تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

سایت منبع

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5 طبقه بندی صورت جریان وجوه نقد براساس استاندارد ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

صورت جریان وجوه نقد برای انعکاس تغییر در جریان نقد طی سال طراحی شده می باشد. در این بین، تعریف وجوه نقد از اهمیت بالایی برخودار می باشد. وجوه نقد به موجودی نقد و سپرده‎ها‎ی دیداری نزد و بانک‎ها‎ و موسسات اعم از ریالی و ارزی (شامل سرمایه گذاری کوتاه مدت بدون سررسید) اطلاق می‎گردد (کردی، 1390).

طبق استاندارد‎ها‎ی حسابداری ایران، صورت جریان وجوه نقد بایستی به ترتیب منعکس کننده جریان‎ها‎ی نقدی طی دوره، تحت سر فصل‎ها‎ی اصلی زیر باشد (کردی، 1390):

الف) فعالیت‎ها‎ی عملیاتی

ب) بازده سرمایه گذاری و سود پرداختنی بابت تامین مالی

ج) مالیات بر درآمد

د) فعالیت‎ها‎ی سرمایه گذاری

ه) فعالیت‎ها‎ی تامین مالی

صورت جریان وجوه نقد هم چنین بایستی شامل صورت تطبیق مانده ی اول دوره و پایان دوره وجه نقد باشد.

صورت جریان وجوه نقد، استاندارد ایران در مقایسه با استاندارد بین المللی

صورت جریان وجوه نقد به عنوان یکی از صورت‎ها‎ی مالی اساسی مانند کارآمدترین گزارش‎ها‎ برای انعکاس عملکرد واحدهای تجاری از جنبه نقدی می باشد و اطلاعات لازم را در مورد ایجاد و مصرف وجه نقد به بهره گیری کنندگان صورت‎ها‎ی مالی می‎نمایاند. این گزارش به عنوان یکی ابزار اصلی در کنار دیگر صورت‎ها‎ی مالی مبانی اندازه گیری انعطاف پذیری مالی را فراهم می‎آورد. صورت جریان وجوه نقد به عنوان معیاری برای ارزیابی جریان‎ها‎ی نقدی آینده نیز به کار می‎رود. همچنین از این گزارش می‎توان برای ارزیابی پیش بینی‎ها‎ی گذشته جریان‎ها‎ی نقدی واحدهای تجاری، که اکنون تحقق یافته اند، تحلیل تصمیمات گرفته شده براساس این پیش بینی‎ها‎، مطالعه انحراف‎ها‎ی احتمالی از آنها و نتیجه گیری در مورد صحت و اثر بخش تصمیمات گذشته بهره جست. در سال 1378، استاندارد حسابداری شماره 2 ملی، صورت جریان وجوه نقد، براساس بیانیه شماره 7 استانداردهای بین المللی حسابداری تجویز گردید و این صورت در جرگه صورت‎ها‎ی مالی اساسی قرار گرفت (کردی، 1390). در این  نوشتار درمورد ی تفاوت‎ها‎ی عمده استاندارد حسابداری شماره 2 ملی با استاندارد‎ها‎ی بین المللی بحث می‎گردد عمده این تفاوت‎ها‎ عبارتند از (کردی، 1390):

1- عدم شمول اقلام معادل و جه نقد در تعریف وجوه نقد.

2-تفکیک بازده سرمایه گذاری‎ها‎، شامل درآمد بهره، سود سهام دریافتی، و بهره ( یا سود تضمینی) پرداختی از سود عملیاتی و تفکیک سهام پرداختی از فعالیت‎ها‎ی تامین مالی و درج هر چهار مورد در سرفصلی جداگانه.

3- تفکیک مالیات بردرآمد از سود عملیاتی و گنجاندن آن در سرفصل جداگانه.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

1-ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می‎رود بستگی دارد و هدف علمی‎این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می‎باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمــومی‎مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد. وهمچنین به آن‎ها‎ در درک بهتر عناصر صورتهای مالی کمک کند.

2- تحقیات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه‎ها‎، قانونمندیها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‎شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی‎گیرند، این نوع تحقیقــات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی‎دهند. پژوهش حاظربه مطالعه تاثیر ساختــار مالکیت (نوع مالکیت) بر رابطـــه بین جــریان نقد آزاد و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎ پردازد که نتایج حاصله ازایـــن پژوهش می‎تواند مورد بهره گیری سرمایه گذارن، مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این پژوهش می‎تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد. به گونه کلی می‎توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

«تبیین ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود و  تعدیل نوع مالکیت بر این ارتباط به عنوان  راه حلی برای کاستن معضلات نمایندگی جریان نقد آزاد و جلوگیری از دستکاری سود توسط مدیریت می‎باشد».