تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-4 دیدگاه‌های موجود در ارتباط با مطلوب بودن مدیریت سود

بهطور کلی، مطلوبیت مدیریت سود به اهداف و روش‌های مورد بهره گیری برای مدیریت سود بستگی دارد. همانطور که قبلاًتصریح گردید مدیریت سود از طریق روش‌های متعدد(انتخاب از بین روش‌های مختلف حسابداری، برآوردهاو…) امکان پذیر می باشد. با در نظر داشتن ویژگی‌های مدیریت سود انجام شده،دیدگاه‌های صاحب‌نظران مختلف را می‌توان در طیفی از سه دسته‌ی زیر قرار داد:

مدیریت سود خنثی[1] : عبارتست از اقدامات انجام گرفته در راستای تغییر رقم سود، که دارای پیامد خاصی برای بهره گیری‌کنندگان نباشد.

مدیریت سودمفید[2]: اقدامات مناسب و منطقی که جزئی از عملیات مدیریت بهینه تجاری و ایجاد ارزش برای سهامداران می باشد.

مدیریت سود فرصت‌طلبانه[3](مضر) : دخالت در فرایند گزارشگری مالی به مقصود پنهان کردن عملکرد واقعی شرکت از طریق ایجاد ثبت‌های حسابداری مصنوعی و انجام برآوردهای غیر منطقی.

خنثی بودن مدیریت سود از این فرض نشئت می‌گیرد که از مدیریت سود انجام گرفته، افشای کامل صورت گرفته می باشد. اما فرض وجود افشای کامل همانند فرض وجود بازارهای کامل بعید به نظر می‌رسد؛ پس، کوشش برای گزارشگری نادرست در ارتباط با عملکرد مالی شرکت، بایستی به عنوان رفتاری فرصت‌طلبانه و مضر تلقی گردد (مولفورد و کومسکی، 2002[4]).

موج اخیر ورشکستگی‌ها و رسوایی‌های مالی باعث شده می باشد که یک دیدگاه عمومی منفی در ارتباط با مدیریت سود ایجاد گردد. اتفاقات رخ داده در شرکت‌های انرون و ورلد کام دو نمونه‌ی بارز از مدیریت سود فرصت‌طلبانه و یا مضر می‌باشد که باعث به وقوع پیوستن بزرگ‌ترین رسوایی‌های مالی تاریخ آمریکا گردید.این شواهد نشان می‌دهند که مدیران به گونه‌ای فرصت‌طلبانه و با انگیزه‌ی نفع شخصی اقدام به مدیریت سود می‌کنند. قسمت اعظم مطالعات انجام گرفته در این زمینه بر مضر بودن مدیریت سود تاکید کرده‌اند.همچنین اصلاح قوانین ومقررات گزارشگری مالی (مانند ساربینز اکسلی و …) نشان می‌دهد که سرانجام قانون‌گذاران از طریق ابداع ابزارهایی به مبارزه با مدیریت سود پرداخته‌اند که همین مطلب موید آن می باشد که از نگاه قانون‌گذاران، مدیریت سوداقدامی فرصت‌طلبانه و مضر می باشد.

اما نتایج تعدادی از مطالعات انجام شده اظهار کرده‌اند که مدیریت سود ممکن می باشد مفید نیز باشد، زیرا این امکان هست که مدیران با دسترسی به اطلاعاتی بیشتر نسبت به سایر بهره گیری‌کنندگان، کوشش در افزایش ارزش اطلاعاتی سود داشته باشند. طرفداران این روش عقیده دارند که مدیر روشی را انتخاب می کند که منجر به ثبت دقیق و کارامد عملکرد مالی شرکت گردد.به عنوان مثال، شواهد تجربی حاصل از مطالعه‌ی انجام شده توسط سپرامانایام (1996) نشان می‌دهد که مدیران از اختیارات خود برای بهبود توانایی سود در انعکاس ارزش ذاتی شرکت بهره گیری می‌کنند.او نشان داد که اقلام تعهدی اختیاری(معرف مدیریت سود) ما را در پیش‌بینی جریانات نقدی، سود و سودهای تقسیمی آتی کمک می کند (جیراپورن و دیگران[5]،2008).

لویس ورابینسون[6] (2005)، تأثیر علامت‌دهی اقلام تعهدی را از طریق مدیریت سود انجام گرفته در فاصله زمانی کمی قبل از تجزیه سهام، مطالعه کردند.او شواهد متقاعدکننده‌ای ارائه داد که اظهار می کند مدیران از اقلام تعهدی، همزمان با تجزیه‌ی سهام بهره گیری می‌کنند تا در مورد عملکرد آتی شرکت به بازار علامت دهند؛نتایج مبتنی بر بازده‌ی سهام در حوالی تجزیه سهام نشان می‌دهد که بازار علامت موجود در اقلام تعهدی اختیاری را باور می کند.

در مطالعه‌ای دیگر،جیراپورن و دیگران (2008) به مطالعه ارتباط‌ی بین مدیریت سود و هزینه‌های نمایندگی شرکت پرداختند.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین هزینه‌های نمایندگی شرکت‌ها و مدیریت سود یک ارتباط‌ی منفی هست. آن‌ها اظهار کردند که اگر مدیریت سود برای شرکت مضر باشد در شرکت‌هایی که مدیریت سود به وقوع می‌پیوندد بایستی شاهد هزینه‌های نمایندگی بیشتری باشیم؛ وجود ارتباط‌ی منفی بین مدیریت سود و هزینه‌های نمایندگی نشان می‌دهد که به گونه متوسط، مدیریت سود فرصت‌طلبانه نیست و حتی ممکن می باشد مفید نیز باشد.

[1]No Consequence

[2] Beneficial or Good

[3] Apportunistic or Bad

[4] Mulford and comiskey

[5] Jiraporn ,Miller, Yoon & Kim

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[6] Louis & Robinson

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سوال اصلی پژوهش که درصدد پاسخ به آن هستیم به تبیین زیر می باشد:

آیا مدیریت سود بر نوع اظهار نظر حسابرس تاثیر می گذارد؟

بر اساس متغیر های مستقل(قدر مطلق اقلام تعهدی اختیار،اقلام تعهدی اختیاری مثبت و اقلام تعهدی اختیاری منفی) سوال اصلی به سه سوال فرعی زیر تفکیک می گردد:

  • آیا قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط) تاثیر گذار هست؟
  • سایت منبع

  • آیا اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط) تاثیر گذار هست؟
  • آیا اقلام تعهدی اختیاری منفی بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط)تاثیر گذار هست؟