عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-4اهمیت و ضرورت پژوهش

تغییرات بنیادی محیط اقتصادی ایران به سبب عمومی شدن مالکیت بنگاه های اقتصادی،تامین مالی از طریق مشارکت عمومی و خصوصی سازی بخش های دولتی و بنگاه های تحت پوشش موجب گردیده که نیاز به اطلاعات مالی به مقصود تصمیم گیری های بهینه اقتصادی ضرورت یابد.اطلاعات مالی مورد نیاز سرمایه گذاران به عنوان عمده ترین بهره گیری کنندگان اطلاعات اکثراً از طریق انتشار صورت های مالی توسط مدیریت واحد تجاری ارائه می گردند.

هدف اصلی گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران در تصمیم گیری های اقتصادی می باشد و سرمایه گذاران به مقصود اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی مناسب،نیاز به اطلاعات قابل اتکا در تصمیم گیری دارند.اکثر این سرمایه گذاران از سود گزارش شده به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری بهره گیری می کنند.از آنجا که مطابق استاندارد های پذیرفته شده حسابداری،سود ها بر مبنای تعهدی اندازه گیری می شوند و در محاسبه سود از پیش بینی ها و برآورد ها بیشتر بهره گیری می گردد،لذا مدیران فرصت بیشتری برای دستکاری سود گزارش شده دارند.همچنین هنگامی که شرکت ها در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزاینده قرار می گیرند،مدیران آنها کوشش در بهبود اطلاعات ارائه شده مانند سود نموده و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آن را تغییر می دهند.لیکن سرمایه گذاران به اطلاعاتی نیازمند هستند که قابل اتکا و مفید در تصمیم گیری باشند.

بهره گیری کنندگان صورت های مالی زمانی می توانند به اطلاعات منعکس شده در صورت های مالی اتکا نمایند که به گونه نسبی از عاری بودن صورت های مالی از تحریف اطمینان داشته باشند.در حال حاظر حسابرسان مستقل اصلی ترین گروه حرفه ای در جامعه می باشند که به عنوان یک عامل نظارتی با اعتبار بخشی به صورت های مالی برای بهره گیری کنندگان اطلاعات،اطمینان نسبی در خصوص شفافیت گزارشات مالی،فراهم می کنند.

یکی از روش هایی که برای ارائه گزارشی مطلوب از عملکرد شرکت مورد بهره گیری قرار می گیرد،مدیریت سود می باشد.مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالبا در راستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد،اطلاق می گردد(ارباب سلیمانی و نظری،1387).

سایت منبع

سرمایه گذاران در تصمیمات خود علاوه بر کمیت اطلاعات،کیفیت آن را نیز مدنظر قرار می دهند،لذا می توان گفت مربوط بودن سود حسابداری به عنوان یکی از اقلام با اهمیت برای سرمایه گذاران،به کیفیت آن بستگی دارد.از طرف دیگر وظیفه اعتبار دهی حسابرسان سبب می گردد تا حسابرسان در گزارشگری خود به مدیریت سود توسط شرکت توجه بیشتری داشته باشند.از آنجایی که گزارش های حسابرسی،نتیجه یک فرآیند غیر قابل نظاره تحت عنوان حسابرسی می باشد که در آن حسابرسان از طریق اظهار نظر خود به صورت های مالی اعتبار می بخشند؛لذا مطالعه ارتباط بین مدیریت سود و نوع اظهار نظر حسابرس موضوعی قابل مطالعه می باشد.

1-5اهداف پژوهش

مانند اهداف علمی این پژوهش می توان به مطالعه مبانی نظری موجود در حوزه ی حسابرسی و مدیریت سود و کمک به گسترش ادبیات پژوهش در این زمینه تصریح نمود.همچنین در این پژوهش با بهره گیری از تحلیل رگرسیونی و مطالعه ضرایب حساسیت متغیر ها به اندازه تاثیر گذاری مدیریت سود بر اظهار نظر حسابرس پرداخته می گردد.

هدف کاربردی در این پژوهش نیز آن می باشد که ببینیم آیا نوع اظهار نظر حسابرس می تواند نشانه هایی از مدیریت سود شرکت ها فراهم کند و در هشدار به بهره گیری کنندگان از صورت های مالی نسبت به معضلات پیش روی شرکت در زمینه گزارش های مالی یا کنترل داخلی تأثیر موثری اعمال کند یا نه.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سوال اصلی پژوهش که درصدد پاسخ به آن هستیم به تبیین زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا مدیریت سود بر نوع اظهار نظر حسابرس تاثیر می گذارد؟

بر اساس متغیر های مستقل(قدر مطلق اقلام تعهدی اختیار،اقلام تعهدی اختیاری مثبت و اقلام تعهدی اختیاری منفی) سوال اصلی به سه سوال فرعی زیر تفکیک می گردد:

  • آیا قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط) تاثیر گذار هست؟
  • آیا اقلام تعهدی اختیاری مثبت بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط) تاثیر گذار هست؟
  • آیا اقلام تعهدی اختیاری منفی بر نوع اظهار نظر حسابرس(مقبول یا مشروط)تاثیر گذار هست؟