عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

  • ) مقدمه

در این فصل آغاز به مطالعه روش پژوهش، جامعه آماری پرداخته می گردد و سپس به ابزارهای جمع آوری داده ها تصریح شده و پایایی و اعتبار آنها مطالعه می گردد. همچنین به روش های تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های مورد بهره گیری در پژوهش تصریح می گردد.

 

سایت منبع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3 2 )   نوع پژوهش

در این پژوهش، پژوهشگر در نظر دارد ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتریان، اعم از فرهنگ سازمانی، تسهیلات رهبری، فرآیندهای سازمانی و تکنولوژی را در شرکت های صنعتی شهرستان گلپایگان از طریق نظرسنجی مورد مطالعه قرار دهد. پس پژوهش از نظر هدف توسعه ای و از نظر ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی می باشد.

 

3-3 ) روش گردآوری اطلاعات

در این پژوهش در خصوص جمع آوری اطلاعات مربوط به آزمون فرضیه های پژوهش به طورعمده از روش میدانی بهره گیری شده می باشد و جهت جمع آوری ادبیات پژوهش از کتب، مقالات، پایان نامه های دانشجویان و سایت های اینترنتی و روش کتابخانه ای بهره گیری شده می باشد.

 

3 4 )جامعه آماری

تشخیص جامعه آماری در پژوهش بسیار اهمیت دارد زیرا با بهره گیری از جامعه آماری حجم نمونه به دست آمده و در پایان تجزیه و تحلیل های آماری براساس نمونه انجام می گیرد. در حقیقت نمونه دارای خصوصیات جامعه آماری می باشد و درک رفتار جامعه برپایه اطلاعات به دست آمده از نمونه می باشد و با این کار در وقت و هزینه صرفه جویی خواهد گردید. جامعه آماری این پژوهش مدیران ارشد، مدیران و کارکنان واحدهای اداری شرکت های شهرک صنعتی گلپایگان در سال 1392 که دارای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری هستند، می باشد. اسامی این شرکت ها به ترتیب وسعت عبارتند از: بهران موتور، سردساز خودرو، پگاه گلپایگان، پلیمر، زرفنر، نصیر ماشین، محور سازان کوشا ،سازه ترمز،فن آوری ذوب ،ذوب فلزات ولبنیات اصیل

 

3 5 ) روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

تعداد شرکت های مهم شهرک صنعتی گلپایگان 12 شرکت می باشد.(دارای سیستم ارتباط با مشتری) این شرکت ها در مجموع دارای 60 مدیر ارشد  65 مدیر میانی و 130 کارمند اداری می باشد. از مجموع 255 نفر  تعداد 154 نفر با بهره گیری از روش نمونه گیری خوشه ایی دو مرحله ایی انتخاب شده اند. در نمونه گیری خوشه ای در مرحله ابتدایی بایستی از بین خوشه های تشکیل دهنده جامعه یا جمعیت مورد مطالعه تعدادی خوشه را انتخاب کنیم. پس از انتخاب خوشه های مورد نظر وارد مرحله بعدی این نوع نمونه گیری می شویم. در این مرحله دو انتخاب اساسی داریم. در انتخاب اول کلیه اعضای خوشه های منتخب را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهیم. به بیانی دیگر کلیه اعضای خوشه به عنوان حجم نمونه مطالعه در نظر گرفته می شوند به این شیوه نمونه گیری خوشه ای، نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای [1]اطلاق می گردد. در انتخاب دوم از بین کلیه اعضای خوشه یا خوشه های انتخاب شده تعدادی از اعضاء به شیوه تصادفی ساده یا منظم انتخاب می گردند به بیانی دیگر در این حالت در داخل خوشه ها نمونه گیری انجام می دهیم که به این شیوه، نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای[2] می گویند.

[1] – Single stage cluster sampling

[2] – Double/ two stage cluster sampling

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

  • 4 1 ) هدف اصلی
  • مطالعه ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری

1 4 2 ) اهداف فرعی

1-  مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان

2- مطالعه ارتباط بین تسهیلات رهبری و تعهد عاطفی کارکنان

3- مطالعه ارتباط بین فرآیندهای سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان

  • مطالعه ارتباط بین تکنولوژی و تعهد عاطفی کارکنان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت  با فرمت ورد