سایت منبع

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-3 مراحل برآورد مدل

4-3-1 آزمون ریشه واحد

داده‎ها‎ی مورد بهره گیری در مطالعات اقتصاد سنجی را می‎توان به سه دسته داده‎ها‎ی سری زمانی، مقطعی، پانلی تقسیم بندی نمود. به استثنای داده‎ها‎ی مقطعی، در بقیه داده‎ها‎ بایستی آزمون ریشه واحد صورت گیرد (صمدی، 1388، 25)

روش­های سنتی اقتصادسنجی در برآورد ضرایب یک الگو، مبتنی بر پایا[1] (مانا) بودن سری­های زمانی می‎باشند. متغیر سری­زمانی وقتی مانا می باشد که میانگین، واریانس، کواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت باشد و مهم نباشد که در چه مقطعی از زمان، این شاخص­ها را محاسبه کنیم. امّا از طرفی، «مطالعه­هایی که از سال­های 1990 به بعد انجام شده، نشان داده می باشد که بسیاری از متغیرهای سری­زمانی در اقتصاد مانا نیستند» (هژبر کیانی، 1376، ص 52). به تعبیری دیگر، میانگین و واریانس این سری­ها در طول زمان متغیر بوده و کواریانس آن­ها در ازای وقفه­های مشخص، ثابت نیست که از این خصوصیات به عنوان نامانا[2]بودن سری­های زمانی یاد می­گردد. اگر سری­های زمانی مورد بهره گیری در برآورد ضرایب الگو نامانا باشند، برآورد الگو با چنین متغیرهایی ممکن می باشد به رگرسیون کاذب[3] منجر گردد؛ بدین معنی که ممکن می باشد ضریب تعیین  به دست آمده از الگوی برآوردی بسیار بالا بوده، اما هیچ رابطۀ معنی­داری بین متغیرهای الگو وجود نداشته باشد. عدم در نظر داشتن چنین نکته­ای، موجب گمراهی محقق و استنباط­های غلط در مورد ارتباط بین متغیر­ها خواهد گردید. از این رو قبل از بهره گیری از این متغیرها لازم می باشد نسبت به مانایی یا عدم مانایی آنها اطمینان حاصل نمود (نوفرستی، 1378، ص86).

در این قسمت، خواص آماری داده­های پانل، به لحاظ مانایی یا وجود ریشه واحد مورد مطالعه قرار می‎گیرند. به این مقصود، از آزمون ریشه واحد که یکی از معمول ترین آزمون­ها برای تشخیص مانایی می باشد بهره گیری می­گردد. مهم­ترین آزمون­های ریشه واحد در مورد داده­های پانل، شش روش زیر می­باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آزمون لوین، لین و چو[4] (LLC)
  • آزمون ایم، پسران و شین[5] (IPS)
  • آزمون برتونگ[6]
  • آزمون­های فیشر-ADF و فیشر-PP که توسط مادالا و وو(1995) و چوی(2001) ارائه شده­اند.
  • آزمون هدری[7]

برای تشریح روش­شناسی این آزمون­ها، الگوی AR(1) بین بخشی زیر در نظر گرفته می­گردد:

که در آن؛  متغیر مورد مطالعه، i=1,2,…,N معرف شرکتها، t=1,2,…,  معرف تعداد مشاهدات سری زمانی در هر شرکت،  نماینده متغیرهای قطعی مانند عرض از مبدأ و طریقه،  ضریب زاویه،  ضریب خودهمبستگی و  جمله اخلال می­باشد که فرض می­گردد در بین شرکتهای مختلف، مستقل از هم هستند. حال اگر  باشد،  مانا و چنانچه  باشد،  دارای ریشه واحد بوده و نامانا تلقی می‎گردد.

به مقصود این آزمون، دو پیش­فرض در مورد  هست؛ اول اینکه فرض گردد که عوامل مشترکی بین شرکتهای مختلف وجود دارند، به­طوریکه  برای همه شرکتها یکسان می باشد (  به ازای هر i یا برای تمام شرکتها). آزمون­های LLC، برتونگ و هدری بر اساس این فرض پایه­ریزی شده­اند. از سوی دیگر، فرض دوم این می باشد که  بین شرکتها یکسان درنظرگرفته نشود. آزمون IPS و آزمون­های نوع فیشر نیز براساس این فرض استوارند. به علاوه در آزمون هدری، فرضیه صفر، عدم وجود ریشه واحد می باشد، درحالیکه در سایر آزمون­ها، فرضیه صفر وجود یک ریشه واحد می­باشد. (مهر آرا، 1388، ص 55)

همانطور که تصریح گردید یکی از راه‎ها‎ی اجتناب از رگرسیون کاذب، اطمینان از ایستایی داده‎ها‎ می باشد از این رو قبل از تخمین مدل، خواص آماری داده­های پانل، به لحاظ مانایی یا وجود ریشه واحد مورد مطالعه قرار می­گیرند. نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد برای متغیرهای مدل به تبیین جدول زیر می‎باشد، لذا می‎بینیم که تمامی‎متغیر‎ها‎ در سطح  صفر مانا هستند.

[1] Stationar

[2] Non-Stationary

[3] Spurious Regression

1 Levin A, Lin CF, Chu J, 200217

2 Im KS, Pesaran MH, Shin Y, 200318

3 Breitung J, 200219

4 Hardi K, 200020

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

1-ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می‎رود بستگی دارد و هدف علمی‎این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می‎باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمــومی‎مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد. وهمچنین به آن‎ها‎ در درک بهتر عناصر صورتهای مالی کمک کند.

2- تحقیات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه‎ها‎، قانونمندیها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‎شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی‎گیرند، این نوع تحقیقــات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی‎دهند. پژوهش حاظربه مطالعه تاثیر ساختــار مالکیت (نوع مالکیت) بر رابطـــه بین جــریان نقد آزاد و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎ پردازد که نتایج حاصله ازایـــن پژوهش می‎تواند مورد بهره گیری سرمایه گذارن، مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این پژوهش می‎تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد. به گونه کلی می‎توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

«تبیین ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود و  تعدیل نوع مالکیت بر این ارتباط به عنوان  راه حلی برای کاستن معضلات نمایندگی جریان نقد آزاد و جلوگیری از دستکاری سود توسط مدیریت می‎باشد».