متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی


با عنوان : بررسی امکان بکارگیری فرآیندهای جداسازی غشایی به منظور کاهش اسیدیته نفت خام نوروز


در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید


و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
تکمیلی دانشکده تحصیلات
“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی- فرآیند
عنوان :
بررسی امکان بکارگیری فرآیندهای جداسازی غشایی به منظور کاهش اسیدیته نفت خام نوروز


برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
نفت ها با توجه به مضرات ی سنگ ین واس یدی مانندارزش اقتصاد ی پ ایین وخورندگ ی بالا درخطوط
لوله، تجه یزات فرآیندی سرچاهی وپالایشگاهها، اختلال درفرآیند جداسا زی آب از نفت درنمک زداها
وسیستم دفع آب صنعت ی، در این سمینار روش های کاهش اسیدیته و منشاء آن در نفت خا م در میدانهای
نفتی مختلف بررسی شده است.
اسید نفتانیک یک ترکیب اسیدی می باشد که منجر به اثرات خورندگی در پالایشگاههای نفت می
گردد. از اینرو دو روش جهت کاهش خورندگی پیشنهاد گردیده است مانند استفاده از آلیاژهای خاص .
اما روشهایی جهت کاهش اسیدیته وجود دارند که ترکیبات اسیدی را در نفت خام کاهش می دهند.
نگارنده فرآیندهای غشایی و استخراج را به عنوان یک فرآیند ترکیبی برای مطالعات بعدی در پایان
نامه معرفی می کند.
مقدمه:
ساله ا در ی اخ یر م یزان برداشت از م یادین نفت ی اس یدی در سراسر جهان رو به افزا یش است .این در
حالی است که با توجه به ارزش اقتصاد ی پ ایین نفت ها ی اس یدی تکاپو ی بس یاری در ب ین کشوره ای نفت
خیز جهت یافتن روشی جهت کاهش اسیدیته نفت خام صورت گرفته است.
از طرف دیگر کشورهای دارای تکنولوژی ساخت پالایشگاهها از نفتهای اس یدی ب ه دلی ل ارزش
اقتصادی پ ایین استقبال ب ه عمل م ی آورند که البته آنها ن یز در ج ستجوی پی دا کردن روشه ا یی جهت
خطوط لوله  م خازن  پیشگیری از خوردگ ی ناش ی از اس یدیته در تجه یزات فر آیندی همانند سپراتورها
و بو یلرها و نمک زداها م ی باشند.هر کدام از ا ی ن روشها اعم از روشها ی کاهش اس  یدیته نفت خام
(مستقیم عم لیاتی) و روشه ای پیشگیرانه (غیر مستق یم کنتر لی ) نی از به بررس  ی مجزا و کامل جهت
رسیدن به هدف مطلوب دارند.
از این رو در ا ین پ ایان نامه سع ی شده است با توجه به ا ینکه کشورمان از جمله کشوره ا ی نفت خ ی ز
جهان می باشد و اقتصاد نفت ی بر رو ی اقتصاد کشور تا ث یر مستق یم م ی گذارد در ابتدا مشکلات مربو ط ه به
طور بن یادی مورد تحق یق قرار گرفته و سپس راهکاره ا ی مختلف با توجه به شرا یط بررس ی و راهکاره ا یی
جهت کاهش اسیدیته نفت خام پیشنهاد شود. پیشنهاد جهت بک ارگیری فرآیند استخراج با حلال و
بررسی امکان بکار گ یری روشه ای جداساز ی غش ایی جهت باز یابی حلال در ا ین پ ایان نامه مورد بحث قرار
گرفته است که البته برر س ی امکان بکارگ یری فر آیندهای جداساز ی غش ایی به عنوان فر ا یند تکم یلی جهت
کاهش اسیدیته نفت خام به عنوان موضوع پایان نامه مورد تاکید قرار گرفته است.
فصل اول
کلیات
هدف
نفت ها با توجه به مضرات ی سنگ ین و اس یدی اعم از ارزش اقتصاد ی پ ایین-خورندگی بالا ( در
خطوط لوله –تجهیزات فر آ یندی سر چاه ی- تجهیزات فر آ یندی در پالا یشگاهها)-ایجاد اشکال در فر
آیند جداساز ی آب از نفت در نمکزداها و س یستم دفع آب ز ا ید صنعت ی به دل یل اس یدی بودن آن لزوم
تحقیق در این مقوله در حال حاضر احساس می شود.
با ملاحظه م دارک موجود مشخص شده است که نفت استحصال ی از م ی دان نوروز اس  یدی م ی
باشد و متاسفانه باعث به وجودآمدن مشکلات ی در فرآ یند ه ای جداساز ی ونمک زدا یی گرد یده است .
با جستجودر مقالات تحق یقاتی و مطالعات صورت گرفته بر رو ی روشها ی به کار برده شده جهت
امکان استفاده از فرآ یندهای استخراج با حلال وجداسا ز ی غشا یی(  کاهش م یزان اس یدیته نفت خ ام
KMS ROPRO در مرحله اول وهمچن ین 7.0 Hysys بازیابی حلال) به کمک نرم افزار 3.2
در مرحله دوم بررس ی گرد یده است . لازم به ذکر است در شب یه سازی صورت گرفته هدف اصلی به
طورکلی بررس ی امکان استخراج ت رکیب اس ید آ لی محلول در نفت توسط حلال انتخاب ی و همچن ین
بازیابی آن به کمک فر آ یندهای جداساز ی غش ایی (اسمز معکوس ) می باشد . از ای ن رو مسلما نتا یج
بدست آمده به طور مست ق یم قابل به کارگ یری در مورد نفت خام نوروز نم ی باشد و با لحاظ کردن
نتایج آزمایشگاهی دقیق با اصلاحاتی قابل تامل خواهد بود.
تعداد صفحه : 64
قیمت : 14700 تومان
 
***

—-


پشتیبانی سایت :        ****       asa.goharii@gmail.com

]]>