متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته   مکانیک  با عنوان :  بررسی روش های کاهش نیروی اصطکاک پوسته ای  در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

  واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی


سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
 مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی


عنوان :
بررسی روش های کاهش نیروی اصطکاک پوسته ای در سیستم انتقال جریان


برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :
در این تحقیق یها سعی شده روش ی که تا کنون ب ه منظور کاهش نیروی اصطکاک پوسـته ای در مقـالات
مختلف بر رسی وتجزیه تحلیل اشده ند مورد ارزیابی قرار گیرد . بدیهی اس ت باتوجه به گـستردگی بحـث و
 راهحلهای پیشنهادی فق ط تعدادی از این روش ها که در سـال هـای ا خیـر مـورد توجـه بیـشتری قـرار
گرفتهاند، بر رسی شده است . این روش ها عب ارتند از ایجاد شیار منظم در سـطح، نوسـان جـداری سـطح ،
تزریق گاز به جریان ، تزریق مواد الیافی و فیبری به جریان و در نه ایت تزریق مواد پلیمری به جریان مورد
بررسی قرار گرفته است . در تزریق مو اد پلیمری از پلیمر آلفا الفین محصول شـرکت شـعله آبـی پارسـیان
استفاده شده است . در آزمایشگاه اثر این ماده بر روی سیال هپتان و در تس ت میدانی، اثر آن بر روی نفت
خام مورد ارزیابی قرار گرفته است . در تست آزمایشگاهی تز یق پلیمر، با بهره گرفتن از تزریق محلول پلیمـری
آلفا الفین در غلظت های مختلف به سیال هپتان در دستگاه لوپ تست ، قطر 25mm از جنس فولاد ضد
 کـاهش %5 – %34 از 23000<Re<35000 اعداد در ،ε=0.002 mm معادل زبری با s.s زنگ
اصطکاک حاصل شده است


مقدمه :
از آنجاییکه افت فشار در لوله باعث افت انرژی در سیس ه تم ای انتقال خطوط لوله است ، بنابراین اگر
بتوانیم توسط روشهایی از میزان این نیروی بازدارنده بکاهیم در نتیجه توانستهایم در توان مصرفی
صرفهجویی کنیم از . طرفی در صنعت نفت تا حدود زیادی افزایش ظرفیت انتقال نفت از مناطق تولیدی
نفت، معادل با افزایش میزان تولید است بنابراین اگر ما با بهره گرفتن از روش های کم هزینه بتوانیم از میزان
نیروی اصطکاک بکاهیم در واقع هم در میزان مصرف انرژی صرفهجویی کردهایم، هم توان پمپاژ را کاهش
دادهایم و هم با افزایش میزان دبی جریان ، ظرفیت انتقال را افزایش دادهایم. در این تحقیق روش های
کاهش اصطکاک نظیر، کاهش اصطکاک توسط ایجاد شیار منظم در سطح، نوسان جداری سطح، تزریق
گاز به جریان، تزریق مواد الیافی و فیبری به جریان مورد بررسی قرارگرفته شده و در نهایت، روش تزریق
مواد پلیمری که به عنوان عامل کاهنده اصطکاک(Drag Reduction Agent) شناخته می شود، در
پروژه تزریق (DRA) به سیستم خط لوله چشمه خوش- اهواز بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته است .
روش تزریق مواد پلیمری اگر چه در دنیا شناخته شده است، ولی در مقیاس صنعتی در ایران تا کنون
مورد استفاده قرار نگرفته است. در این پروژه مسائل مربوط به نتایج تست آزمایشگاهی و میدانی DRA
مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. این پروژه برای اولین بار در شرکت نفت و گاز غرب از مجموعه
شرکتهای نفت مناطق مرکزی در منطقه چشمه خوش بطور آزمایشی پیاده شد که به علت موفقیت
آمیز بودن نتایج حاصله در مقیاس صنعتی به مدت یک سال است که مورد استفاده قرار میگیرد . منطقه
′ نفتی چشمه خوش در عرض جغرافیایی 20, ◦ 32 و طول جغرافیایی 58″ ◦ 47, ,42′
در ارتفاع 10″ 150,متر از سطح دریا قرار دارد . طول این خط لوله 153 کیلومتر و قطر آن 18 اینچ مطابق با استاندارد API
5L می باشد .
در اینجا بر خود لازم می دانم از آقایان مهندس ابوترابی، مهندس رفیعی مدیر عامل و مدیر تولید شرکت
شعله آبی پارسیان، آقای مهندس ناصری پور رئیس مهندسی فراورش و آقای مهندس شریفات هماهنگی
تولید شرکت نفت وگاز غرب که همکاری نزدیکی با اینجانب در این پروژه داشتهاند تشکر و قدردانی
نماییم.
تعداد صفحه :103
قیمت: 14700 تومان

***

—-


پشتیبانی سایت :       


****         [email protected]


]]>