای روزانه

120 2-48- مدل تعاملی کارآفرینی سازمانی

120 2-49- مدل کارآفرینی سازمانی آنتونیک هیسریچ

123 2-50-استقرار کارآفرینی سازمانی در سازمان

125 2-51-ابعاد کارآفرینی سازمانی

126 2-52-اهمیت رهبری تحول آفرین

128 2-53-مدل کارآفرینی سازمانی گاث و گینسبرگ

129 2-54-مدل کارآفرینی سازمانی بورگلمان

129 2-55-مدل کارآفرینی سازمانی دس

130 2-56-مدل کارآفرینی سازمانی هورنزبای

130 2-57- مدل کارآفرینی سازمانی کووین و سیلوین

131 2-58- مدلی از استراتژی کارآفرینی سازمانی

133 2-59-شناخت کارآفرینانه افراد معماری طرفداری کننده کارآفرینی سازمان

134 2-60-مدل مفهومی پژوهش

136 2-61-سابقه مطالعات انجام شده

137 فصل سوم:روش اجرای پژوهش

140 مقدمه

141 3-1-نوع روش پژوهش

141 3-1-1-پژوهش توصیفی

142 3-1-2-پژوهش پیمایشی

142 3-1-3-پژوهش همبستگی

142 3-2-جامعه آماری مورد مطالعه

142 3-3-جامعه آماری و حجم نمونه مورد پژوهش

143 3-4-متغیرهای پژوهش

144 3-5-ابزار و روش جمع آوری اطلاعات

144 3-5-1-روش کتابخانه ای

144 3-5-2-روش میدانی

145 3-5-3-تحلیل پرسشنامه

145 3-5-3-1-پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه

146 3-5-3-2-پرسشنامه کارآفرینی سازمانی اسکاربوروف و زیمرر

149 3-6-پایایی و روایی ابزار سنجش

149 3-7-شیوه های تجزیه و تحلیل اطلاعات

151 3-7-1-تجزیه و تحلیل آمار توصیفی

151 3-7-2- تجزیه و تحلیل آمار استنباطی

152 3-8-مراحل اجرای پژوهش

152 فصل چهارم:یافته های پژوهش(تجزیه و تحلیل داده ها)

153 مقدمه

154 4-1-توصیف ویژگی های جمعیت شناختی

154 4-1-1-جنسیت

155 4-1-2-سن

156 4-1-3-سطح تحصیلات

157 4-1-4-سابقه کار

158 4-1-5-رده شغلی

159 4-2-شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش

160 4-2-1-یادگیری سازمانی

160 4-2-2-کارآفرینی سازمانی

161 4-3-مطالعه نرمال بودن

162 4-4-آزمون فرضیه های پژوهش و تحلیل نتایج

163 4-5-مطالعه مفروضه ها

168 4-6-نرمال بودن عبارت خطا

169 فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها

172 مقدمه

173 5-1-اختصار نتایج پژوهش(نتیجه گیری از فرضیه ها

174 5-1-1-نتیجه گیری از فرضیه اصلی

174 5-1-2-نتیجه گیری از فرضیه فرعی اول

174 5-1-3- نتیجه گیری از فرضیه فرعی دوم

174 5-1-4- نتیجه گیری از فرضیه فرعی سوم

175 5-1-5- نتیجه گیری از فرضیه فرعی چهارم

175 5-1-6- نتیجه گیری از فرضیه فرعی پنجم

175 5-2-تفسیر یافته های پژوهش

177 5-3-پیشنهادهای ناشی از یافته های پژوهش

179 5-4-پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آتی

181 5-5-محدودیت های پژوهش

182 پیوست ها

183 پیوست یک: SPSS

183 پیوست دو:پرسشنامه ها

200 منابع و مآخذ

205 منابع فارسی

205 منابع لاتین

209

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– اهداف پژوهش :

هدف اصلی :

شناسایی ارتباط بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا.

اهداف فرعی :

1-6- سؤالات پژوهش :

سؤال اصلی :

آیا بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شرکت لوله صفا، ارتباط معناداری هست؟

سؤالات فرعی :

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  ارتباط بین یادگیری سازمانی با کار آفرینی سازمانی در کارخانجات نورد  با فرمت ورد