عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری

قسمتی از متن پایان نامه :

تأثیر آزادسازی و خصوصی سازی صنعت بیمه بر کارایی شرکت های بیمه

با اظهار فراگیربودن پدیده خصوصی سازی در دنیا ، درمورد هدف های مهم این پدیده بحث و به مواد موجود مربوط به خصوصی سازی در قانون برنامه سوم تصریح کرده می باشد . در ادامه بحث خصوصی سازی در صنعت بیمه ایران به صورت خاص از دو بعد حصول هدفهای خصوصی سازی در شرایط مختلف و زمان مناسب برای اجرای آن به بحث گذاشته شده می باشد . در بخش بعد آزادسازی و خصوصی سازی بر بهره وری و کارایی صنعت بیمه به علت رقابتی شدن بازار ، کاهش نرخها، حذف معضلات و موانع پیش روی اداره شرکت های دولتی از قبیل جذب نیروی انسانی مناسب، افزایش سرمایه و جذب منابع مالی و پاسخگویی به تغییرات محیطی و تأثیر نظارت دولتی در این طریقه نموده می باشد .

باقری گیکلا (1389) در مطالعه آثار خصوصی سازی صنعت بیمه بر اقتصاد ایران به این نتایج دست پیدا نمود : به مقصود تحقق هدف این پژوهش، آغاز تعاریف ، اهداف ، روشهای خصوصی سازی ، ضرورت خصوصی سازی صنعت بیمه ( با در نظر داشتن تأثیر نظارتی بیمه مرکزی ایران ) و تجربه بعضی کشورها در زمینه خصوصیسازی بیمه را مورد مطالعه قرار داده ایم . سپس تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه ( بر مبنای مقیاس لیکرت ) و نیز مطالعه شاخصهای کارآیی صنعت بیمه ( نسبت حق بیمه به پی دی جی واقعی ، میانگین رشد حق بیمه واقعی سرانه و میانگین ضریب خسارت پرداختی واقعی) ، به قیمت ثابت سال 1369 ، صورت گرفته می باشد که در نتیجه ، حصوصی سازی صنعت بیمه را، راهکاری موثر جهت افزایش کارایی صنعت بیمه و افزایش سرمایه گذاری و اشتغال معرفی نمودند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. یافتن یک ترکیب بهینه دارایی و سرمایه گذاری در حالت خصوصی شرکت های بیمه
  2. ارائه یک نوع مدیریت سرمایه گذاری در شرکت های بیمه ای که خصوصی شده‌اند

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار دارایی و سرمایه گذاری با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سایت منبع