عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1 مقدمه

دانش و معرفت بشر حاصل کوشش کاوشگرانه ای می باشد که طی قرنهای متمادی صورت گرفته و از طریق انتقال به نسلهای بعد و افزوده شدن بر آن به صورت کنونی در آمده می باشد. این دانش و معرفت از خصلت افزایشی و گسترش دهنده برخورداری می باشد. یعنی در هر مقطع و دوره تاریخی از زندگی بشر، معلومات جدیدی حاصل گردیده می باشد. از طرف دیگر علم، زاده و بارقه ناگهانی بلوغ و اندیشه یک یا چند دانشمند محدود نیست. بلکه کوششی آگاهانه، منظم و در عین حال نهادی و سازمان یافته می باشد. تا به حل مسئله یا دشواری ذهنی عملی نایل آید چنین خصلتی، علم را با دیگر نهادها و ارزش‎ها‎ی اجتماعی پیوندی مستحکم می‎زند، بی تردید، توسعه کیفی و کمی‎جوامع، همگی مرهون تصمیم سازی‎ها‎ و تصمیم گیری‎ها‎ بر پایه تحقیقات علمی‎می باشد، از اینرو، مدت‎ها‎ این نظر و تلقی حاکم بوده می باشد، که نوآوری‎ها‎ی تکنولوژیک از درون خود پیشرفت‎ها‎ی علمی‎نشأت می‎گیرند، به بیانی دیگر طریقه و جهت پیشرفت علوم و تحقیقات تا حدود زیادی تابع عوامل درونی می باشد. پژوهش و پژوهش فعالیتی می باشد، که در سایه آن به اطلاعات و آگاهی‎ها‎ی بیشتری در ارتباط با محیط پیرامون خود پی برده و به تأثیراتی که بر آنها داریم دست می‎یابیم. علی رغم اینکه تحقیقات مختلف، به صورت‎ها‎ی گوناگونی انجام می‎شوند با این حال مهم ترین ویژگی یا وجه فرق پژوهش که در ارتباط با کشف و اکتشاف می باشد، تغییر نکرده و بدون تغییر باقی مانده می باشد. پس می‎توان گفت که بشر در هر دوره تاریخی به آگاهی از روش و ابزار کسب معلومات و به تعبیری روشهای پژوهش نیاز داشته و دارد. این روش و ابزار نیز به تناسب توسعه بوده می باشد؛ به نحوی که روش‎ها‎ی امروز کامل تر از گذشته می باشد و طبعاً روشهای آینده کامل تر از روشهای امروز خواهد بود. محقق بایستی پس از انتخاب موضوع به دنبال تعیین روش پژوهش باشد. تعیین روش پژوهش به اهداف و ماهیت موضوع پژوهش و نیز تسهیلات اجرایی آن بستگی دارد. پس وقتی می توان در مورد روش پژوهش تصمیم‌گیری نمود که ماهیت، موضوع و اهداف آن مشخص گردد. به تعبیری در این مرحله، هدف آن می باشد که پژوهشگر تعیین کند چه روشی را بکار گیرد تا او را به نحوی دقیق و کارآمد به پاسخ پرسش‌های پژوهش‌ رهنمون گردد. در این فصل به اظهار روش پژوهش‌ پرداخته خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

1-ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می‎رود بستگی دارد و هدف علمی‎این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می‎باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمــومی‎مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد. وهمچنین به آن‎ها‎ در درک بهتر عناصر صورتهای مالی کمک کند.

2- تحقیات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه‎ها‎، قانونمندیها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‎شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی‎گیرند، این نوع تحقیقــات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی‎دهند. پژوهش حاظربه مطالعه تاثیر ساختــار مالکیت (نوع مالکیت) بر رابطـــه بین جــریان نقد آزاد و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎ پردازد که نتایج حاصله ازایـــن پژوهش می‎تواند مورد بهره گیری سرمایه گذارن، مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این پژوهش می‎تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد. به گونه کلی می‎توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

«تبیین ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود و  تعدیل نوع مالکیت بر این ارتباط به عنوان  راه حلی برای کاستن معضلات نمایندگی جریان نقد آزاد و جلوگیری از دستکاری سود توسط مدیریت می‎باشد».

سایت منبع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید