عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت

قسمتی از متن پایان نامه :

) مفهوم تعهد سازمانی [1]

تعهد، تمایل برای انجام کوشش قابل توجه در حق سازمان می باشد و پذیرش ارزش ها و اهداف را منعکس می نماید(هاپ چان[2]، 2006، 245 ). سارانتینوس[3] (2007) مطرح نموده که تعهد مستقیماً با قرارداد روانشناختی برابر می باشد، که به گونه اساسی، موافقت ضمنی را بین کارکنان و سازمان با در نظر داشتن وظایف متقابل و انتظارات درک شده آن ها، توصیف می نماید (لی آنیتا و دیگران[4]، 2007، 568 ). متیو و زاجاک[5] می گویند که تعهد سازمانی نظری می باشد که مستقیماً با مشارکت و تمایل کارکنان به ماندن با سازمان مرتبط می گردد(سیلورتورن[6] ، 2004، 163). برطبق نظر آلن و میر [7]( 1997)، تعهد سازمانی می تواند به عنوان یک وضعیت روانی تعریف گردد که ارتباط کامند را با سازمان توصیف کرده و احتمال این که وی سازمانش را ترک کند کاهش می دهد (رگو و دیگران[8]،2008 ، 53).

مفهوم تعهد سازمانی، طی سه دوره تاریخی ایجادشده که هر یک تأثیری قوی بر وضعیت کنونی آن داشته اند (کوهن ، 2006، 34 ).

  • دوره تاریخی اولیه : تعهد به عنوان شروط جانبی[9]

این عصر بر اساس مفهوم سازی هوارد بکر[10] (1960) می باشد که تعهد را با بهره گیری از آن چیز که تئوری شرطی جانبی نامیده می گردد، تعریف نمود. این رویکرد یکی از اولین کوشش ها برای ارایه یک چارچوب مفهومی جامع در مورد مفهوم تعهد بود که چشم اندازی کامل را براساس ارتباط فرد با سازمان ارایه می دهد. مطابق با این تئوری، کارکنان متعهد، متعهد هستند، زیرا سرمایه گذاری های کاملاً یا نیمه پنهان؛ یعنی”شروط جانبی”؛ دارند، که با باقی ماندن در یک سازمان معین ایجاد می گردد . اصطلاح شروط جانبی توسط بکر در سال 1960 برای تصریح به انباشت سرمایه گذاری هایی مطرح گردید که توسط فرد ارزش گذاری می گردد و در صورتی که وی سازمان را ترک کند، از دست خواهد رفت(کوهن ، 2003، 34).

  • دوره تاریخی میانی: توجه وابستگی روانشناختی[11]
  • سایت منبع

توجه اصلی عصر دوم توسط پورتر و همکاران[12] در سال 1974 مطرح گردید. کانون توجه تعهد از شروط جانبی ملموس به وابستگی روانی که فرد بایستی به سازمان داشته باشد، جابجا گردید. ریکرد نظری مطرح شده توسط پورتر و همکارانش به این شکل تعریف گردید: قدرت و شدت نسبی یکی بودن یک فرد با یک سازمان خاص و درگیری و مشارکت در آن. بدین ترتیب تعهد توسط سه عامل مرتبط توصیف گردید: 1- اعتقاد قوی به اهداف و ارزش های سازمان و قبول آن ها، 2- تمایل به صرف کوشش قابل در نظر داشتن خاطر سازمان ، میل قوی به حفظ عضویت در سازمان … .

[1] – Organizational commitment

[2] – Hup Chan

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] – Sarantinos

[4] – Liu, Anita

[5] – Mathieu & Zajac

[6] – Silverthorn

[7] – Meyer & Allen

[8] – Rego & Et al

[9] – Commitment as Side-bets

[10] – Howard Becker

[11] – The psychological attachment approach

[12] – Porter & et al

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 

  • 4 1 ) هدف اصلی
  • مطالعه ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری

1 4 2 ) اهداف فرعی

1-  مطالعه ارتباط بین فرهنگ سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان

2- مطالعه ارتباط بین تسهیلات رهبری و تعهد عاطفی کارکنان

3- مطالعه ارتباط بین فرآیندهای سازمانی و تعهد عاطفی کارکنان

  • مطالعه ارتباط بین تکنولوژی و تعهد عاطفی کارکنان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین تعهد عاطفی کارکنان و اجرای موفقیت آمیز مدیریت  با فرمت ورد