تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-2 انگیزه های مدیریت سود

با در نظر داشتن اینکه صورت های مالی اطلاعات مربوط و با ارزشی را برای گروه های برون سازمانی فراهم می کند ، اتکای شدید به اعداد حسابداری و به ویژه سود ، انگیزه های قدرتمندی برای مدیران ایجاد می کند تا سود را به نفع خودشان دستکاری کنند. بر اساس مطالعات انجام گرفته ، مهم ترین انگیزه های سود عبارتند از:

انگیزه های قراردادی: انگیزه های قراردای برای مدیریت سود زمانی رخ می دهد که قراردادهایی بین یک شرکت و سایر گروه ها به اعداد حسابداری اتکا کند یا سود در شرایط قرارداد بین شرکت و ذینفعان تاثیر گذارد. چهار وضعیت قراردادی عمده زیر می تواند مدیریت سود را ترغیب کند:

 • قراردادهای بدهی : مدیران شرکت هایی که قصد تخطی از قرارداد بدهی را ندارند،می توانند از طریق انتخاب روش های حسابداری افزاینده سود از ناتوانی در ایفای قرارداد جلوگیری کنند حتی شرکت هایی که قراردادهای بدهی را نقض کرده اند ، نیز کاندیدای مدیریت سود هستند ، زیرا چنین اقداماتی ممکن می باشد جایگاه چانه زنی شرکت را در زمان مذاکره مجدد بهبود بخشد این انگیزه ها احتمالا الزام آور هستند ؛ زیرا تخطی از قراردادهای بدهی همیشه به افزایش هزینه استقراض یا قراردادهای محدود کننده جدید منجر می گردد.
 • قرار دادهای جبران خدمت: قراردادهای جبران خدمت مدیریت معمولا در برگیرنده پاداش هایی می باشد که تا حدی بر اساس سود شرکت تعیین می شوند. مدیران از طریق دستکاری اعداد حسابداری می توانند بر جبران خدمت جاری و آتی خود تأثیر بگذارند و بهره گیری از اعداد حسابداری در قراردادهای پاداش ، مدیران را ترغیب به دستکاری اعداد حسابداری می کند.
 • امنیت شغلی و هموارسازی: همجنین ، مدیران ممکن می باشد به مقصود حفظ امنیت شغلی خود درصدد هموارسازی گردد باشند.زمانی که سود دوره جاری کم می باشد و انتظار می رود سود آتی خوب باشد مدیران ممکن می باشد سود را از آیند به حال انتقال دهند. برعکس ، زمانی که سود جاری خوب می باشد وانتظار می رود که سود آتی کم باشد ، مدیران ممکن می باشد سود را از حال به آینده انتقال دهند.
 • مذاکرات اتحادیه ها: در حین مذاکرات با اتحادیه ها ، مدیران انگیزه دارند به مقصود طرفداری از یک ادعا مبنی به این که شرکت نمی تواند دستمزدها را افزایش دهد یا برای بقا به امتیازهای کارگری دارد ، سود را تعدیل کند.

انگیزه های بازا: با در نظر داشتن اینکه تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران از اجزای آن در فرایند ارزیابی سهام بهره گیری می کنند ، مدیران ممکن می باشد به مقصود تأثیر گذاری بر قیمت سهام شرکت اقدام به مدیریت سود کنند.

 • عرضه اولیه سهام: مدیران می توانند به مقصود تغییر تصورات سرمایه گذاران با بهره گیری از رویه های حسابداری ، سود را در دوره های نزدیک به عرضه اولیه سهام افزایش دهند تعجب آور نیست که معوقه های بالا در دروه های قبل از عرضه سهام حاکی از کاهش سود پس از عرضه اولیه می باشد.بدین معنا که مدیران سود را به هزینه آینده به حال انتقال می دهند. جالب می باشد که کاهش سود اغلب به اقامه دعوا از سوی سهامداران منجر می گردد و اینکه مدیریت سود ممکن می باشد منجر به هزینه های قانونی هنگفتی گردد.
 • سایت منبع

 • خرید سهام توسط مدیریت: خرید سهام توسط مدیریت نیز ممکن می باشد مدیریت سود را ترغیب کند. مدیران معمولا از شرکت های تامین سرمایه مستقل می خواهند که ارزش سهام را تعیین کنند. شرکت های تامین سرمایه نیز معمولا از روش های مبتنی بر سود بهره گیری و بر این اساس ، مبلغی را که بایستی برای خرید سهام توسط مدیریت پرداخت گردد ، تعیین می کنند.با در نظر داشتن انگیزه مالی مدیران برای حداقل کردن قیمت خرید ، تعجب آور نیست که بعضی از مدیران قبل از خرید سهام برای خود اقدام به دستکاری سود در جهت کمتر از واقع نشان دادن کنند.
 • رشد و پیش بینی سود : بازار های سرمایه نسبت به شرکت هایی که انتظارات تحلیل گران را در مورد سود یا پیش بینی مدیریت در سود را بر آورده نمی کنند ، حساس هستند. شرکت هایی که در معرض خطر قرار گرفتن سود پایین تر از این سود های هدف هستند ، ممکن می باشد سود را در جهت بیشتر از واقع نشان دادن دستکاری کنند. اضافه براین پژوهش ها حاکی از آن می باشد که مدیریت معمولا به مقصود گزارش سود مثبت و رشد سود اقدام به مدیریت سود می کنند.
 • نظریه شست شوی بزرگ [1]: سرمایه گذاران ممکن می باشد افق دیدشان فراتر از آن باشد که به یک زیان یک دفعه توجه کنند و فقط به سود آتی تاکید کنند. شرکت های دارای سال مالی بد ممکن می باشد مقدار زیادی از هزینه های آتی را در سود جاری بگنجانند (شست شوی بزرگ)و و بدین وسیله بازگشت سود در سال آتی را تضمین کنند. هزینه های شست شوی بزرگ کاملا متداول هستند به ویژه ، زمانی که تغییر در مدیریت عالی صورت گرفته می باشد به مقصود پاکسازی ترازنامه و شروعی تازه.

انگیزه های قانونی:سومین انگیزه بالقوه مدیران برای مدیریت سود ، ارتقا اقدامات قانونی مساعد می باشد انگیزه های قانونی برای مدیریت سود زمانی رخ می دهدکه تصور می گردد سود گزارش شده به اقدامات قانون گذاران یا مقامات دولتی تأثیر بگذارد. مدیران به وسیله دستکاری نتایج عملیات ممکن می باشد بر اقدامات قانون گذاران یا مقامات دولتی تاثیر بگذارند و بدین وسیله وارسی سیاسی و اثرات مقررات را حداقل کنند.

 • وارسی سیاسی: شرکت های بزرگ مایل هستند روش های حسابداری را انتخاب کنند که سود را کمتر نشان می دهد؛ زیرا بدین وسسیله هزینه های سیاسی خود را که در قالب مالیات می باشد ، کاهش می دهند. همچنین ، گاهی اوقات قوانین حاکم بر یک صنعت خاص باعث می گردد که آن صنایع برای کاهش هزینه های سیاسی اقدام به مدیریت سود در جهت کمتر نشان دادن کنند.
 • بازجویی ضد تراست : هزینه های قوانین ضدتراست نامساعد ممکن می باشد بسیار زیاد باشد در نتیجه مدیران را تشویق به کمتر از واقع نشان دادن سود می کند.
 • تخفیف واردات: شرکت ها در طول دوره ای که تخفیف وارداتی اعطا می گردد ، مزایای مالی بدست می آورند. آن ها انگیزه دارند که در طول این دوره سود خود را کاهش دهند و به علت واردات کالا خارجی از سوی دولت وناتوانی در رقابت با شرکت های خارجی ، از دولت ادعایجبران غرامت کنند.
 • مقررات بانکی: تدوین کنندگان مقررات بانکی از اعداد حسابداری برای تعیین نسبت کفایت سرمایه می کنند. از این رو ، مدیران بانک ها انگیزه دارند در زمانی که این نسبت کمتر از حد قانونی آن می باشد ، اعداد حسابداری را دستکاری و بدین وسیله هزینه های سیاسی خود را کاهش دهند. اکثرا این کار از طریق کاهش اندوخته زیان وام ها انجام می گردد.

[1] big bath theory

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سوال اصلی پژوهش که درصدد پاسخ به آن هستیم به تبیین زیر می باشد:

آیا مدیریت سود بر نوع اظهار نظر حسابرس تاثیر می گذارد؟

بر اساس متغیر های مستقل(قدر مطلق اقلام تعهدی اختیار،اقلام تعهدی اختیاری مثبت و اقلام تعهدی اختیاری منفی) سوال اصلی به سه سوال فرعی زیر تفکیک می گردد:

 • آیا قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط) تاثیر گذار هست؟
 • آیا اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط) تاثیر گذار هست؟
 • آیا اقلام تعهدی اختیاری منفی بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط)تاثیر گذار هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید [do_widget id=search-2]