عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1 مقدمه

تحلیل رگرسیونی، روشی آماری جهت مطالعه ارتباط بین متغیرها و به گونه کلی پژوهش‎ها‎ی علّی می باشد. در این روش ارتباط بین متغیر یا متغیرهای مستقل با متغیر وابسته نشان داده می گردد. ساده ترین مدل رگرسیون، مدل رگرسیون خطی می باشد که تنها شامل یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته با ارتباط خطی می باشد. این مدل اولین بار توسط ودربورن و فلدر در سال 1972 معرفی گردید و مبنای تحلیل رگرسیونی قرار گرفت (مومنی و قیومی، 1388، 104).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در رگرسیون خطی ما به دنبال برآورد ارتباط ریاضی و تحلیل آن هستیم. به طوری که بتوان به کمک آن کمیت یک متغیر مجهول را با بهره گیری از متغیر یا متغیرهای معلوم، تعیین نمود. با فرض آن که ارتباط علت و معلولی بین دو متغیر کمی‎هست و این ارتباط به صورت خطی می‎باشد، معادله رگرسیون به شکل زیر نوشته می‎گردد:

Y= α + βx

که در آن β شیب خط و α عرض از مبدا (محل تلاقی با محور y) می باشد. رگرسیون خطی چند متغیره نیز زمانی بهره گیری می‎گردد که دو یا چند متغیر تاثیر عمده ای روی متغیر وابسته داشته باشند. در این وضعیت از رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی متغیر وابسته بهره گیری می‎گردد. در رگرسیون چندگانه نیز فرض خطی بودن متغیرها مستقر می‎باشد و بر همین اساس معادله رگرسیون چندگانه به شکل زیر تعریف می‎گردد:

y = α0 + b1x1 + b2x2 + … + bnxn

سایت منبع

در این پژوهش با در نظر داشتن نوع متغیر وابسته، جهت مطالعه روابط بین متغیرها از رگرسیون خطی دو متغیره بهره گیری می‎گردد. پس از انجام تحلیل رگرسیون از تحلیل همبستگی بهره گیری می‎گردد. ضریب همبستگی شاخصی می باشد ریاضی که  جهت و مقدار ارتباط ی بین دو متغیر را توصیف می‎کند. ضریب همبستگی در ارتباط با توزیع‎ها‎ی دو یا چند متغیره به کار می رود. اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی، دیگری هم کم یا زیاد گردد به گونه ای که بتوان ارتباط آنها را به صورت یک معادله بیان نمود، می‎گوییم بین این دو متغیرهمبستگی هست.

در این فصل کوشش می­گردد، مدل مناسبی که بتواند در حد قابل ­قبولی تغییرات متغیر وابسته را تبیین دهد، طرح و برآورد گردد. سپس به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته و آزمون فرضیات مطابق با روش‌ پژوهش مطرح شده در فصل سوم مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. آن چیز که مسلم می باشد این می باشد که کلیه مباحث مطروحه در فصول قبل زمانی از اهمیت لازم برخوردار خواهند ‌بود، که اطلاعات جمع‌آوری شده در این فصل به صورت دقیق و صحیح مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات به درستی تفسیر گردد، پس انتخاب شیوه صحیح تحلیل اطلاعات در این فصل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می باشد. داده‎ها‎ی جمع آوری شده مربوط به متغیرهای پژوهش با بهره گیری از تکنیک‎ها‎ی آماری و اقتصاد سنجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و فرضیات نیز مورد آزمون قرار می‎گیرند. همچنین، جداول اطلاعات آماری از متغیرهای اصلی مدل و بعضی اطلاعات پایه ای در خصوص مدل پژوهش در این فصل ارائه گردیده و در نهایت، نتایج اجرای مدل رگرسیونی اظهار خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

1-ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می‎رود بستگی دارد و هدف علمی‎این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می‎باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمــومی‎مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد. وهمچنین به آن‎ها‎ در درک بهتر عناصر صورتهای مالی کمک کند.

2- تحقیات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه‎ها‎، قانونمندیها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‎شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی‎گیرند، این نوع تحقیقــات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی‎دهند. پژوهش حاظربه مطالعه تاثیر ساختــار مالکیت (نوع مالکیت) بر رابطـــه بین جــریان نقد آزاد و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎ پردازد که نتایج حاصله ازایـــن پژوهش می‎تواند مورد بهره گیری سرمایه گذارن، مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این پژوهش می‎تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد. به گونه کلی می‎توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

«تبیین ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود و  تعدیل نوع مالکیت بر این ارتباط به عنوان  راه حلی برای کاستن معضلات نمایندگی جریان نقد آزاد و جلوگیری از دستکاری سود توسط مدیریت می‎باشد».