دسته‌بندی نشده

پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

متن کامل پایان نامه رفتار مرتکب در عمل نوعا کشنده همانطور که گفته شد، قانونگذار جهت تببین ضابطه ی دوم قتل عمدی، از عبارت نوعا استفاده نموده است، در حالی که فقها از عبارات عادتا ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

پايان¬نامه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

متن کامل پایان نامه   بررسی تحقق قتل عمدی با فعل نوعا کشنده همانطور که اشاره شد، در صورت وجود قصد قتل، نوع عمل ارتکابی و شدت آن، فاقد اهمیت بوده و قتل ارتکابی، عمدی ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

پايان¬نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

متن کامل پایان نامه     بررسی تحقق قتل عمدی با فعل به ندرت کشنده در تحقق قتل عمدی با فعل تردیدی وجود ندارد و غالب قتل های واقع شده نیز با فعل مثبت ارتکاب ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

پايان¬نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

چکیده موضوع امكان و عدم امكان ارتكاب جرم از طريق ترك فعل و صدمات جسمانی، از مسائل مهم و چالش‏برانگيز حقوق جزاست كه از ديرباز مورد بحث فقها و حقوق‏دانان بوده است كه آيا جرايم ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چك

و خسارات قانوني در اين بخش برآنيم تا شرايطي را كه دارنده‌ي چك براي طرح دعواي حقوقي مطالبه وجه مندرج در چك و كليه‌ي خسارات قانوني بايد رعايت كند را بررسي نمائيم.     فصل ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

الزام آور بودن آراي داوري مركز و تعهد به شناسايي و اجرا

1-3-5 الزام آور بودن رأي داوري مركز خصوصيت ديگري كه كنوانسيون براي آراي داوري مركز در نظر گرفته است، ويژگي الزام آور بودن رأي داوري است.  عبارات كلي مواد 53 و 54 بدان مي‌پردازد.[251] اين ادامه مطلب…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای  سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی( نفت )

  1-3 اصول حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری 1-1-3 حاکمیت دولت بر منابع طبیعی شرح اصل حاکمیت دولت بر منابع طبیعی به دنبال ظهور نهضت هاي آزادي بخش و ضد استعماري در دولت‌هاي مختلف جهان ادامه مطلب…

By 92, ago