تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-4 نتیجه گیری کلی پژوهش

جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون فرضیه‎ها‎ی پژوهش نشان می‎دهد که بین متغیرهای جریان وجه نقد آزاد، ساختار مالکیت بر ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد، ومدیریت سود در بازه زمانی مورد مطالعه ارتباط معنی داری هست و فرضیات اصلی پژوهش اثبات می گردد.

نتایج سایر تحقیقات مشابه

همـانگونه که در پیشینه ی پژوهش در فصـل دوم دیدیم کمالی (1387) در پژوهش خود به این نتیجه رسید که جریان نقدی آزاد و رشد شرکت عواملی تأثیرگذار بر اندازه رفتارهای فرصت طلبانه مدیران هستند که با توجـه به تأثیر این گونه رفتارها در مدیریت سود بر اندازه مدیریت سود مؤثر بـوده اند. همچنین چیونگ و همکاران (2005)، به این نتیجه دست یافتند که جریان وجوه نقد آزاد، همراه با فرصت‎ها‎ی سرمایه گذاری پائین به عنوان یکی از معضلات نمایندگی اصلی مطرح می‎گردد و مدیران در این حالت هزینه‎ها‎یی را برای سهامداران ایجاد می‎کنند که ثروت سهامداران را کاهش می‎دهد، و اگر نظارت برون سازمانی و خارجی سهامداران برون سازمانی مؤثر و کارا باشد، این رفتار فرصت  طلبانه محدود خواهد گردید.

مقایسه نتایج پژوهش حاضر با تحقیقات انجام گرفته

همانگونه که دیدیم نتیجه پژوهش حاضر با مطالعات انجام شده در این زمینه مشابهت دارد.

محدودیتهایی پژوهش

در این پژوهش در گردآوری داده‎ها‎ و ارقام از صورت‎ها‎ی مالی محدودیت وجود داشت که زمان زیادی را به خود اختصاص داد.

5-5 پیشنهادها

پس از انجام مراحل یک پژوهش علمی، اگر پژوهش در یک طریقه سیستماتیک و پژوهشگرانه صورت گرفته باشد، محقق می‎تواند نظرات، راه کارها و پیشنهاد‎ها‎یی را در مورد یافته‎ها‎ و نتایج پژوهش اظهار کند. براساس نتایج پژوهش به شرکت‎ها‎ پیشنهادات ذیل ارائه می گردد:

پیشنهادات علمی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

برنامه ریزی درجهت افزایش نسبت بازده دارایی‎ها‎ جهت کاهش مدیریت سود.

افزایش سهم مالکیت نهادی جهت کاهش مدیریت سود.

سایت منبع

پیشنهاد کاربردی

تقویت جریان نقد آزاد جهت کاهش مدیریت سود.

 پیشنهاد جهت مطالعات آتی

به پژوهشگران بعدی پیشنهاد می گردد ارتباط ساختار مالکیت را با سایر متغیر‎ها‎ ی مرتبط مطالعه نمایند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

1-ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می‎رود بستگی دارد و هدف علمی‎این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می‎باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمــومی‎مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد. وهمچنین به آن‎ها‎ در درک بهتر عناصر صورتهای مالی کمک کند.

2- تحقیات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه‎ها‎، قانونمندیها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‎شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی‎گیرند، این نوع تحقیقــات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی‎دهند. پژوهش حاظربه مطالعه تاثیر ساختــار مالکیت (نوع مالکیت) بر رابطـــه بین جــریان نقد آزاد و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎ پردازد که نتایج حاصله ازایـــن پژوهش می‎تواند مورد بهره گیری سرمایه گذارن، مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این پژوهش می‎تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد. به گونه کلی می‎توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

«تبیین ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود و  تعدیل نوع مالکیت بر این ارتباط به عنوان  راه حلی برای کاستن معضلات نمایندگی جریان نقد آزاد و جلوگیری از دستکاری سود توسط مدیریت می‎باشد».