عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-9  اظهار نظر حسابرسی  و مدیریت سود

آگاهی های مالی شفاف و قابل مقایسه،رکن اساسی پاسخگویی و تصمیم گیری اقتصادی آگاهانه و از ملزومات بی بدیل گرفتن تصمیمات اقتصادی و تخصیص بهینه منابع بدون اطلاعات معتبر امکان پذیر نیست.از آنجا که صورت های مالی،عمده ترین وسیله انتقال اطلاعات مالی به خارج از واحدهای انتفاعی و محور اصلی و عامل مشترک در تمام گزارش های مالی می باشد،انتظار می رود اطلاعات مالی منعکس در آنها بتواند وضعیت مالی و نتایج عملیات واحدهای انتفاعی را به گونه ای ارائه کند که نیازهای اطلاعاتی طیف وسیعی از اشخاص ذی نفع،ذی حق و ذی علاقه را برآورده  کند که به اطلاعات مالی واحدهای انتفاعی دسترسی محدودی دارند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید [do_widget id=search-2]

حسابرسی در این فرآیند تأثیر حیاتی تعیین اندازه اعتبار اطلاعات را اعمال می کند.هدف حسابرسی در چارچوب فرآیند آزمون محور با تکیه ب نظریه های مربوط،زودودن آلودگی های اطلاعات می باشد تا از طریق افزایش توان اتکای آن بستری مساعد برای بهره گیری از اطلاعات در راستای تصمیم گیری های اقتصادی باشد.محصول نهایی این فرایند گزارشی می باشد که حسابرس در آن نظر حرفه ای خود را در مورد مطلوب بودن صورت های مالی ارائه می کند.در چنین کاری،حسابرس در مورد کیفیت اطلاات ارائه شده برای مقاصد تصمیم گیری و همچنین مناسب بودن صورت های مالی برای مقاصد پاسخگویی مدیریت به موکلین خود پیام حرفه ای می دهد.هدف این پیام به عنوان محصول نهایی ،فرآیند حسابرسی،بهینه کردن گزارشگری مالی از طریق افزودن اعتبار به اطلاعات گزارش شده می باشد؛اعتباری که بر مبنای شواهد بدست آمده و درنتیجه قابل توجیه می باشد.

سایت منبع

اظهار نظر های حرفه ای حسابرسان ممکن می باشد با مدیریت سود ارتباط داشته باشد.به عنوان نمونه اظهار نظر غیر مقبول حسابرس با بند شرط عدم اطمینان در مورد ادامه فعالیت شرکت همراه با مدیریت سود می باشد.در واقع با افزایش مدیریت سود ،احتمال دریافت این نوع اظهار نظر افزایش می یابد.اخیرا مطالعات فراوانی در مورد ارتباط بین مدیریت سود و اظهار نظر حسابرسان انجام شده می باشد که این مطالعات فرضیاتی را آزمون می کنند که افزایش مدیریت سود با احتمال دریافت اظهار نظر غیر مقبول و افزایش تعداد بند ها همراه می باشد.در ادامه به تعدادی از تحقیقاتی که در زمینه اظهار نظر حسابرسی انجام شده می باشد می پردازیم:

بوتلر و دیگران(2004)دریافتند که اظهار نظر حسابرسی تحت تاثیر مدیریت سود قرار نمی گیرد.مطابق با مطالعه های بوتلر،به خاطر این که هزینه عدم حل معضلات مربوط به مدیریت سود بسیار زیاد می باشد،مسایل مربوط به ایجاد کننده مدیریت سود قبل از انتشار اظهار نظر حسابرس حل می گردد و در پی آن  باعث کاهش بند های حسابرسی و گاها ارائه اظهار نظر مقبول می گردد.اما زمانی که ارتباط بین بندهای شرط را به صورت مجزا با مدیریت سود مطالعه کردند به این نتیجه رسیدند که با افزیش مدیریت سود احتمال دریافت اظهار نظر تعدیل شده با بند شرط”عدم اطمینان در مورد فعالیت شرکت” افزایش می یابد.

کم لای و دیگران(2008) در پژوهشی که علل ورشکستگی شرکت حسابرسی لاونتال هورواث را مطالعه می کردند در قسمتی از پژوهش به این نتیجه رسیدند که شرکت مذکور بیشتر مایل به ارائه اظهارنظر تعدیل شده به مشتریان خود داشت در حالیکه این مشتریان دارای اقلام تعهدی اختیاری بیشتر یا کمتری نسبت به مشتریان سایر موسسات حسابرسی نبوده اند.

بارتوف و دیگران(2000) به این نتیجه رسیدند که اظهارنظر مشروط حسابرسان ارتباط مستقیم با اقلام تعهدی اختیاری دارد یعنی با افزایش مدیریت سود احتمال دریافت اظهار نظر مشروط افزایش می یابد.بر خلاف آن بردشا و دیگران(2001) به این نتیجه رسیدند شرکتی که دارای اظهار نظر مقبول می باشد نسبت به شرکتی که دارای اظهار نظر تعدیل شده می باشد داری اقلام تعهدی اختیاری بیشتری می باشد و این گونه نتیجه گیری می کند که شاید فرآیند حسابرسی جاری در مورد هشدار دادن به سرمایه گذاران درمورد مدیریت سود شرکت ها بی اثر بوده می باشد.

هنینگر(1997) دریافت که شرایط رقابتی برای کسب صاحبکار ممکن می باشد انگیزه ای را برای حسابرس ایجاد کند که طبق خواسته های صاحبکار اقدام نمیاد مخصوصا زمانی که رویدادها(مانند اقلام تعهدی)نیاز به درجه اطمینانی از قضاوت حرفه ای باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سوال اصلی پژوهش که درصدد پاسخ به آن هستیم به تبیین زیر می باشد:

آیا مدیریت سود بر نوع اظهار نظر حسابرس تاثیر می گذارد؟

بر اساس متغیر های مستقل(قدر مطلق اقلام تعهدی اختیار،اقلام تعهدی اختیاری مثبت و اقلام تعهدی اختیاری منفی) سوال اصلی به سه سوال فرعی زیر تفکیک می گردد:

  • آیا قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط) تاثیر گذار هست؟
  • آیا اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط) تاثیر گذار هست؟
  • آیا اقلام تعهدی اختیاری منفی بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط)تاثیر گذار هست؟