عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

وفاداری مشتری

2-4-1- تعاریف و مفاهیم وفاداری مشتری

کوشش برای تعریف وفاداری بیش از آن چیز که تصور می­گردد مشکل می باشد. مشکل اصلی تشخیص این نکته می باشد که آیا وفاداری یک متغیر رفتاری یا متغیر مربوط به توجه می باشد. واژه وفاداری مفاهیمی زیرا علاقه یا مهر، راستی و صداقت، یا تعهد را به ذهن متبادر می­سازد. بهره گیری از معیار رضایت به عنوان یک معیار نماینده وفاداری بسیار رایج بوده می باشد، زیرا که فرض بر این می باشد که رضایت بر نیات خرید، تأثیر مثبت دارد (خورشیدی و کاردگر، 1388).

t وفاداری یک متغیر تعدیل کننده بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری و عملکرد اقتصادی می باشد. وفاداری حدی می باشد که مشتری­ها می­خواهند به آن مقدار ارتباط­شان را با یک عرضه­کننده حفظ کنند و معمولاً از این ناشی می­گردد که مشتری­ها چقدر عقیده دارند که ارزش دریافتی­شان از این عرضه کننده نسبت به سایرین بیشتر می باشد. وفاداری زمانی اتفاق می­افتد که مشتریان قویاً احساس می­کنند سازمان مورد نظر به بهترین وجه ممکن می­تواند نیازهای آنها را برطرف کند، به طوری که سازمان­های رقیب از مجموعه ملاحظات مشتریان خارج شده و منحصراً به خرید از سازمان مذکور اقدام نمایند (تاج­زاده نمین و همکاران، 1390).

t وفاداری مشتری نوعی تعهد عمیق و درونی می باشد که منجر به خرید مجدد یا بهره گیری مجدد از یک محصول یا خدمت خاص می­گردد، با وجود این، اثرات موقعیتی و پیشنهادهای بازاریابی بصورت بالقوه بر روی تغییر رفتار مشتری در حال تأثیرگذاری می­باشند.

t تمایل مشتریان برای انتخاب یک محصول با یک کسب و کار از بین محصولات دیگر برای نیاز خاص (Zineldin, 2006).

t وفاداری زمانی اتفاق می­افتد که مشتریان قویاً احساس کنند سازمان موردنظر به بهترین وجه ممکن می­تواند نیازهای آنها را برطرف کند، به طوری که سازمان­های رقیب از مجموعه ملاحظات مشتریان خارج شده و آنها منحصراً به خرید از سازمان مورد نظر خود اقدام می­نمایند (مؤتمنی و همکاران، 1389).

t به وفاداری به عنوان اندازه شناخته شدن کسب و کار در بازار هدف نگریسته شده که تحت تأثیر توصیه­های کلامی و یا اندازه شناخت عرضه­کننده قرار دارد (Zhaohua et al, 2010).

وفاداری به خدمت

وفاداری به خدمت مفهومی متفاوت با دیگر سازه های وفاداری می باشد و تعاریف متعددی از آن هست که معروفترین آنها عبارت می باشد از اینکه:

t پدیده­ای می باشد که در بین مشتریانی که رفتارهای خرید تکراری از خود نشان می دهند، دیده می گردد و توجه مثبتی نسبت به شرکت ایجاد می کند (حاج کریمی و همکاران، 1388).

t نیت مشتری برای خرید مجدد از تأمین کننده خدمت و وابستگی روان­شناختی او به تأمین کننده ارتباط دارد (جوانمرد و همکاران، 1388).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان در بازار قیر صادراتی می‌باشد، پس اهداف کلی پژوهش را می‌توان موارد زیر عنوان نمود:

1- شناسایی سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

2- تبیین ارتباط بین سازوکارهای بازاریابی ارتباط مند و تاثیر آنها بر وفاداری مشتریان

سایت منبع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- تبیین وضعیت مولفه‌های بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور

1-5- سوال‌های پژوهش

براساس اهداف پژوهش، سوال‌های پژوهش حاضر عبارتند از:

1- سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند در بازار قیر صادراتی کشور کدامند؟

2- ارتباط بین پیوندهای ارتباطی و کیفیت ارتباطات در بازار قیر صادراتی به چه صورت می باشد؟

3- تاثیر سازو کارهای بازاریابی ارتباط‌مند بر وفاداری مشتریان به چه صورت می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ساز و کار‌های بازاریابی ارتباط‌مند و تأثیر آن بر وفاداری مشتریان  با فرمت ورد