متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مهندسی پلیمر   با عنوان :   نانو مواد   در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی


سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر


عنوان :
نانو مواد
(Nano particle)


برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

پیشگفتار:
پلی یورتانها یا یورتـان پلیمرهـا از جملـه مهمتـرین پلاسـتیکهـایی هسـتند کـه اخیـراً معرفـی
شدهاند، اهمیت این پلیمرها بـه خـاطر تنـوع خصوصـیات فیزیکـی، شـکل ظـاهری آنهـا بـوده و
موضــوع مشــترک در همــه آنهــا واکــنش پلــی ایزوســیانات بــا پلــی هیدروکســیل اســت، ایــن
پلیمرهـا حاصـل تحقیقـات کشـورهای آلمـان و ایـالات متحـده از سـال 1937 تـا 1945 مـی-
باشـند، در ایـالات متحـده آمریکـا از سـال 1954 ایـن پلیمرهـا اهمیـت تجـاری خاصـی پیـدا
نمودند.
موفقیـت کشـور آلمـان در گسـترش فـومهـای نـرم یورتـان، روکشـهای مقـاوم و الاسـتومرهای
یورتـانی بـا مشخصـات ممتـاز، زمینـهای فـراهم آورد کـه امکانـات تولیـد بیشـتر ایزوسـیاناتهـا
در آمریکا به وجـود آیـد، توسـعه بیشـتر فـومهـای پلـی یورتـانی نـرم و سـخت (از نظـر کیفـی)
باعـث افـزایش ظرفیـت تولیـد ایزوسـیاناتهـا، در ایـن کشـور گردیـد کـه ایـن موضـوع باعـث
کاهش قیمت این ماده و بـه وجـود آمـدن بـازاری وسـیع بـرای سـایر پلـی یورتانهـا گردیـد، پـا
به پای آن فرمولهای موفقی بـر اسـاس مـواد پلـی هیدروکسـیل بـا قیمـت پـایین و پـر کننـده-
های ارزان قیمت نیـز طـرح گردیـد کـه در جمـع تمـام ایـن پیشـرفتهـا باعـث گسـترش بـازار
روز رقابت بهتـر آنهـا بـا سـایر پلاسـتیکهـا شـد، در حـال حاضـر مصـارف اصـلی ایـن مـواد در
زمینــههــای فــومهــای نــرم، فــومهــای ســخت، روکــشهــا، قطعــات آب بنــدی، درزگیــر و
الاستومرها بـوده، و کاربردهـای فرعـی آنهـا در زمینـههـای الیـاف، چسـبهـا و پوشـش سـطوح
میباشد.


چکیده
امروزه فوم های نرم پلی یورتان استفاده وسیعی در صنعت پیدا کرده اند. کاربرد این مواد از عایق های
سقفی، صندلی های ماشین، مبلمان، تشک های ورزشی و خواب و درزگیر های اتومبیل و غیره می باشد.
با این حال از جمله نقاط ضعف پلی یورتان ها می توان به مقاومت حرارتی پایین آنها اشاره کرد. یکی از
روش های اصلاح خواص پلی یورتان ها، استفاده از پرکنندهها می باشد که در میان آنها پرکننده های با
ابعاد نانو از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در این تحقیق خواص فیزیکی، مکانیکی، رئولوژیکی و حرارتی فوم
های نرم پلی یورتان همراه با نانو خاک رس، نانو کربن تیوب و اثر توام آنها بررسی شده است.
چگونگی توزیع نانو خاک رس و نانو لوله کربن در ساختار فوم نرم پلی یورتان و همچنین تغییرات اندازه
ی سل ها و ضخامت دیواره ها و شکست سلولی توسط آزمون SEM مورد مطالعه قرار گرفته است. که
در حالت خالص بهترین نوع آرایش فوم و از لحاظ سلولی کوچک ترین سلول ها موجود می باشد.
با افزایش میزان خاک رس خواص اشتعال پذیری بالا می رود ولی پایداری حرارتی دچار افت می گردد و
اندازه ی سلول ها و بهم ریختگی آنها با افزایش نانو خاک رس افزایش می یابد. خواص مانایی که یکی از
مهمترین خواص فوم های نرم پلی یورتان می باشد با افزایش کربن نانو تیوب بهبود می یابد. همچنین با
افزایش ذرات نانو خواص جذب آب فوم هم بالا می رود. با اضافه کردن نانوذره به سیستم توسط آزمون
رئومتری درمی یابیم که غلظت محلول پایین می یابد و این خود به پایین آمدن انرژی اکتیواسیون و
همچنین بالا آمدن هرچه بیشتر فوم وشکل گیری فوم با سلول باز بیشتر کمک می کند.
درکل باید گفت اضافه کـردن مـواد خـارجی بـه فـوم باعـث افـت خـواص فیزیکـی و مکـانیکی و بهبـود
خواص حرارتی، جذب آب و رئولوژیکی می شود.


مقدمه -1-1
برنــده جــایزه نوبــل فیزیــک در ســال 1965 و یکــی از مشــهورترین فیزیکــدانان دهــه 1 60 ریچــارد فــاینمن
میلادی که ملقب به پـدر علـم نـانو تکنولـوژی اسـت، در سـال 1960 در همـایش جامعـه فیزیـک آمریکـا طـی
یک سـخنرانی، پـیشبینـی انقلابـی و جـذابی را بیـان نمـود. وی بیـان کـرد کـه فضـا زیـادی در پـایین وجـود
دارد. همین جمله پایه علم نانوتکنولوژیـک شـد. وی پیشـنهاد کـرد کـه مـیتـوان اتـمهـای مجـزا را دسـتکاری
کـــرد و مـــواد و ســـاختارهای کـــوچکی را تولیـــد نمـــود کـــه خـــواص متفـــاوتی دارنـــد. گرچـــه
پیشبینیهـای فـاینمن در بـین دانشـمندان هـم دورهاش از پـذیرش خـوبی برخـوردار نشـد، ولـی ایـن پـیش-
بینیها امروزه به حقیقت پیوسته است [1].
2 پیشوند نانو در اصل یک کلمه یونـانی اسـت. معـادل لاتـین ایـن کلمـه، دوآرف
اسـت کـه بـه معنـی کوتولـه و
کوتـاه قـد اسـت. ایـن پیشـوند در علـم مقیاسـها بـه معنـی یـک میلیـاردم اسـت. بنـابراین یـک نـانومتر، یـک
میلیاردم متر است.
به بیان ساده علم نـانو مطالعـه اصـول اولیـه مولکـولهـا و سـاختارهای بـا ابعـاد بـین 1 تـا 100 نـانومتر اسـت.
ایـن سـاختارها را نـانو سـاختار مـینـامیم. نـانوتکنولوژی، کـاربرد ایـن سـاختارها در دسـتگاههـای بـا انـدازه
نانومتری است. تعریف دیگری که از نانو تکنولـوژی مـیتـوان ارایـه نمـود ایـن اسـت کـه نـانو تکنولـوژی شـکل
جدیدی از ساخت مواد به وسیله کنترل و دستکاری واحدهای ساختمانی
آنها در مقایس نانو میباشد. 3
شاید این سئوال در ذهن پدیـد آیـد کـه چـه چیـزی در علـم نـانو وجـود دارد کـه یـک تکنولـوژی بـر پایـه آن
4 بنا نهاده شده است. آنچه باعث ظهور نـانو تکنولـوژی شـده، نسـبت سـطح بـه حجـم بـالای نـانو مـواد
اسـت و
این خود باعث ایجـاد ناحیـه تمـاس بزرگـی بـا محـیط اطـراف مـیشـود. ایـن ویژگـی نـانو مـواد آنهـا را بـرای
استفاده در مواد کامپوزیت، واکنشهای شیمیایی، تهیه دارو و ذخیره انرژی ایدهآل میسازد.


تعداد صفحه :81
قیمت : پنج هزار تومان

***

—-


پشتیبانی سایت :       


****         [email protected]

]]>