براساس تحقیق یه کارآزمایی بین المللی، دیابت نوع ۲ هیچ اثری منفی بر جواب ایمنی به واکسن هپاتیت Bنداره.

دکتر Andrew Trofaو همکارانش ازکمپانی GlaxoSmithKlineدربلژیک واکسن ۳ دوزی هپاتیت Bرو بروی ۵۱۲ مرد و زن گرفتار به دیابت  نوع ۲ آزمایش کردن، هیچکدام از افراد شرکت کننده سابقه عفونت هپاتیت Bرو نداشته و قبلاعلیه این مریضی واکسینه نشده بودن. در این کارآزمایی ۲۵۶ فرد به عنوان گروه کنترل درنظر گرفته شدن، افراد شرکت کننده  براساس سن و نمایه توده بدنی به ۸ زیرگروه تقسیم شدن.

محققان در این افراد اندازه حفاظت سرمی( حفاظت بدست اومده از واکسیناسیون) رو اندازه گیری کردن. هم اینکه یه ماه پس از تکمیل هر سه دوز واکسیناسیون، اندازه GMC(میانگین هندسی غلظت واکسیناسیون یا تیترآنتی بادی) رو در افراد آزمایش کردن، این کار درماه هفتم پس از اولین  تزریق انجام شد.

در این مرحله اندازه حفاظت سرمی(seroprotection rate) در بین افرادیکه به دیابت نوع ۲ گرفتار  بودن، ۷۵.۴درصد و درمیون گروه کنترل ۸۲ درصد گزارش شد. محققان اعلام کردن اندازه  ۶.۹درصد فرق  بین گروه ها از نظر آماری شاهدی  بر فرق حفاظت سرمی  نیس.

درگروه افراد گرفتار به دیابت نوع ۲ مشکلات جانبی جدی واکسیناسیون در ۲۲ مورد گزارش شد و در گروه  کنترل در یازده  نفر این مشکلات  جدی مشاهده گردید. پروفایل ایمنی  واکسیناسیون  در هر دو  گروه  برابر و قابل مقایسه  بود.

محققان به این نتیجه رسیدن سن آدما مخصوصا سن بالاتر از ۶۰ سال دارای اثر منفی بر جواب ایمنیه. هم اینکه یه نبود تعادل جنسیتی در بین گروه ها مشاهده  گردید. در این مطالعه سابقه مصرف سیگار درنظر گرفت نشد.

دکتر Trofaمیگه: یافته های این تحقیق نشون می ده واکسن هپاتیت Bباید بدنبال تشخیص دیابت نوع  ۲ به بیماران زیر ۵۹ سال که قبلا واکسینه نشده ان، تزریق شه. از دید رابطه بالینی، دلایل معنی داری درباره اثر دیابت نوع ۲ در کاهش  حفاظت  سرمی به واکسن هپاتیت Bوجود نداره. دکتر Trofaیافته های این تحقیق رو در کنفرانس هرساله تحقیقات  واکسن نشون داد.

منبع :http://diabetestma.org

منبع : hidoctor.ir